Εμείς και οι άλλοι, ταυτότητα και μνήμη στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα: Μια εκπαιδευτική δράση στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας


Δημοσιευμένα: Jul 1, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Διαπολιτισμικότητα συνεργατική μάθηση μουσείο διαφορετικότητα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Αναστασία Ζάννη
https://orcid.org/0009-0007-0252-5328
Δάφνη Τελειώνη
https://orcid.org/0009-0000-9455-2815
Περίληψη

Η μάθηση στη σύγχρονη εκπαίδευση δεν συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με το χώρο του σχολείου, καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί και έξω από αυτόν. Άλλωστε, η μάθηση αντιμετωπίζεται ως μια ενεργητική διαδικασία, που βασίζεται στη συνεργασία των μαθητών, στην ανταλλαγή απόψεων και στη διερεύνηση των δεδομένων, που οδηγούν στο σχηματισμό γνώσεων, στη διαμόρφωση πεποιθήσεων και στον επαναπροσδιορισμό στάσεων. Η δυναμική της ενεργητικής μάθησης υπαγορεύει και τις αρχές για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, που πρόκειται να υλοποιηθούν εκτός σχολικών αιθουσών. Ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης με ενισχυμένη μαθησιακή δυναμική είναι και ο χώρος του μουσείου. Στο χώρο αυτό δεν παρουσιάζεται στο κοινό απλά μια ιστορία, αλλά εκτίθενται αντικείμενα τα οποία εμπεριέχουν ιδέες και παρακινούν τους επισκέπτες να στοχαστούν πάνω σε αυτές και να ανακαλύψουν νοήματα και συναισθήματα. Με γνώμονα την αξιοποίηση της δυναμικής του χώρου του μουσείου ως ενεργού περιβάλλοντος μάθησης, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε το εκπαιδευτικό πολιτισμικό πρόγραμμα «Δια-πολις: Ο άλλος ως Εαυτός και ο Εαυτός ως άλλος» με επιστημονικό υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του ΔΠΘ Σίμο Παπαδόπουλο και την διεπιστημονική του ομάδα.


Σκοπός του προγράμματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών-συμμετεχόντων πάνω στο ζήτημα της διαχείρισης της διαφορετικότητας μέσω της παροχής κινήτρων και ερεθισμάτων για την ανακάλυψη του Άλλου. Βασικά εργαλεία της προσπάθειας αυτής ήταν η τέχνη και ο πολιτισμός, όπως παρουσιάζονται σε σημαντικούς μουσειακούς χώρους σε Αθήνα, Αλεξανδρούπολη και Βρυξέλλες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ομάδα των μαθητών από τις Βρυξέλλες υπό την καθοδήγηση ομάδας εμψυχωτών εκπαιδευτών δραστηριοποιήθηκε στο Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο οποίο πραγματοποίησε την εκπαιδευτική της δράση μέσω 3 επισκέψεων κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021. Κατά τις επισκέψεις τους, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πολιτισμικό χώρο του μουσείου, να ανακαλύψουν την μόνιμη έκθεσή του, και τα μηνύματα που είναι ενσωματωμένα σε αυτήν. Συμμετείχαν σε καλλιτεχνικές και εικαστικές δράσεις και επικοινώνησαν διαδικτυακά με τους συμμαθητές τους από την Αθήνα και την Αλεξανδρούπολη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Banks, J. (2015). Cultural Diversity and Education. Foundations, Curriculum and teaching. Boston: Allyn & Bacon.
International Council of Museums (2022), Extraordinary General Assembly, Prague, Wednesday 24 August 2022. Retrieved 13/03/2023 from: https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/07/EN_EGA2022_MuseumDefinition_WDoc_Final-2.pdf.
Meer, N., & Modood, T., (2012), How does Interculturalism contrast with Multiculturalism, Journal of Intercultural Studies, 33(2), 175-196. https://doi.org/10.1080/07256868.2011.618266.
Ασκούνη, Ν., Θάνος, Θ., & Μπουκουβάλα, Π. (2021). Εθνοπολιτισμικές διαφορές και ανισότητες στην εκπαίδευση: κοινωνικοί αποκλεισμοί και πορείες ένταξης, Αθήνα: Gutenberg.
Γκέφου-Μαδιανού, Δ. (2020). Πολιτισμός και εθνογραφία: από τον εθνογραφικό ρεαλισμό στην πολιτισμική κριτική, Αθήνα: εκδόσεις Πατάκης.
Καραγιάννη, Α. & Παπαδόπουλος, Σ. (2020). Διαχείριση της μνήμης σε μουσειακό περιβάλλον: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεατρικής διερεύνησης, Μέντορας, 17-18, 17-173. Retrieved 15/03/2023 from: http://iep.edu.gr/library/images/uploads/psifiako_yliko/mentoras/issue17-18/Μέντορας_Τεύχη_17-18.pdf.
Καρακατσάνη, Δ. & Πλιόγκου, Β. (2020). Σύγχρονες τάσεις στην παιδαγωγική θεωρία και πρακτική: Δημοκρατία – πολιτειότητα – ετερογένεια, Αθήνα: Gutenberg.
Λοΐζος, Σ. (2021), Πρακτικές διδασκαλίας για τη διαπολιτισμικής αγωγή με τη χρήση νέων μέσων, Αθήνα: εκδόσεις Ίων.
Νικονάνου, Ν. & Νάνου, Ε. (2015). Το Μουσείου ως χώρος μάθησης, ψυχαγωγίας και έμπνευσης. Εφαρμογή και αξιολόγηση επιμορφωτικού προγράμματος, MuseumEdu-Εκπαίδευση και Έρευνα σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα, 1, 9-36. Retrieved 09/03/2023 from: http://museumedulab.ece.uth.gr/main/sites/default/files/E%201.%20MUSEUMS%20AS%20PLACES%20FOR%20LEARNING,%20ENJOYMENT%20&%20INSPIRATION%20(gr),%20N.%20Nikonanou%20&%20I.%20Nakou%20pdf..pdf.
Παπαδόπουλος, Δ. (2020). Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και ο ρόλος του σχολείου-εκπαιδευτικού στην επικοινωνία με οικογένειες με πολυπολιτιστικό υπόβαθρο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Περιφέρειας Αττικής, Multilingual Academic Journal of Education and Social Sciences, 8(1), 249-267. DOI: 10.46886/MAJESS/v8-i1/7335.
Παπαδόπουλος, Σ. (2016). Πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα. Ποιος Πολιτισμός; Στο: Σ. Παπαδόπουλος (επιμ.), Τέχνη και Πολιτισμός στο σχολείο του 21ου αιώνα. Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας, Αλεξανδρούπολη, 21-06-2015, 89-95, Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Retrieved 17/03/2023 from: https://eclass.duth.gr/modules/document/index.php?course=ALEX03235&download=/5f7ebcf5nDMd.pdf.
Παρθένης, Χ. (2016). Η διαπολιτισμική εκπαίδευση απέναντι σε νέες προκλήσεις, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Φιλιππουπολίτη, Α. (2015). Εκπαιδευτικές θεωρίες και μουσειακή μάθηση. Στο: Ν. Νικονάνου, Α. Μπούνια, Α. Φιλιππουπολίτη, Α. Χουρμουζιάδη & Ν. Γιαννούτσου, Μουσειακή Μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα. 27-50, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Retrieved 11/03/2023 from: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/712.
Ιστοσελίδες