Οι ψυχοκοινωνικές δυνάμεις του θάρρους και της αισιοδοξίας: η συμβολή τους στην ενίσχυση της αυτο-αποτελεσματικότητας και στη διαμόρφωση της διαδικασίας λήψης επαγγελματικών αποφάσεων στους εφήβους


Δημοσιευμένα: Jan 5, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
αυτοαποτελεσματικότητα έφηβοι αισιοδοξία χαρακτηριστικά λήψης επαγγελματικής απόφασης
Αργυρώ Χαροκοπάκη
Σπυρίδων Κάμτσιος
https://orcid.org/0000-0001-9802-6740
Βασιλική Ρούβαλη
https://orcid.org/0009-0006-3595-0008
Περίληψη

Σκοπός της μελέτης ήταν η εξέταση των ψυχοκοινωνικών δυνάμεων του θάρρους και της αισιοδοξίας και η επίδρασή τους στη γενικευμένη αυτο-αποτελεσματικότητα και τη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων. Περαιτέρω, η έρευνα αναζήτησε την επίδραση του φύλου και της τάξης φοίτησης στις προαναφερθείσες μεταβλητές. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 232 μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (112 μαθητές και 120μαθήτριες), οι οποίοι συμπλήρωσαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια: (α) Κλίμακα Θάρρους (Νorton & Weiss, 2009), (β) Ερωτηματολόγιο για το Νόημα της Ζωής (Steger et al., 2006), (γ) Ερωτηματολόγιο Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης (Gati etal., 2010) και (δ) Κλίμακα Γενικευμένης Αυτοαποτελεσματικότητας (Jerusalem & Schwarzer, 1992).  Από τα αποτελέσματα της μελέτης διαφάνηκε, αρχικά, η επίδραση του φύλου και της τάξης φοίτησης στην κλίμακα του θάρρους, στην αυτοαποτελεσματικότητα καθώς και σε ορισμένες υποκλίμακες του Ερωτηματολογίου Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης. Περαιτέρω, αναδείχθηκε η στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση του θάρρους με την γενικευμένη αυτοαποτελεσματικότητα και με τις υποκλίμακες «Ταχύτητα λήψης της τελικής απόφασης» και «Επιδίωξη για το ιδανικό επάγγελμα», τις οποίες μπορεί να προβλέψει θετικά και στατιστικά σημαντικά. Επίσης, αναδείχθηκε η αρνητική συσχέτιση του θάρρους με τις υποκλίμακες «Επιθυμία να ευχαριστήσεις τους άλλους-εξάρτηση» και «Αναζήτηση συμβουλής από άλλους» τις οποίες μπορεί να προβλέψει αρνητικά και στατιστικά σημαντικά. Η ψυχοκοινωνική δύναμη της αισιοδοξίας βρέθηκε να έχει θετική συσχέτιση με την υποκλίμακα «Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών» και τη γενικευμένη αυτοαποτελεσματικότητα τις οποίες μπορεί να προβλέψει θετικά. Τα ευρήματα της μελέτης συζητούνται προκειμένου για την αξιοποίησή τους στον σχεδιασμό παρεμβάσεων Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που θα συντελέσουν στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και αξιοποίηση των συγκεκριμένων ψυχοκοινωνικών δυνάμεων και θα διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Annovazzi, C., Ginevra, M. C., Kaliris, A., Lodi, E. & Sovet, L. (2016). Life design resources and career decision: a cross-cultural research in three European countries. In: V., Cohen-Scali, J., Rossier, & L., Nota (Eds.),New Perspectives on Career Counseling and Guidance in Europe Building Careers in Changing and Diverse Societies. Springer. DOI:/10.1007/978-3-319-61476-2
Argyropoulou, K., Kaliris, A., Charokopaki, A., & Katsioula, P. (2021). Coping with career indecision: the role of courage and future orientation in secondary education students from Greek provincial cities. International Journal for Educational and Vocational Guidance, Advance Online Publication. DOI: 10.1007/s10775-021-09465-4
Αργυροπούλου, Κ., Κατσιούλα, Π., Δρόσος, Ν. & Καλίρης, Α. (2018). Χαρακτηριστικά λήψης επαγγελματικών αποφάσεων και θάρρος: Η περίπτωση μαθητών/ μαθητριών σε Γενικά Λύκεια του Κιλκίς. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 115, 23-38.
