| More
Vol 16, No 1-2 (2017)

Editorial Committee: Ada Dialla, Athena Syriatou, Giorgos Plakotos

Issue Editor: Effi Gazi

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: George Harvalias, "Event's Horizon", study [2009]

Table of Contents

INTRODUCTION

Effi Gazi
5-7

ARTICLES

Manos Avgeridis
8-46
Lena Korma
47-73
Nikolaos Papadogiannis
74-101
Alexandra Patrikiou
102-119
Emilia Salvanou
120-138

DIALOGOS

Antonis Liakos
139-148
Georg Iggers
149-158

BOOK REVIEWS

Stavros Ioannidis
159-162
Eirini Mergoupi-Savaidou
163-166
Sevasti Trubeta
167-173
Marilena Pateraki
174-177
Giorgos Vavouranakis
178-181
Androniki Dialeti
181-184
Leonidas Karakatsanis
185-189
Margarita Markoviti
189-192
Molly Greene
192-196
Aristides N. Hatzis
196-199
Menelaos Haralabidis
200-203
Kostis Kornetis
203-205
Christos Frangonikolopoulos
206-211
Alexandra Lianeri
212-215
Vassiliki Sakka
215-221