ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ


Δημοσιευμένα: Oct 8, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Διδακτική παρέμβαση στην προσχολική εκπαίδευση οπτικοποίηση αντίληψη οπτικών γωνιών έννοια βάθους έννοια προοπτικής αναπαραστάσεις
Αφροδίτη Παπαντωνίου (Afroditi Papantoniou)
Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki)
Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας συγκεκριμένου παρεμβατικού προγγράμματος στην προσχολική αγωγή και ιδιαιτέρως στο μέρος που αφορά στην εξοικείωση των παιδιών με προβολικές και προοπτικές έννοιες. Συγκεκριμένα η έρευνα αφορούσε διδασκαλία στο χώρο της σχολικής τάξης και επιχειρούσε να εξετάσει, κατά πόσο μια διδακτική παρέμβαση σε παιδιά 4-6 ετών βελτιώνει: 1) την αντίληψη των οπτικών γωνιών των αντικειμένων του πραγματικού κόσμου, 2) την αντίληψη της έννοιας του βάθους και της προοπτικής στις αναπαραστάσεις και 3) την ικανότητα μετά­ βασης από το πραγματικό αντικείμενο στην αναπαράσταση του, και το αντί­ στροφο. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 50 παιδιά προσχολικής ηλικίας, με μέσο όρο ηλικίας 5.8 έτη, από τα οποία τα 32 αποτελούσαν την πειραματική ομάδα και τα 18 την ομάδα ελέγχου. Η διδακτική παρέμβαση περιελάμβανε συνολικά είκοσι τρεις (23) δραστηριότητες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τα παιδιά της πειραματικής ομάδας σε διάρκεια περίπου έξι εβδομάδων. Τα παιδιά και των δύο ομάδων εξετάστηκαν με μια δοκιμασία μέτρησης σε δύο φάσεις: δύο εβδομάδες πριν ξεκινήσει η διδακτική παρέμβαση (pre-test) και μία εβδομάδα μετά τη λήξη της (post-test). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης τα παιδιά της πειραματικής ομάδας είχαν βελτιώσει τις ικανότητες τους στα έργα που εξετάστηκαν.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Αφροδίτη Παπαντωνίου (Afroditi Papantoniou), ΤΕΠΑΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki), ΤΕΠΑΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καθηγήτρια
Αναφορές
Anghileri, J. (1995). Focus on Thinking. In J. Anghileri (Ed.), Children's Mathematical Thinking in the Primary Years, (pp. 1-10). London: Cassell.
Barbin, E. (2000). Κάνω γεωμετρία: συνεισφορά μιας επιστημολογικής ιστορίας στα διδακτικά θέματα. Στο Μ. Κούρκουλος, Κ. Τζανάκης και Γ. Τρούλης (Επιμ. Έκδ.), Πρακτικά 2ης Διημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικών (σ. 209-235). Ρέ­ θυμνο: Έκδοση συνεδρίου.
Barrett, Μ. D. & Bridson, Α. (1983). The effect of instructions upon children's drawings. British Journal of Developmental Psychology, 1, 175 -178.
Borke, Η. (1992). Μια επανόρθωση των βουνών του Piaget: Αλλαγές στο εγωκεντρικό τοπίο. Στο Σ. Βοσνιάδου (Επιμ. Έχο.), Σκέψη (σ. 54-63). Αθήνα: Gutenberg.
Bridges, Α. & Rowles, J. (1985). Young children's projective abilities, what can a master see? Educational Psychology, 5, 251-266.
Brousseau, G. (2000). Οι διδακτικές ιδιότητες της στοιχειώδους γεωμετρίας. Η μελέτη του χώρου και της γεωμετρίας. Στο Μ. Κούρκουλος, Κ. Τζανάκης xaL Γ. Τρούλης (Επιμ. Έκδ.), Πρακτικά 2ης Διημερίδας Διδακτικής των Μαθηματικοί (σ. 84 - 102). Ρέθυμνο: Έκδοση συνεδρίου.
Casey, Β. Μ., et al., (2008). The development of spatial skills through interventions involving block-building activities. Cognition and Instruction, 26(3), 269-309.
Clements, D. H. & Sarama, J. (2000). The Earliest Geometry. Teaching Children Mathematics, 7(2), 82-86.