Αργυροπούλου, Κ., Μπεζεβέγκης, Η., & Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (2006). Ο ρόλος της αυτοαποτελεσματικότητας στη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων: Ένα αναπτυξιακό- προληπτικό μοντέλο συμβουλευτικής παρέμβασης. Ψυχολογία, 13(4), 1-17. doi: 10.12681/psy_hps.23915
Argyropoulou, Κ., Sidiropoulou-Dimakakou, D., & Besevegis, E. (2007). Generalized Self-efficacy, career indention and vocational choices of senior high school children in Greece. Journal of Career Development, 33(4), 316-337. DOI:/10.1177/0894845307300412
Αργυροπούλου, Κ., Χαροκοπάκη, Α.,Τερζάκη, Μ., & Νανόπουλος, Π. (2022). Θετικές ψυχοκοινωνικές δυνάμεις: ένα δυνητικό πλαίσιο παρέμβασης για την επαγγελματική ανάπτυξη εφήβων. Επιστήμες της Αγωγής, 2, 7-26.
Bandura, A., (1986), Social foundation of thought & action: A cognitive theory. Englewood Cliffs.
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.
Betz, N.E. (2008). Career Self-Efficacy: Exemplary Research and Emerging Directions. Journal of Career Assessment, 15, 403-422.https://doi.org/10.1177/1069072707305759
Βέργας, Χ. (2016). Αυτοαποτελεσματικότητα στον σχεδιασμό σταδιοδρομίας και λήψης επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών Γ΄ Λυκείου. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Bimrose, J. (2008). Guidance for girls and women. In: J.A.,Athanasou & R., vanEsboreck (Eds.), International handbook ofcareer guidance (pp.375-404). Dordrecht, the Netherlands: Springer Science + Business Media B.V.
Bockorny, K. M. (2015). Psychological Capital, Courage, and Entrepreneurial Success (doctoral dissertation). The College of Business, Bellevue University, Bellevue, Nebraska, USA
Braunstein-Bercovitz, H., Benjamin, B. A., Asor, S., & Lev, M. (2012). Insecure attachment and career indecision: Mediating effects of anxiety and pessimism. Journal of Vocational Behavior, 81, 236–244. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.07.009
Carver, C. S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010). Optimism. Clinical Psychology Review, 30, 879-889.https://doi.org/10.1016/j.cpr.2010.01.006
Γεώργας, Δ., Μπεζεβέγκης, Η., &Γιαννίτσας, Ν. (1991). Εμπειρίες, στάσεις και
προσδοκίες μαθητών και φοιτητών από το Λύκειο, τον ΣΕΠ και το Πανεπιστήμιο.
Επιθεώρηση Συμβουλευτικής Προσανατολισμού, 18-19, 43- 66
Γεωργοπούλου, Γ. (2021). Ο ρόλος του θάρρους στην αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών/τριών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Charokopaki, A. (2019). Working on Stories to Enhance Career Decision-Making Self-Efficacy. International Journal of Psychological Studies, 11(3), 63-82. DOI: 10.5539/ijps.v11n3p63
Charokopaki, A., & Argyropoulou, K. (2019). Optimism, Career Decision Self-Efficacy and Career Indecision among Greek Adolescents. The Asian Institute of Research. DOI:/10.31014/aior.1993.02.01.52
Charokopaki, A., Kaliris, A., & Argyropoulou, K. (2019). Resilience and Career Decision Making Self-Efficacy among Greek Neets. Implications for career counseling. Bratislava, 10-13/9/2019
Γκάρκουλας, Σ. (2017). Επαγγελματική προσαρμοστικότητα και προφίλ λήψης επαγγελματικών αποφάσεων νέων εργαζομένων στην Αττική. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Cohen-Scali, V., Rossier, J., &Nota, L. (2018). Building an International Community of Research in Career Guidance and Counselling. In: V., Cohen-Scali Rossier & L., Nota (Eds), New Perspectives on Career Counselling and Guidance in Europe. Building Careers in Changing and Diverse Societies. Springer. DOI:10.1007/978-3-319-61476-2
Δρόσος, Ν., (2011). Επαγγελματική ωριμότητα και λήψη επαγγελματικής απόφασης εφήβων διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Gadassi, R., Gati, I. &Dayan, A. (2012). The adaptability of career decision-making profiles. Journal of Counseling Psychology, 59, 612-622.https://doi.org/10.1037/a0029155
Garcia,M., Restubog, D., Bordia, S., Bordia, S., &Roxas, O. (2015). Career optimism: The roles of contextual support and career decision- making self- efficacy. Journal of Vocational Behavior, 88, 10-18. DOI:10.1016/j.jvb.2015.02.004
Gati, I. (2023). The interface between career exploration and decision making. In: W.B., Walsh, L. Y., Flores, P. J., Hartung & L., Leong (Eds). Career Psychology: Models, Concepts, and Counseling for Meaningful Employment. American Psychological Association. DOI:/10.1037/0000339-009
Gati, I. (2013). Advances in career decision making. In: W., Walsh, M., Savickas & P., Hartung (Eds.), Handbook of Vocational Psychology (4th ed., pp. 183-215). New York: Routledge.
