Στρεσογόνοι παράγοντες, επαγγελματική εξουθένωση και ανθεκτικότητα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού: Διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων και του ρόλου των δημογραφικών χαρακτηριστικών


Δημοσιευμένα: Μαΐ 25, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
επαγγελματική εξουθένωση ανθεκτικότητα στρεσογόνοι παράγοντες στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού
Ευθυμία Γεωργίου
https://orcid.org/0009-0004-5183-1346
Σπυρίδων Κάμτσιος
https://orcid.org/0000-0001-9802-6740
Περίληψη

Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης των στρεσογόνων παραγόντων στην επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών καθώς επίσης και η πιθανή σχέση ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και στην επαγγελματική εξουθένωση. Ταυτόχρονα, οι στρεσογόνοι παράγοντες στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, η επαγγελματική εξουθένωση και η ανθεκτικότητα εξετάζονται σε συνάρτηση με δημογραφικά χαρακτηριστικά. Στην έρευνα συμμετείχαν 844 εκπαιδευτικοί από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν τα παρακάτω ερωτηματολόγια: (1) Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης, (2) The Greek Hardiness Resilience Gauge και (3) Ερωτηματολόγιο Πηγών Επαγγελματικής Έντασης. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι τα υψηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα ανθεκτικότητας και ότι οι τρεις διαστάσεις της ανθεκτικότητας (πρόκληση, δέσμευση, έλεγχος) μειώνουν την επιρροή των στρεσογόνων παραγόντων στην επαγγελματική εξουθένωση. Αναδείχθηκαν, επίσης, διαφορές στις μεταβλητές της μελέτης λόγω της επιρροής συγκεκριμένων δημογραφικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσματα της μελέτης συζητώνται στο πλαίσιο της σύγχρονης βιβλιογραφίας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Abraham, R. (1999). Negative affectivity: Moderator or confound in emotional dissonance–outcome relationships? Journal of Psychology, Interdisciplinary and Applied, 133(1), 61–72.
Αμαραντίδου, Σ. Δ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ικανοποίηση εκπαιδευτικών: μια διαχρονική μελέτη. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα.
Αντωνίου, Α. Σ,. & Ντάλλα, Μ. (2010). Επαγγελματική εξουθένωση και ικανοποίηση από το επάγγελμα Ελλήνων δασκάλων (ειδικής και γενικής αγωγής) και καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Συγκριτική μελέτη. Στο: Χ. Καρακιουλάφη & Μ. Σπυριδάκη (Επιμ. Εκδ.), Εργασία & Κοινωνία (365-399). Αθήνα: Διόνικος.
Antoniou, A.S., Polychroni, F., & Vlachakis, A.N. (2006). Gender and age differences in occupational stress and professional burnout between primary and high-school teachers in Greece. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 682-690.
Antoniou, A. S., Polychroni, F., & Walters, B. (2000). «Sources of stress and professional burnout of teachers of special education needs in Greece». Proceedings of the International Conference of Special Education, ISEC, Manchester.
Antoniou, A. S., Ploumpi, A., & Ntalla, M. (2013). Occupational stress and professional burnout in teachers of primary and secondary education: The role of coping strategies. Psychology, 4(3A), 349–355.
Arts, J., Gijselaers, W., & Boshuizen, H. (2006). Understanding managerial problem solving, knowledge use and information processing: Investigating stages from school to work place. Contemporary Educational Psychology, 31(4), 125-138.
Austin V., Shah S., & Muncer S. (2005). «Teacher stress and coping strategies used to reduce stress» Occupational Therapy International, 12 (2), 63-80.
Αχή, Α., & Κάμτσιος, Σ. (2022). Η επίδραση της εργασιακής ανθεκτικότητας στην επαγγελματική εξουθένωση και την αντίληψη ποιότητας ζωής εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Διεθνές Συνέδριο: «Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Διεθνείς προκλήσεις και προβληματισμοί», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Bakker, B., Demerouti, E., & Euwema, C. (2008). Job resources buffer the impact of job demands on burnout. Journal of Occupational Health Psychology, 10(2), 170-180.