Cox, M. V. (1977). Teaching perception ability to five-years-old. British Journal of Developmental Psychology, 47, 312-321.
Cox, M. V. (1978). Spatial depth relations in young children' s drawings. Journal of Experimental Child Psychology, 26, 551-554.
Cox, M. V. (1981). One thing behind another: Problems of representation in children's drawings. Educational Psychology, 1, 275-287'.
Cox,M. V. & Parkin, C.E. (1986). Young children's human figure drawings: Cross-sectional and longitudinal studies. Educational Psychology, 6, 353-368.
Γαγάτσης, A. (1991). Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Flavell, J. Η., Everett, B.A., Croft, Κ. & Flavell, E. R. (1981). Young children's knowledge about visual perception further evidence for the Level 1-Level 2 distinction. Developmen­ tal Psychology, 17,99-103.
Freeman, N. (1986). How should a cube be drawn? British Journal of Developmental Psychology, 4,311-322.
Gimmestad, B. J. & Sorby, S. A. (1996). Making Connections: Spatial Skills and Engineering Drawings. Mathematics Teacher, 89, 348-357.
Gutierez, A. (1996). Visualization in 3- Dimensional Geometry: In Search of a Framework. In L. Puig & A. Guitierez (Eds.), Proceedings of the 20th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 1 (pp. 3-20). Valencia: University of Valencia, Spain.
Hershkowitz, R., Parzysz, B., Van Dormolen, J. (1996). Space and Shape. In Bishop A. et al (Eds.), International Handbook of Mathematics Education (pp. 161-204). Kluwer Academic Publishers.Hershkowitz, R. (1998). About reasoning in Geometry. In C , Mammana & V , Villani (Eds.), Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21s' Century. An ICMI study (pp. 29-36). Kluwer Academic Publishers.
Ingram, N. & Butterworth, G. (1989). The young child's representation of depth in drawing. Process and product. Journal of Experimental Child Psychology, 47, 356-369.
Lundsgaard Hansen, V. (1998). General considerations on curricula designs in geometry. In C. Mammana & V. Villani (Eds.), Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21s' Century. An ICMI study (pp. 235-242). Kluwer Academic Publishers.
Mammana, C. & Villani, V (1998). Geometry and Geometry teaching through the ages. In C. Mammana & V. Villani (Eds.), Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21st Century. An ICMI Study (pp. 1-3). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Moore, V (1985). The use of a coloring task to elucidate children's drawings of a solid cube. British Journal of Developmental Psychology, 4, 335-340.
Μπονώτη, Φ. (2003). Παράγοντες που διευκολύνουν τη σχεδίαση στα παιδιά: Το παράδειγμα της μερικής απόκρυψης αντικειμένου. Ψυχολογία, 10(1), 119-135.
Newcombe, Ν. & Huttenkocher, J. (1992). Children's early ability to solve perspective-taking problems. Developmental psychology, 28 (4), 635-643.
Pillow, B. & Flavell, J. (1986). Young children's knowledge about visual perception, projec­ tive size and shape. Child Development, 57, 125-135.
Presmeg, N. C. (2006). Research on the Visualization in Learning and Teaching Mathematics. In A. Gutierez & P. Boero (Eds.), Handbook of Research on the Psychology of Mathematics Education. Past, Present, Future (pp. 205- 236). Rotterdam, Taipei: Sense Publishers
Πούλος, Α. (1994). Παιδαγωγική Παρέμβαση για τη Διαμόρφωση Εννοιών του Γεωμετρικού Χώρου σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Stasko, J., Domingue, L, Brown, M. & Price, Β. (1998). Software Visualization Programming as a Multimedia Experience. Massachusetts: Institute of Technology. Foreword by Jim Foley.
Τζεκάκη, M. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Αθήνα: Gutenberg.
Thomas, G. V. & Silk, Α. M. (1997). H Ψυχολογία του παιδικού σχεδίου. (Μχφ. Φ. Μπονώτη). Αθήνα: Καστανιώτης.
Whitebread, D. & Leeder, L. (2003). Sequencing and Differentiation in Young Children's Drawings, http://taylorandfrancis.metapress.com
Yakimanskaya, I. S. (1991). The developmental of spatial thinking in schoolchildren. In P. S. Wilson & E. J. Davis (Eds.), Soviet Studies in Mathematics Education, Vol. 3. Reston, VA: NCTM.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)