Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος αρχαιομετρίας: Μια μελέτη περίπτωσης σύνδεσης των συλλογών του αρχαιολογικού μουσείου με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση


Δημοσιευμένα: Jan 21, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαιολογικό μουσείο Διδακτική φυσικών επιστημών ανάπτυξη μουσειακών εκθεμάτων Εκπαιδευτική Νησίδα Φυσικών Επιστημών εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Πόπη Γεωργοπούλου
Δημήτριος Κολιόπουλος
https://orcid.org/0000-0003-3581-5894
Περίληψη

Η δυνατότητα διάδοσης στοιχείων των φυσικών επιστημών, όχι στο συνηθισμένο περιβάλλον του μουσείου επιστημών ή τεχνολογίας, αλλά στο αρχαιολογικό μουσείο, προτείνεται μέσω του σχεδιασμού μιας μουσειογραφικής δομής, της Εκπαιδευτικής Νησίδας Φυσικών Επιστημών. Η δομή αυτή συγκροτείται ταυτόχρονα ως επικοινωνιακό στοιχείο και ως εκπαιδευτικό εργαλείο σχετιζόμενη με το επιστημονικό «πεδίο-γέφυρα» μεταξύ αρχαιολογίας και φυσικών επιστημών, την αρχαιομετρία. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται οι αρχές σχεδιασμού και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μουσειογραφική αυτή δομή.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βασίλη, Χ., Νούση, Δ., Πασσαλή, Χ. & Κολιόπουλος, Δ. (2016). Προσεγγίζοντας διδακτικά το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου: Αρχές σχεδιασμού μιας διδακτικής παρέμβασης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στο Β. Τσελφές (Επιμ.) Προσχολική Ηλικία: οι φυσικές επιστήμες στην εκπαιδευτική σχέση παιδιών και εκπαιδευτικών, Αθήνα, Εκδ. Άρτεμις Πετροπούλου, 231-247.
Βαρβουτσή, Ν., Γιαχαλή, Θ. & Δ. Κολιόπουλος (2019). Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Αίθουσα Οδοντιατρικής Σχολής του Μουσείου Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών: θεωρητικές και μεθοδολογικές παράμετροι. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών. Έρευνα και Πράξη, 68-69, 20-36.
Boilevin, J-M. (2005). Enseigner la physique par situation problème ou par problème ouvert. Aster, 40, 13-37.
Copley, M. S. (2010). Towards presenting scientific research in archaeology museums. Museum Management and Curatorship, 25(4), 383–398.
Γεωργοπούλου, Π. (2022). Σχεδιασμός και αξιολόγηση «Εκπαιδευτικών Νησίδων Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας» ως περιβαλλόντων μη τυπικής μορφής εκπαίδευσης σε αρχαιολογικό μουσείο. Διδακτορική Διατριβή. ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών.
Γκαζή, Α. (2012). Εθνικά Μουσεία στην Ελλάδα: Όψεις του εθνικού αφηγήματος. Στο Α. Μπούνια & Α. Γκαζή (Επιμ) Εθνικά μουσεία στη νότια Ευρώπη. Ιστορία και προοπτικές. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο.
Γκούσκου, Ε. & Κολιόπουλος, Δ. (2012). Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε ένα μουσείο Ζωολογίας. Στο Κ. Πλακίτση (Επιμ) Κοινωνιογνωστικές και κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις στη διδακτική των φυσικών επιστημών στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Εκδ. Πατάκη, 202-213.
Driver, R., Squires, A., Rushworth, P., & Wood-Robinson, V. (2000). Οικο-Δομώντας τις έννοιες των φυσικών επιστημών. Αθήνα: Τυπωθήτω.
Filippoupoliti, A. & Koliopoulos, D. (2012). Science museums/centres and early childhood education: Some possible factors that should affect the conceptual dimension of education programmes, Paper presented in CIMUSET Conference: Brighter perspectives for science and technological museums, Tampere/Helsinki, 28-31 August.
Fourez, G. (1997). Qu’entendre par îlot de rationalité ? et par îlot interdisciplinaire de rationalité ? Aster, (25), 217–225.
