Η μεθοδολογία της «σχάρας διπολικών εννοιών» (repertory grid). Διερευνώντας τα οφέλη συμμετοχής σε Προγράμματα Erasmus+ ως παράδειγμα εφαρμογής της


Δημοσιευμένα: Jan 5, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμια εκπαίδευση πρόγραμμα Erasmus σχάρα διπολικών εννοιών
Κυριακή Ευθυμίου
https://orcid.org/0009-0007-2532-8060
Μιχαήλ Χριστοδούλου
https://orcid.org/0000-0002-4420-7914
Περίληψη

Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι διττός: από τη μια ερευνητικός, όπου επιχειρούμε να διερευνήσουμε τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οφέλη της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ και από την άλλη μεθοδολογικός, όπου παρουσιάζουμε την χρησιμότητα της «σχάρας διπολικών εννοιών» (repertory grid) ως εργαλείου συλλογής ποιοτικών δεδομένων. Η «σχάρα διπολικών εννοιών» χρησιμοποιείται συνήθως συμπληρωτικά ή συνεργατικά με τις αφηγηματικές ή τις ημι-δομημένες συνεντεύξεις και έχει στόχο την αποτύπωση της ποικιλομορφίας των οπτικών των υποκειμένων αποφεύγοντας την επίδραση του/της ερευνητή/τριας, η οποία είναι πιθανό να προκύψει στις παραδοσιακές ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Εφαρμόσαμε την «σχάρα διπολικών εννοιών» στην εν λόγω έρευνα, ώστε να αναδειχθεί η μεθοδολογική της συμβολή, καθώς ούτε στην Ελλάδα, ούτε στο εξωτερικό εντοπίστηκε κάποια αντίστοιχη εκπαιδευτική έρευνα για τα οφέλη της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ με αυτό το εργαλείο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας φανερώνει ότι, όταν οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στα οφέλη της συμμετοχής τους σε ένα πρόγραμμα Erasmus+ (στοιχεία-elements), ως κύρια οφέλη τονίζουν ό,τι αφορά σε πολιτισμικό πλαίσιο (κουλτούρα, φιλία, ταξίδια). Ωστόσο, όταν συζητάνε συνδυαστικά για τα οφέλη μεταξύ τους (δίπολα-constructs), έτσι ώστε να γνωστοποιηθούν οι μη φανερές πεποιθήσεις τους, κυρίως κάνουν λόγο για την ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου, έπειτα τις σχέσεις-συνεργασία που αποκομίζουν από το πρόγραμμα, για την εκπαίδευση και τη διδασκαλία τους και στη συνέχεια για το ταξίδι, τον πολιτισμό και την επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης, μέσω της έρευνας δόθηκε η δυνατότητα να εντοπιστούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών για τα οφέλη ενός τέτοιου ευρωπαϊκού προγράμματος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alonso de Castro, M. G., & Garcia-Penalvo, F. J. (2021). ICT methodologies for teacher professional development in Erasmus+ projects related to eLearning. 2021 XI International Conference on Virtual Campus (JICV), 1–6. https://doi.org/10.1109/JICV53222.2021.9600346
Chaib, M., Danermark, B., & Selander, S. (Επιμ.). (2011). Education, professionalization and social representations: On the transformation of social knowledge. New York: Routledge.
Coutinho, C., Santos, A., Baptista, H., Lopes, S., & Pinheiro, S. (2019). Teachers’ Perceptions of Training Received on Game Based Learning and Gamification: Data from an Erasmus+ Project. Στο B. D. da Silva, J. A. Lencastre, M. Bento, & A. J. Osório (Επιμ.), Experiences and perceptions of pedagogical practices with Game-Based Learning & Gamification (σσ. 33–48). https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/62047/1/2019_Book_Experiences_and_perceptions_of_pedagogical_practices_with_Games.pdf
Damkuvienė, M., Valuckienė, J., &Balčiūnas, S. (2015). Impact and sustainability of the Erasmus+ Programme Key Action 1 mobility projects for school education staff. Research report. https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2021/02/I-Nacionalin%C4%97-ataskaita_EN.pdf
Engel, C. (2010). The impact of Erasmus mobility on the professional career: Empirical results of international studies on temporary student and teaching staff mobility. Belgeo, 4, 351–363. https://doi.org/10.4000/belgeo.6399
European Commission, & Directorate-General for Education, Y., Sport and Culture. (2012). Study of the impact of Comenius school partnerships on participating schools. Institutional changes and the European dimension: Executive summary. Publications Office of the European Union.https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ec8ce099-fec9-4563-a1ca-cd4db1b984ec
European Commission, & Directorate-General for Education, Y., Sport and Culture. (2017). Combined evaluation of Erasmus+ and predecessor programmes: Final report: Main evaluation report (Volume 1). Publications Office. https://doi.org/10.2766/945765
European Commission, & Directorate-General for Education, Y., Sport and Culture. (2022). Factsheet: Erasmus+ in Greece in 2021. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2766/635340
Fransella, F., Bell, R., & Bannister, D. (2004). A manual for repertory grid technique. John Wiley & Sons.