Βαρδιάμπαση, Ζ. Π., & Βρυωνίδης, Μ. (2017) Επαγγελματική ικανοποίηση για ένα υγιές, ποιοτικό και αποτελεσματικό σχολείο. Επιστήμες Αγωγής, 2(2), 21 – 41.
Bartone, P. T., McDonald, K., Stermac, J., Escobar, M., McNeil, J., & Stein, S. (2019). Development and validation of an improved hardiness tool: The Hardiness Resilience Gauge. Paper presented at the International Applied Military Psychology Symposium, Sarajevo.
Βασιλόπουλος, Σ.Φ. (2012). Η επαγγελματική εξουθένωση και η σχέση της με το κοινωνικό άγχος στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Hellenic Journal of Psychology, 9, 18-44.
Bibou-Νakou, I., Stogiannidou, A., & Kiosseoglou, G. (1999). The relation between teacher burnout and teachers’ attributions and practices regarding school behaviour problems. School Psychology International, 20(2), 209-217.
Brouwers, A., & Tomic, W. (2000). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self-efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16, 239-253.
Burke, R. J., & Greenglass, E. (1993). Work stress, role conflict, social support and psychological burnout among teachers. Psychological Reports, 73(2), 371.
Byrne, B. M. (1991). Burnout: Investigating the impact of background variables for elementary, intermediate, secondary, and university educators. Teaching and Teacher Education, 7(2), 197–209.
Carson, R. L. (2006). Exploring the episodic nature of teachers’ emotions as it relates to teacher burnout. Retrieved from Dissertations and Theses database (AAT 3232157). Purdue University, West Lafayette.
Chan, D. W. (2003). Hardiness and its role in the stress – distress relationship among prospective Chinese teachers in Hong Kong. Teaching and Teacher Education 19(4), 381-395.
Chang, M.-L. (2009). An appraisal perspective of teacher burnout: examining the emotional work of teachers. Educational Psychology Review, 21, 193-218.
Chang, M.L. (2013). Toward a theoretical model to understand teacher emotions and teacher burnout in the context of student misbehavior: Appraisal, regulation and coping. Motivation and Emotion 3(4), 799 – 817.
Cordes, C.L., & Dougherty, T. W. (1993). A review and an integration of research on job burnout. Academy of Management Review, 18(4), 621-656.
Davis, H. A. (2001). The quality and impact of relationships between elementary schoolstudents and teachers. Contemporary Educational Psychology, 26(4), 431–453.
Dekker, S.W.A. and Schaufeli, W.B., (1995). The effects of job insecurity on psychological health and withdrawal: A longitudinal study. Australian Psychologist, 30(1), 57-63.
Demerouti, E., & Bakker, A. (2011). The job demands-resources model: Challenges for future research. Journal of Industrial Psychology, 37(2), 974-983.
Δερμιτζάκης, Μ. & Β. Ιωαννίδη. (2004). Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού. Αξιοποίηση αρχών της Προαγωγής της Υγείας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τιμητικός Τόμος Ομ. καθηγ. Λουκά Σπάρου, 329-339.
Ελευθεράκης, Θ., & Οικονομίδης, Β. (2013). Το κοινωνικό κύρος του επαγγέλματος της νηπιαγωγού. Επιστήμες Αγωγής, 1-2, 105-124.
Erkutlu, H. (2012). Impact of Psychological Hardiness and Self-Monitoring on Teacher Burnout. H. U. Journal of Education,43, 186 – 197.
Φλάμπουρας-Νιέτος, Η.Δ. (2017). Η σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της αυτό-αποτελεσματικότητας με την επαγγελματική εξουθένωση εκπαιδευτικών. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα.