Gati, I., Landman, S., Davidovitch, S., Asulin- Peretz, L., & Gadass, R. (2010). From career decision- making styles to career decision- making profiles: A multidimensional approach. Journal of Vocational Behavior, 76, 277- 291.DOI: 10.1016/j.jvb.2009.11.001
Ginevra, M. C., Nota, L., Soresi, S., & Gati, I. (2012). Career Decision-Making Profiles of Italian Adolescents. Journal of Career Assessment, 20(4), 375–389. https://doi.org/10.1177/1069072712448739
Georgallidou, V., & Dimitriou, L. (2020). Career Decision Making Profiles in Adolescents in Cyprus. European Journal of Teaching and Education,2(1), 138-147. DOI: 10.33422/ejte.v211.183
Glynou, E., Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (1992). Greek version of the General Self Efficacy Scale. Ανάκτηση από http://www.ralfschwarzer.de
Ginevra, M.C., & Capozza, D. (2015). Courage: From definition to some suggestions for counseling activities. In: L., Nota, & S., Soresi (Eds), Il counseling del future (pp. 111-122). Padova: Cleup.
Ginevra, M.C., Magnano, P., Ernesto, L., & Nota, L. (2017). The role of career adaptability and courage on life satisfaction in adolescence. Journal of Adolescence, 62(1), 1-8.DOI: 10.1016/j.adolescence.2017.11.002
Ginevra, M.C., Nota, L., Soresi, S., & Gati, I., (2012). Career Decision Making Profiles of Italian Adolescents. Journal of Career Assessment, 20(4), 375-389. DOI: 10.1177/1069072712448739.
Ginevera, M., C., Santilli, S., Gamussi, E., Magnano, P., Capozza, D., Nota, L. (2020). The Italian adaptation of courage measure. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 20, 457-475.DOI: 10.1007/s10775-019-09412-4
Glynou, E., Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (1992). Greek version of the General Self-efficacy scale. Ανακτήθηκε απόhttp://www.ralfschwarzer.de
Guichard, J. (2015). From vocational guidance and career counseling to life design dialogues. In: L., Nota & J., Rossier (Eds.),Handbook of life design: From practice to theory and from theory to practice (pp. 11–26). Göttingen: Hogrefe.
Hackett, G. (1995). Self-efficacy in career choice and development. In: A., Bandura (Ed.), Self-Efficacy in changing societies. Cambridge: Cambridge University Press.
Hannah, S. T., Sweeney, P. J., &Lester, P. B. (2010). The courageous mind-set: A dynamic personality system approach to courage. In C. L. S.,Pury& S. J,. Lopez (Eds.), The psychology of courage: Modern research on an ancient virtue (pp. 125–148). Washington, DC: American Psychological Association.
Haward, M., &Alipour, K. (2014). Does courage measure really measure courage? A theoretical and empirical evaluation. The Journal of Positive Psychology, 9(5), 449-459.DOI: 10.1080/17439760.2014.910828
Hirschi, A., Lee, B., Porfeli, E.J., & Vondracek, F.W. (2013). Proactive motivation and engagement in career behaviours: Investigating direct, mediated and moderated effects. Journal of Vocational Behavior, 83, 31-40. DOI:10.1016/j.jvb.2013.02.003
Ιωαννίδου, Ο. (2016). Επαγγελματική αναποφασιστικότητα και συναίσθημα αισιοδοξίας σε μαθητές/τριες Λυκείου στην Ελλάδα. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Jerusalem, M., & Schwarzer, R. (1992). Self-efficacy as a resource factor in stress appraisal processes. In: R., Schwarzer (Ed.), Self-efficacy: Thought control of action (pp. 195- 213). Washington, DC: Hemispherement
Καλίρης, Α., (2019). Ξεπερνώντας τις σκοπέλους των αποφάσεων σταδιοδρομίας: ο ρόλος των δυσλειτουργικών πεποιθήσεων και των εποικοδομητικών στρατηγικών στη διαχείριση τηςεπαγγελματικής αναποφασιστικότητας, Στο: K., Αργυροπούλου, (Επιμ.), Επαγγελματικός Προσανατολισμός και λήψη επαγγελματικών αποφάσεων(σελ. 85-114). Αθήνα: Γρηγόρη.