Georgopoulou, P., Meunier, A., & Koliopoulos, D. (2020). Archaeometry as an interdisciplinary field of exhibition design and non-formal education in the archaeological museum. Paper presented in the 13th International Conference on the Inclusive Museum, 3-5 September, Lisbon Portugal.
Georgopoulou, P., Koliopoulos, D. & Meunier, A. (2021). The dissemination of elements of scientific knowledge in archaeological museums in Greece: Socio-cultural, epistemological, and communicational/educational dimensions. Scientific Culture, 7(1), 31-44.
Georgopoulou, P., Meli, K. & Koliopoulos, D. (2022). An interpretive and pedagogical approach of archaeological collections in the light of natural sciences: the notion of Science Educative Islet. Review of Science, Mathematics, and ICT Education, 16(1), 49-75.
Guichard, J., & Martinand, J. L. (2000). Médiatique des sciences. Paris: Presses Universitaires de France.
Hilditch, J., Kiriatzi, E., Psaraki, K., Aravantinos, V. (2008). In Y. Facorellis, N. Zacharias, K. Polikreti (Eds) Proceedings of the 4th Symposium of the Hellenic Society for Archaeometry. National Hellenic Research Foundation, 263-268.
Jacobi, Δ. (2022). Comment goûter des vestiges antiques ? Le cas des amphores. Review of Science, Mathematics, and ICT Education, 16(1), 9-18.
Κολιόπουλος, Δ. & Δούκα, Φ. (2005). Από το σταφύλι στο κρασί. Ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία. Στο Π. Κόκκοτα & Κ. Πλακίτση (Επιμ) Μουσειοπαιδαγωγική και εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, 179-191.
Κολιόπουλος, Δ. (2006). Θέματα διδακτικής φυσικών επιστημών. Η συγκρότηση της σχολικής γνώσης, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κολιόπουλος, Δ. (2017). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κολιόπουλος, Δ., Μέλη, Κ., Αραπάκη, Ξ., Σισσαμπέρη, Ν., Γεωργοπούλου, Π. & Παππά, Ε. (2022). Ειδικά θέματα Διδακτικής και Μουσειολογίας Φυσικών Επιστημών. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.
Κουλαϊδής, Β. (2000). Υποθετικο-παραγωγική εικόνα της επιστημονικής γνώσης: Από την κοινή αντίληψη στη λογική πληρότητα. Στο Β.
Κουλαϊδής (Επιμ.) Διδακτική Φυσικών Επιστημών. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 295-314.
Κουλαϊδής, Β., Αποστόλου, Α. & Καμπουράκης, Κ. (Επιμ.) (2008). Η φύση των επιστημών. Διδακτικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Child Services.
Koliopoulos, D. & Meli, K. (2022). Educational programs integrated visits to the Science and Technology Museum: A research framework. Paper presented in 15h International Conference on Inclusive Museum, Moore College of Art & Design, Philadelphia, USA, 22-24 April.
Λυριτζής, Ι. (2007). Φυσικές επιστήμες στην αρχαιολογία. Αθήνα: Εκδ. Τυπωθήτω.
Meunier, A. (2018). L’éducation dans les musées : Une forme d’éducation non formelle. In D. Jacobi (Ed.), Culture et éducation non-formelle. Montréal : Presses de l’Université du Québec, 35–52.
Παρίση, Α., Λαουρδέκη, Α. & Κολιόπουλος, Δ. (2019). Διακρίνοντας τα ορυκτά από τις πέτρες: Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά προσχολικής ηλικίας στο Μουσείο Ορυκτολογίας και Πετρολογίας του Παν/μίου Αθηνών. Στο Π. Παντίδος (Επιμ) Ο ρόλος των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 403-420.
Ραβάνης, Κ. (2016). Εισαγωγή στη Διδακτική και στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
Φιλιππουπολίτη, A. (2015). Εκπαιδευτικές θεωρίες και μουσειακή μάθηση. Στο Νικονάνου, Ν., Μπούνια, Α., Φιλιππουπολίτη, Α.,
Χουρμουζιάδη, Α., & Γιαννούτσου, Ν. 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις.
Φιλιππουπολίτη, Α. (2021). Μουσεία, επιστήμες, τεχνολογία. Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.