Fives, H., Hamman, D., & Olivarez, A. (2007). Does burnout begin with student-teaching? Analyzing efficacy, burnout, and support during the student-teaching semester. Teachers and Teaching Education, 23(6), 916 – 934.
Freudenberger H. J. (1962). Burnout: How to beat the high cost of success, Bantam Books, New York.
Friedman, I. A., & Farber, B. A. (1992). Professional self-concept as a predictor of teacher burnout. Journal of Educational Research, 86(1), 28.
Friedman, I. A. (1995). Student behavior patterns contributing to teacher burnout. Journal of Educational Research, 88(5), 281.
Friedman, I. (2000). Burnout in teachers: Shattered dreams of impeccable professional performance. Psychotherapy in Practice, 56(5), 595-606.
Gavish, B. & Friedman, I. (2010). Novice teachers' experience of teaching: A dynamic aspect of burnout. Social Psychology of Education 13(2), 141-167.
Chatzipanagiotou, P., &Marmara, C. (2013). Potential teachers occupational stress: An empirical study on their perceptions regarding the levels of their occupational stress and the related affective factors. Paper presented at the 6th International Conference of Education Research and Innovation, Seville, Spain.
Ghamari, M. (2007). Comparing hardiness and job satisfaction and relationship of these variables among members of academic board and school teachers. Counceling Research and Development, 6(21), 127 – 142.
Goddard, R., O’Brien, P., & Goddard, M. (2006). Work environmental predictors of beginning teachers’ burnout. British Educational Research Journal, 32(6), 857-874.
Gold, Y., & Michael, B. (1985). Academic self-concept correlates of potential burnout in a sample of first-semester elementary school practice teachers: A concurrent validity study. Educational and Psychological Measurement, 45(4), 909-914.
Gold, Y., Roth, A., Wright,, R., Michael B., & Chin-Yi, C. (1992). «The factorial validity of a teacher burnout measure administrated to a sample of beginning teachers in elementary and secondary schools in California», Educational and Psychological Measurement, 53.
Greenberg, M.T., Brown J.L., & Abenavoli, R.M. (2016). Teacher stress and health effects on teachers, students, and schools. Edna Bennett Pierce Prevention Research Center, Pennsylvania State University.
Hargreaves, A. (2000). Mixed emotions: Teachers’ perceptions of their interactions with students. Teaching and Teacher Education, 16(8), 811-826.
Hellesoy, O., Gronhaug, K., & Kvitastein, O. (2000). Burnout: conceptual issues and empirical findings from a new research setting. Scandinavian Journal of Management, 16(3), 233-247.
Hightower, A., Delgado, R., Lloyd, S., Wittenstein, R., Sellers, K., & Swanson, C. (2011). Improving student learning by supporting quality teaching: Key issues, effective strategies. BetheT.Aa, ML: Editorial Projects in Education.
Hughes, R. E. (2001). Deciding to leave but staying: teacher burnout, precursors and turnover. Journal of Human Resource Management, 12(2), 288-298.
Kamtsios, S. (2018). Burnout syndrome and stressors in different stages of teachers' professional development: The mediating role of coping strategies. Hellenic Journal of Psychology, 15, 229-253.
Kamtsios, S., & Bartone, P. (2021). Preliminary evaluation of the psychometric properties of the “Hardiness – Resilience Gauge” in an undergraduate sample. Hellenic Journal of Psychology, 18, 287 – 310.
Kamtsios, S. & Lolis, T. (2016). Investigating burn out in Greek teachers: Are there any teachers at risk? Hellenic Journal of Psychology, 13, 196-216.
Κάμτσιος, Σ., & Λώλης, Θ. (2016). Βιώνουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί την επαγγελματική εξουθένωση; ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών και των καθημερινών στρεσογόνων ερεθισμάτων. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 9(1), 40-87.
Κάντας, Α. (1996). Το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωση στους εκπαιδευτικούς και στους εργαζόμενους σε επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας. Ψυχολογία 3(2), 71-85.