Καλίρης, Α., Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Ίσαρη, Φ., & Μυλωνάς, Κ. (2017). Πηγές αυτοαποτελεσματικότητας στους επαγγελματικούς συμβούλους: προτάσεις και προοπτικές. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού, 109-110, 59-71
Karademas, E. C. (2006). Self-efficacy, social support and well-being: The mediating role of optimism. Personality and Individual Differences, 40(6), 1281-1290. DOI:/10.1016/j.paid.2005.10.019
Κασσωτάκης, Μ. (2004). Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός. Θεωρία και Πράξη. Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός.
Κουμουνδούρου, Γ., (2008). Επαγγελματική ωριμότητα: οι διαστάσεις της, οι διαμορφωτικοί παράγοντες και οι συνέπειές της στην επαγγελματική συμπεριφορά των νέων στην Ελλάδα. Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Κροκίδη, Μ., (2023). Ψυχική Ανθεκτικότητα, Αισιοδοξία Σταδιοδρομίας και
Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα σε φοιτητές- φοιτήτριες τριτοβάθμιας εκπαίδευση. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Lent, R.W., &Brown, D. (2013). Social Cognitive Model of Career Self-Management: Toward a Unifying View of Adaptive Career Behavior Across the Life Span. Journal of Counseling Psychology, 6 (4), 557-568. DOI: 10.1037/a0033446.
Lent, R. W., & Brown, S. D. (2019). Social cognitive career theory at 25: Empirical status of the interest, choice, and performance models. Journal of Vocational Behavior, 115, 103316.https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.06.004
Lent, R.W., Brown, S.D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance (Monograph). Journal of Vocational Behavior, 45, 79-122.https://doi.org/10.1006/jvbe.1994.1027
Lent, R.W. & Hackett, G. (1987): Career Self-Efficacy: empirical status and future directions (Monograph). Journal of Vocational Psychology, 30, 347-382. https://doi.org/10.1016/0001-8791(87)90010-8
Lent, R.W., Sheu H.B., Singley, D., & Schmint, J.A. (2008). Longitudinal relations of self-efficacy to outcome expectations, interests, and major choice in engineering students, Journal of Vocational Behavior, 73, 328-335. DOI: 10.1016/j.jvb.2008.07.005
Linley, P., & Harrington, S. (2006). Strengths coaching: A potential-guided approach to coaching psychology. International Coaching Psychology Review, 1(1), 37-46.DOI: 10.53841/bpsicpr.2006.1.1.37
Magnano, P., Lodi, E., Zammitti, A., Patrizi, P.(2021). Courage, Career Adaptability and Readiness as Resources to Improve Well-Being during the University-to-Work Transition in Italy. International Journal Environmental Research and Public Health, 18, 2919.DOI:10.3390/ijerph18062919
Magnano, P., Paolino, A., Platania, S., &Santisi, G. (2017). Courage as a potential mediator between personality and coping. Personality and Individual Differences, 111, 13-18. DOI: 10.1016/j.paid.2017.01.047
Malikiosi-Loizos, M., (2020). Positive Psychology in Greece: latest developments. Psychology: The Journal of Hellenic Psychological Society, 25(1), 213-218. DOI: 10.12681/psy_hps.25347
McMahon, M. & Watson, M. (2013). Story crafting: strategies for facilitating narrative career counseling. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 12(3), 211-224. Doi: 10.1007/s10775-012-9228-5
Noller, P.(1994). Relationships with parents in adolescence: process and outcome. In: R., Montemayor, G., Adams, &T, Gullotta, (Eds.), Personal relationships during adolescence. Sage Publications.
