Ενημέρωση για το περιοδικό


Δημοσιευμένα: Δεκ 1, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνικο- πολιτισμικές θεωρήσεις
Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou)
Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki)
Περίληψη
Παρουσίαση του τεύχους
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Χαρούλα Σταθοπούλου (Charoula Stathopoulou), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Καθηγήτρια
Μαριάννα Τζεκάκη (Marianna Tzekaki), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Καθηγήτρια
Αναφορές
Appelbaum, P., & Stathopoulou, C. (2015). 13 Critical Issues in Culture and Mathematics Learning. Handbook of International Research in Mathematics Education, 336.
Adler, J. (1997). A participatory-inquiry approach and the mediation of mathematical knowledge in a multilingual classroom. Educational Studies in Mathematics, 33, 235-258.
Gutiérrez, R. (2013). The sociopolitical turn in mathematics education. Journal for Research in Mathematics Education, 44(1), 37-68.
Lerman, S. (2001). Cultural, discursive, psychology: A sociocultural approach to studying the teaching and learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 46(1–2), 133–150.
Moschkovich, J. (2012, January). Mathematics, the Common Core and language: Recommendations for mathematics instruction for ELs aligned with the Common Core. Paper presented at the Understanding Language Conference at Stanford University, Stanford, CA.
Pais, A. (2013). An ideology critique of the use-value of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 84(1), 15-34. doi: 10.1007/s10649-013-9484-4
Pais, A. (2014). Economy: the absent centre of mathematics education. ZDM, 46(7), 1-9. doi: 10.1007/s11858-014-0625-8
Presmeg, N. (2007). The role of culture in teaching and learning mathematics. In Lester, F. (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 435–460). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)