Kantas, A., & Vassilaki, E. (1997). Research note: Burnout in Greek teachers: Main findings and validity of the Maslach Burnout Inventory. Work & Stress, 11(1), 94–100.
Kantas, A. (2001). Factors of stress and occupational burnout of teachers. In E., Vasilaki, S., Triliva & E,. Besevegis, (Eds), Stress, Anxiety and Intervention (pp. 217 – 229). Athens: Ellinika Grammata.
Kaspereen, D. (2012). «Relaxation intervention for stress reduction among teachers and staff», International Journal of Stress Management, 19(3), 238–250.
Kaur, M., & Kaur ,M. (2015). Occupational stress in relation to personality hardiness among government and private school teachers. International Journal of Multidisciplinary Research Review, 1(10), 106-109.
Kaur, S., & Sachdeva, R. (2017). Study the interaction effect between burnout and personality hardiness on organizational role stress. The Journal of Progressive Education, 10(2), 25 – 30.
Kelchtermans, G. (1999). Teaching career: Between burnout and fading away? Reflections from a narrative and biographical perspective. In R. Vandenberghe & A. M. Huberman (Eds.), Understanding and preventing teacher burnout (pp.176–191). New York: Cambridge University Press.
Kobasa, S. (1979). Stressful life events, personality and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 1-11.
Kobasa, S., Maddi. S., & Kahn, S. (1982). Hardiness and health: A prospective study. Journal of Personality and Social Psychology, 42(1), 168- 177.
Kobasa, S., Maddi, S., Puccetti. M. (1982). Personality and exercise as buffers in the stress illness relationship. Journal of Behavioral Medicine, 5(4), 391-405.
Kobasa, S.C., & Puccetti, M.C. (1983). Personality and social resources in stress-resistance. Journal of Personal and Social Psychology, 45(4), 839-850.
Kokkinos, M. (2000). Professional burnout in Greek primary school teachers: Cross cultural data on the Maslach Burnout Inventory. International Journal of Psychology, 35, 249-254.
Kokkinos, C. M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British Journal of Educational Psychology, 77, 229–243.
Κουδιγκέλη, Φ. Δ. (2017). Ψυχική ανθεκτικότητα και επαγγελματική εξουθένωση σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Διδακτορική διατριβή. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα.
Κούλης, Α. Κ. (2019). Εργασιακή Ικανοποίηση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος.
Κουστέλιος, Α & Κουστέλιου, I. (2001). Η επαγγελματική ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση στην εκπαίδευση. Ψυχολογία, 1, 30-39.
Koustelios, A. (2001). Organizational Factors as Predictors of Teachers' Burnout. Psychological Reports, 88(3), 627 – 634.
Koustelios, A., & Tsigilis, N. (2005). The relationship between burnout and job satisfaction among physical education teachers: a multivariate approach. European Physical Review, 11(2), 189 – 203.
Kyriacou, C., & Sutcliffe, J. (1978). Teacher stress: Prevalence, sources and symptoms. British Journal of Educational Psychology, 48(2), 159–167.
Kyriacou, C. (2001). Teacher Stress: Directions for Future Research. Educational Review, 53, 27-35.
Lau, P. S., Yuen, M. T. & Chan, R. M. (2005). Do demographic characteristics make a difference to burnout among Hong Kong secondary school teachers? Social Indicators Research,71, 491–516.
Lee, R.T. & Ashforth, B.E. (1996). A meta-analytic examination of the correlates of the three dimensions of job burnout. Journal of Applied Psychology, 81(2),123-133.
Leiter, M. P., & Maslach, C. (2005). A mediation model of job burnout. In A. S. G. Antoniou, & C. L. Cooper (Eds.), Research companion to organizational health psychology (pp. 544–564). Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar.
Maddi, K. L. (1998). The effectiveness of hardiness training. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 50(2), 78–86.