Norton, P. J., & Weiss, B. J. (2009).The role of courage on behavioral approach in a fear eliciting situation: A proof-of-concept pilot study. Journal of Anxiety Disorders, 23, 212- 217. DOI:.org/10.1016/j.janxdis.2008.07.002
Nota, L., Ginevra, M. C., &Santilli, S. (2015). Life Design and prevention. In L., Nota & J., Rossier (Eds.), Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice (pp. 183–199). Göttingen: Hogrefe.
Παπακυριακού, Π., (2022). Γονεϊκοί τύποι διαπαιδαγώγησης και στρατηγικές αντιμετώπισης της επαγγελματικής αναποφασιστικότητας μαθητών /τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Park, N., Peterson, C., &Seligman, M. E. P. (2004). Strengths of character and well–being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23(5), 603-619. DOI: 10.1521/jscp.23.5.603.50748
Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). Character strengths and virtues: A classification and handbook. New York: Oxford University Press/Washington, DC: American Psychological Association.
Parola, A., & Marcionetti, J.(2023). Positive Resources for Flourishing. The Effect of Courage, Self-Esteem, and Career Adaptability in Adolescence. Societies, 13, 5. DOI:/10.3390/soc13010005
Πελέκη, Ε. (2023). Μορφές Επίδρασης των γονέων στην αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών/-τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Perez, M., &Gati, I. (2017). Advancing in the career decision-making process: the role of coping strategies and career decision-making profiles. International Journal of Educational Vocational Guidance 17, 285–309. DOI:10.1007/s10775-016-9334-x
Peterson, C., Seligman, Μ. (1984). Causal explanations as a risk factor fordepression: Theory and evidence. Psychological Review, 91, 347 – 374. PMID: 6473583
Peterson, C., & Seligman, M. (2004). Character strengths and virtues: A handbook and classification. Oxford University Press.
Pezirkianidis, C., Galanakis, M., Karakasidou, I., & Stalikas, A. (2016). Validation of the Meaning in Life Questionnaire (MLQ) in a Greek sample. Psychology, 7(13), 1518-1530. DOI:10.4236/psych.2016.71012
Pezirkianidis, C., & Stalikas, A. (2020). INTRODUCTION - Latest developments in Positive Psychology: The case of Greece. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 25(1), 01–19. DOI:10.12681/psy_hps.25328
Pury, C. L. S., Starkey, C. B., Breeden, C. R., Kelley, C. L., Murphy, H. J., &Lowndes, A.
Y. (2014). Courage interventions. Future directions and cautions. In A. C. Parks & S. M.
Schueller (Eds.), The Wiley Blackwell handbook of positive psychological interventions (pp.
-178). Hoboken: JohnWiley&Sons
Πουλή, E., (2023). Ελπίδα και αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών/-τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Rassin, E., &Muris, P. (2005). To be or not to be indecisive: Gender differences, correlations with obsessive–compulsive complaints, and behavioral manifestation. Personality and Individual Differences, 38, 1175–1181.https://doi.org/10.1016/j.paid.2004.07.014
Rottinghaus, P.J., Buelow, K.L., Matyja, A., & Schneider, M.R. (2012). The Career Futures Inventory- Revised measuring dimensions of career adaptability. Journal of Career Assessment, 20, 123–139. DOI: 10.1177/1069072711420849.
Rottinghaus, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13(1), 3–24. DOI:/10.1177/1069072704270271
Santilli, S., Marcionetti, J., Rochat, S., Rossier, J., & Nota, L. (2017). Career adaptability, hope, optimism, and life satisfaction in Italian and Swiss adolescents. Journal of Career Development, 44(1), 62-76. DOI:/10.1177/0894845316633793
Sanz de Acedo Lizarraga, M. L., Sanz de Acedo Baquedano, M. T., Oliver, M. S., & Closas, A. (2009). Development and validation of a decision-making questionnaire. British Journal of Guidance & Counselling, 37, 357–373.DOI: 10.1080/03069880902956959
Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist 55, 5-14. DOI:10.1037/0003-066X.55.1.
Savickas, M. L. (2002). Career construction: A developmental theory of vocational behaviour. In: S. D. Brown (Ed.), Career Choice and Development, (4th Ed., pp. 149-205). Jossey-Bass.