Günbayi, I., &Vezne, R. (2016). Opinions of Teachers on Erasmus+ Key Action 1: A Case Study. Online Submission, 7(1), 1–12. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED585213.pdf
Hadley, G. (2017). Grounded theory in applied linguistics research : a practical guide. London: Sage
Hadley, G. (2019). Critical Grounded Theory. Στο A. Bryant & K. Charmaz, The SAGE Handbook of Current Developments in Grounded Theory (σσ. 564–592). SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781526436061.n30
Jankowicz, D. (2004). The easy guide to repertory grids. Chichester, West Sussex, England; Hoboken, N.J: Wiley. Available at: https://studfile.net/preview/460420/#460420.
Karakuş, F., Uyar, M. Y., &Balbağ, N. L. (2017). Determining Teachers’ Educational Needs Regarding School Education Projects within the Scope of Erasmus + Programme. Journal of Education and Training Studies, 5(11), 32–43. https://doi.org/10.11114/jets.v5i11.2653
Kelly, G. A. (2003). A Brief Introduction to Personal Construct Theory. Στο F. Fransella (Επιμ.), International Handbook of Personal Construct Psychology (σσ. 3–20). John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/0470013370.ch1
Koulouris, P., Pingel-Rollmann, H., & Sotiriou, S. (2012). Study of the Impact of Comenius Centralised Actions Comenius Multilateral Projects and Comenius Multilateral Networks. Final Report. European Commission, Ellinogermaniki Agogi. https://www.ea.gr/ea/myfiles/File/publications/201903_Impact_study_centralised_actions_Final_report_vF.pdf
Kugiejko, M. (2016). The Erasmus Plus Program as a factor to international cooperation in schools: A case study. Problems of Education in the 21st Century, 71(1), 44–52. http://www.scientiasocialis.lt/pec/node/files/pdf/vol71/44-52.Kugiejko_Vol.71_PEC.pdf
Novak, M., Lajh, D., &Štremfel, U. (2020). Elementary and Secondary School Teachers and Youth Mobility in Slovenian Schools. Teorija in Praksa, 57, 1308–1327. https://www.proquest.com/scholarly-journals/elementary-secondary-school-teachers-youth/docview/2549057328/se-2
Richter, K., Houde, P. M. A., & Zimányi, K. (2022). The Repertory Grid Interview: Exploring Qualitative and Quantitative Data on Language Teachers’ Pedagogical Beliefs. Profile: Issues in Teachers’ Professional Development, 24(2), 215–229. https://doi.org/10.15446/profile.v24n2.95749
Rozenszajn, R., Kavod, G. Z., &Machluf, Y. (2021). What do they really think? The repertory grid technique as an educational research tool for revealing tacit cognitive structures. International Journal of Science Education, 43(6), 906–927. https://doi.org/10.1080/09500693.2021.1891323
Salcedo-López, D., & Cuevas-López, M. (2021). Analysis and Assessment of New Permanent Teacher Training Activities under the Erasmus+ Program from the Perspective of the Participants of Spain in Times of COVID-19. Sustainability, 13(20), 11222. https://doi.org/10.3390/su132011222
Ζακόπουλος, Β., & Αγγέλου, Α. (2017). “Συμμετέχοντας στο ERASMUS+ πρόγραμμα με θέμα την αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην τάξη”. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, 23-26/11/2017, 9(6Β), 171–177. https://doi.org/10.12681/icodl.1196
Μανούσου, Ε., & Εκίζογλου, Μ. (2017). Γιατί Erasmus+; Σκέψεις και προβληματισμοί από τη συμμετοχή σε πρόγραμμα ΚΑ1, ERASMUS+: Ένταξη και διαφοροποιημένη διδασκαλία στην Ευρώπη. Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Αθήνα, 23-26/11/2017, 9(6Β), 178–184. https://doi.org/10.12681/icodl.1379
Μπρούτσου, Φ. (2020). Η επιμόρφωση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Βασική Δράση 1/KA1 του Erasmus+» ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Στο Φ. Γούσιας (Επιμ.), Τα Πρακτικά του 7ου Συνεδρίου: «Νέος Παιδαγωγός» Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2020 (σσ. 369–377). Νέος Παιδαγωγός. http://users.sch.gr/synedrio/Praktika_Synedriou_07_Synedrio_Neos_Paidagogos_2020.pdf
Χριστοδούλου, Μ. (2022).Η αιτιακή εξήγηση μέσα από τις μελέτες περίπτωσης. Παραδείγματα και εφαρμογές στην εκπαιδευτική έρευνα. Αθήνα: Πεδίο