Maddi, S. R. (2004) Hardiness: An operationalization of existential courage. Journal of Humanistic Psychology, 44, 279 – 298.
Maddi, S. R. (2006). Hardiness: The courage to grow from stresses. The Journal of Positive Psychology, 1(3), 160–168.
Maddi, S. R. (2016). Hardiness enhances effectiveness and fulfillment. In Encyclopedia of Mental Health, 2, 294 -297 doi:10.1016/B978-0-12-397045-9.00211-1.
Maslach, C. (1982). Burnout: The cost of caring. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Maslach, C., & Jackson, S. (1986). Maslach Burnout Inventory Manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychology Press.
Maslach, C. (1989). Stress, Burnout and Workaholism. In R. Kilburg (ed.) Professionals in Distress (pp. 53-75). Washington, American Psychological Association.
Maslach, C. (1993) Burnout: A multidimensional perspective. Στο: W. B. Schaufeli, C. Maslach and T. Marek (eds), Professional burnout: recent developments in research and theory, Washington, DC: Taylor & Francis.
Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). Maslach Burnout Inventory Manual (3rd edition). Palo Alto, California: Consulting Psychologist Press, Inc.
Maslach, C., & Leiter, M. (1997). The truth about burnout: How organizations cause personal stress and what to do about it. New York, Jossey Bass.
Maslach, C., Schaufeli, W. B. & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of Psychology, 52(1), 397-422.
Mears, J., & Cain, J. E. (2003). Relationships between teachers’ occupational stress and their burnout and distress: Roles of Coping and Negative Mood Regulation Expectancies. Anxiety, Stress and Coping 16, 71–82.
Montgomery, C., & Rupp, A. (2005). A meta-analysis for exploring the diverse causes and effects of stress in teachers. Canadian Journal of Education, 28(3), 458-486.
Moradi, A. H, Poursarrajian, D & Naeeni A.A. (2013). The relationship between hardiness and burnout among the teachers of the universities and higher educational institutes - case study. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 500-506.
Μούζουρα, E. (2005). Πηγές και αντιµετώπιση επαγγελµατικού-συναισθηµατικού φόρτου εκπαιδευτικών: Σύνδεση ατοµικών και κοινωνικών συνθηκών έντασης. ∆ιδακτορική ∆ιατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Olivier M., & Williams E. (2005). «Teaching the mentally handicapped child: Challenges teachers are facing» The International Journal of Special Education, 20, 19-31.
Νίκα, Β. (2021). Εργασιακό άγχος, επαγγελματική εξουθένωση και επαγγελματική ευημερία από την οπτική γωνία των νηπιαγωγών. Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα.
Νότα- Μόσχου, Α. (2018). Εργασιακό άγχος & επαγγελματική εξουθένωση σε δείγμα εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα: ο ρόλος της αντιλαμβανόμενης oργανωσιακής και συναισθηματικής κοινωνικής υποστήριξης. Διπλωματική εργασία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
Newberry, M., & Allsop, Y. (2017). Teacher attrition in the USA: the relational elements in a Utah case study. Teachers and Teaching. doi: 10.1080/13540602.2017.1358705.
Ozdemir, Y. (2007). The Role of Classroom Management Efficacy in Predicting Teacher Burnout. International Journal of Social Sciences, 2, 257-263.
Papastylianou, A. (1997). Stress in secondary school teachers. In F. Anagnostopoulos, Kosmogianni & V. Messini (Eds), Current Psychology in Greece: Research and Practice in Health, Education and Clinical Practice (pp. 211 - 230). Athens: Ellinika Grammata.
Papastyliannou, A., Kaila, M., & Polychronopoulos, M. (2009). Teachers’ burnout, depression, role ambiguity and conflict. Social Psychology in Education, 12, 295 – 314.
Παπαστυλιανού, Α., & Πολυχρονόπουλος, Μ. (2007). Επαγγελματική εξουθένωση, κατάθλιψη, ασάφεια και σύγκρουση ρόλων στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ψυχολογία, 14, 367-391.