Savickas, M. L. (2011). Career counseling. Washington, D. C.: American Psychological Association Books, Inc
Savickas, M.L. (2013), Ten ideas that changes career development. A monograph to celebrate the centennial of the National Career Development Association (1913-2013). Broken Arrow, OK: NCDA
Savickas, M. L., Nota, L., Rossier, J., Dauwalder, J. P., Duarte, M. E. & van Vianen, A. E. M. (2009). Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century. Journal of Vocational Behavior, 75, 239-250. DOI:/10.1016/j.jvb.2009.04.004
Savickas, M. L. & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of Vocational Bevahior, 80(3), 661-673.https://doi.org/10.1016/j.jvb.2012.01.011
Sheu, H., &Bordon, J., (2017). SCCT Research in the international context: Empirical evidence, future directions and practical implications. Journal of Career Assessment, 25, 58-74. DOI: 10.1177/1069072716657826
Sheu, H. B., Lent, R. W., Brown, S. D., Miller, M. J., Hennessy, K. D., & Duffy, R. D. (2010). Testing the choice model of social cognitive career theory across Holland themes: A meta-analytic path analysis. Journal of Vocational Behavior, 76(2), 252–264. DOI: 10.1016/j.jvb.2009.10.015.
Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., Αργυροπούλου, Κ., &Δρόσος, Ν. (2011). Διερεύνηση των «προφίλ» λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων των εφήβων με τη χρήση του Ερωτηματολογίου Χαρακτηριστικών Λήψης Επαγγελματικής Απόφασης. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 96-97, 74 – 93.
Sidiropoulou-Dimakakou, D., Mylonas, K., &Argyropoulou, K. (2015). Self-Efficacy in Career Planning: A new approach to Career Exploration. International Journal of Learning Teaching and Educational Research, 11(2), 40-54.
Sidiropoulou-Dimakakou, D.,Mylonas, K., Argyropoulou, K.,& Drosos, N. (2013).Career Decision-Making Characteristics of Primary Education Students in Greece. International Education Studies,6(5)22-32. DOI:/10.5539/ies.v6n5p22
Sidiropoulou-Dimakakou, D., Argyropoulou, Κ, Mylonas, K., & Tampouri, S. (2012). Career decision-making difficulties, dysfunctional thinking and generalized self-efficacy of university students in Greece. World Journal of Education, 2(1), 117- 130.doi:10.5430/wje.v2n1p117
Sovet, L., Annovazzi, C., Ginevra, M., Kaliris, A., & Lodi, E. (2018). Life design in adolescence: The role of positive psychological resources. In: V., Cohen-Scali, J., Rossier, & L., Nota (Eds), New Perspectives on Career Counseling and Guidance in Europe. Springer. DOI:/10.1007/978-3-319-61476-2
Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80-93.
Super, D. E., Savickas, M. L., & Super, C. M. (1996). The lifespan,
life-space approach to careers. In D. Brown, &L. Brooks
(Eds.), Career choice and development: Applying contemporary theories
to practice (3rd ed., pp. 121–178). San Francisco, CA: Jossey-Bass
Τσεχελίδου, Κ., (2015). Ποιότητα ζωής και εργασία. Τα συναισθήματα ελπίδας, αισιοδοξίας και νοήματος ζωής στους Επαγγελματικούς Συμβούλους. Αδημοσίευτη διπλωματική εργασία. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Τσιάντης, Γ. (1998). Δυναμικές αλληλεπιδράσεις και διεργασίες στις σχέσεις εφήβου-οικογένειας. Εφηβεία, 2(1), 22-27.
Vilhjálmsdóttir, G. (2015). Career counseling and the uniqueness of the individual adolescent. In: L., Nota, &J. Rossier (Eds.). Handbook of Life Design: From practice to theory and from theory to practice (pp. 103–116). Göttingen: Hogrefe.
Vingoli, E. (2009). Inter-relationships among attachment to mother and father, self-esteem, and career indecision. Journal of Vocational Behavior, 75, 91-99.
Χαροκοπάκη, Α.(2012). .Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών – μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: ο ρόλος ατομικών παραγόντων και υποστηρικτικών μηχανισμών. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Χαροκοπάκη, Α. (2006). Ανάπτυξη Κομβικών Δεξιοτήτων των νέων για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Προκλήσεις και Νέες Πρακτικές. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 75-97.
Χαροκοπάκη, Α.,& Μαυρικάκης, Ευ., (2023). Οδηγίες Εφαρμογής Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για τη Γ Γυμνασίου. Ενδεικτικές μέθοδοι, στρατηγικές, δραστηριότητες και υποστηρικτικό υλικό. Αναθεωρημένη έκδοση, Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). http://iep.edu.gr/el/sxolikos-epaggelmatikos-prosanatolismos
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)