Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

European Green Deal: Will the Transition Be Orderly for the Private Sector, or Will There Be Discrepancies?


Δημοσιευμένα: Dec 29, 2021
Thessalia Mysirli
Περίληψη

In this paper we will try to understand whether the transition towards a green economy, according to the targets and values of the European Green Deal, will be harmonious for the private sector of the EU, or it will lead to discrepancy and adversity. In order to achieve this, we will examine each sector that is most affected by this transition separately and the extent it will be affected. The sectors that we are going to examine are those of energy, transport, agriculture, industry, building, renovation and tourism. Our aim is neither to predict nor to judge the way this transition will play out, but to understand and inform those who are interested in and affected by this new Deal.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Thessalia Mysirli, Department of International and European Studies, University of Piraeus, Greece
Department of International and European Studies, University of Piraeus, Greece
Αναφορές
Colli, F. (2020a). The EU’S Just Transition: three challenges and how to overcome them. Egmont Royal Institute for International Relations, European Policy Brief no.59.
Colli, F. (2020b). The end of ‘business as usual’? COVID-19 and the European Green Deal. Egmont Royal Institute for International Relations, European Policy Brief no.60.
European Commission (2020a). A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally friendly food system. EUR-Lex, COM/2020/381 final. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381 (Accessed: 11/07/2021).
European Commission (2020b). A fundamental transport transformation: Commission presents its plan for green, smart and affordable mobility. europa.eu. press release. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2329 (Accessed: 28/06/2021).
European Commission (2020c). EU Energy System Integration Strategy. europa.eu. COM/2020/299 final. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295 (Accessed: 29/06/2021).
European Commission (2020d). EUROPEAN SKILLS AGENDA FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS, SOCIAL FAIRNESS AND RESILIENCE. Available at: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en (Accessed: 03/07/2021).
European Commission (2021a). Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1294 of 15 September 2020 on the Union renewable energy financing mechanism. EUR-Lex, C/2020/6123. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.303.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2020:303:TOC (Accessed: 05/07/2021).
European Commission (2021b). Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs- Sustainable Tourism. europa.eu. Available at: https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism_en (Accessed: 26/07/2021).
European Commission (2021c). A Renovation Wave for Europe - greening our buildings, creating jobs, improving lives. EUR-Lex, COM/2020/662 final. Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662 (Accessed: 29/07/2021).
European Commission (2021d). Sustainable Transport: what do we want to achieve?. europa.eu. Available at: https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable_en (Accessed: 29/07/2021).
European Community Shipowners’ Association (2019). The European shipping industry welcomes the European Green Deal. ECSA. Available at: https://www.ecsa.eu/news/european-shipping-industry-welcomes-european-green-deal (Accessed: 28/07/2021).
García-Vaquero, M., Sánchez-Bayón, A. & Lominchar, J. (2021). European Green Deal and Recovery Plan: green jobs, skills and wellbeing economics. Energies, 14, 4145.
Gargano, G., Licciardo, F., Verrascina, M. & Zanetti, B. (2020). The Agroecological Approach as a Model for Multifunctional Agriculture and Farming towards the European Green Deal 2030—Some Evidence from the Italian Experience. Sustainability, 13, 2215.
Haas T. & Sander H. (2020). Decarbonizing Transport in the European Union: Emission Performance Standards and the Perspectives for a European Green Deal. Department of Political and Social Sciences. Environmental Policy Research Centre (FFU). 22 D-14195 Berlin. Germany
Herweijer, C. & Joppa, L. (2020). The Building Blocks for net zero Transformation. PwC and Microsoft. Available at: https://www.pwc.co.uk/sustainability-climate-change/assets/pdf/building-blocks-net-zero-companies-transformation.pdf (Accessed: 20/07/2021).
Lucchese, M. & Pianta, M. (2020). Europe’s alternative: a Green Industrial Policy for sustainability and convergence. MPRA. no. 98705
Macaulay C. (2020). What is the EU Green Deal and how might it impact business? Schroders. Available at: https://www.schroders.com/en/us/insights/equities/what-is-the-eu-green-deal-and-how-might-it-impact-business/ (Accessed: 27/07/2021).
Mercader-Moyano, P. & Esquivias, P. (2020). Decarbonization and Circular Economy in the Sustainable Development and Renovation of Buildings and Neighborhoods. Sustainability, 12(19), 7914.
Saseanu, A., Ghita, S., Albastroiu, I. & Stoian, C. (2020). Aspects of Digitalization and Related Impact on Green Tourism in European Countries. Information, 11, 507.
Sulich A., Rutkowska M., Poplawski L. (2020). Green jobs, definitional issues, and the employment of young people: An analysis of three European Union countries. Journal of Environmental Management, 262, 110314.
Zago, M. (2020). The European Union and soft tourism for the protection of the natural and cultural landscape: some problems and different approaches. In: Baldin, S. and De Vido, S. (eds), Environmental Sustainability in the European Union: Socio-Legal Perspectives. EUT Edizioni Università di Trieste.

Παρόμοια άρθρα

Μπορείτε επίσης ξεκινήστε μια προηγμένη αναζήτηση ομοιότητας για αυτό το άρθρο.

Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)