Pierce, C.M. & Molloy, G.N. (1990). Psychological and biographical differences between secondary school teachers experiencing high and low levels of burnout. British Journal of Educational Psychology, 60(1), 37–51
Pines, A., & Aronson, E. (1988). Career burnout. Causes and cures. New York: The Free Press.
Pines, A.M. (2002). A psychoanalytic-existential approach to burnout: Demonstrated in the Cases of a Nurse, a Teacher, and a Manager. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 39(1), 103– 113.
Pithers, R.T. (1995). Teacher stress research: problems and progress. British Journal of Educational Psychology, 65(4), 387–392.
Platsidou, M. (2010). Trait emotional intelligence of Greek special education teachers in relation to burnout and job satisfaction. School Psychology International 31(1), 60-76.
Roslan, A.N., Ho, J. A., Ng, I. S. & Sambasivan, M. (2015). Job demands & job resources: Predicting burnout and work engagement among teachers. International Proceedings of Economics Development and Research, 84. IACSIT Press, Singapore.
Sari, H. (2004). An analysis of burnout and job satisfaction among Turkish special school headteachers and teachers, and the factors effecting their burnout and job satisfaction. Educational Studies, 30(3), 291–306.
Schaufeli, W. B., Daamen, J., & Van Mierlo, H. (1994). Burnout among Dutch teachers: A MBI-validity study. Educational and Psychological Measurement, 54(3), 803 -812.
Schaufeli, W. B., Leiter, M.P. & Maslach, C. (2008) Burnout: 35 years of research and practice. Career Development International 14(3), 204 -216.
Schlichte, J., Yssel, N., & Merbler, J. (2005). Pathways to burnout: Case studies in teacher isolation and alienation. Preventing School Failure, 50(1), 35–40.
Sezgin, F. (2009). Relationships between teacher organizational commitment, psychological hardiness and some demographic variables in Turkish primary schools. Journal of Educational Administration, 47(5), 630 – 651.
Shirom, A. (2003). Job-related burnout: A review. In J. C. Quick & L. E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health psychology (pp. 245- 264). Washington, DC: American Psychological Association.
Shukshina, V.L., Khammatova, S.R., Bezborodova, A.L., Zotova, E.L., Khudyakova, L.T., Kokhova, V. I., & Kochetkov, G.I. (2019). Hardiness as a resource of adaptation and a teacher’s professional and personal development. Electronic Journal of General Medicine, 16(6), https://doi.org/10.29333/ejgm/114265
Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burn out. Journal of Educational Psychology, 99(3), 611- 625.
Skaalvik, M. & Skaalvik, S. (2009). Does school context matter? Relations with teacher burnout and job satisfaction. Teaching and Teacher Education, 25(3), 518 -524.
Stein, J., & Bartone, P. (2020). Hardiness: Making stress work for you to achieve your life goals. Wiley.
Stoeber, J., & Rennert D. (2008). Perfectionism in school teachers: Relations with stress appraisals, coping styles, and burnout. Anxiety, Stress, & Coping, 21 (1), 37 – 53.
Sutton, R. E. (2007). Teachers’ anger, frustration, and self-regulation. In P. A., Schutz & R,. Pekrun (Eds.), Emotions in education (pp. 259 -274). San Diego: Elsevier.
Yin, H.-b., & Lee, J. C.-K. (2012). Be passionate, but be rational as well: Emotional rules for Chinese teachers’ work. Teaching and Teacher Education, 28(1), 56–65.
Yin, H. (2015). The effect of teachers’ emotional labour on teaching satisfaction: moderation of emotional intelligence. Teaching and Teacher Education, 21(7), 789–810.
Xαραλάμπους, Ε. (2012). Επαγγελματικές Πηγές Στρες και Επαγγελματική Εξουθένωση Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Αττικής. Μεταπτυχιακή Διατριβή. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)