Εισαγωγή στο τεύχος «Εκπαίδευση και μάθηση σε μουσειακά περιβάλλοντα»


Δημοσιευμένα: Oct 30, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
μουσειακή εκπαίδευση μουσειακή μάθηση μουσείο
Αναστασία Φιλιππουπολίτη
https://orcid.org/0000-0002-8966-246X
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Εισαγωγή
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βέμη, Μπ. & Νάκου, Ε. (επιμ.) 2010. Μουσεία και εκπαίδευση. Αθήνα: Νήσος.
Bennett, S. (2003). Theatre & museums. Hampshire: Palgrave MacMillan.
Black, G. (2009). Το ελκυστικό μουσείο. Μουσεία και επισκέπτες. Αθήνα: Εκδόσεις Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.
Γαβριλάκη, Ε. (επιμ.) (2011). Η άνοιξη των μουσείων: Συνάντηση για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη μουσειακή αγωγή, Πρακτικά Συνεδρίου (Ρέθυμνο, 2009). Ρέθυμνο: ΚΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων & Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνου.
Desvallées, A. & Mairesse, F. (2014). Βασικές έννοιες της Μουσειολογίας. Αθήνα: ICOM-Ελληνικό Τμήμα, σ. 51. https://icom.museum/wp-content/uploads/2022/02/Key_concepts_GR.pdf
Drotner, K. (2017). Our museum: Studying museum communication for citizen engagement. Nordisk Museologi, 2: 148- 55. https://doi.org/10.5617/nm.6353
Falk, J.H. & Dierking, L.D. (2019). Reimagining public science education: the role of lifelong free-choice learning. Disciplinary and Interdisciplinary Science Education Research, 1(10), 1-8. 10.1186/s43031-019-0013-x
Heinich, N. & Pollak, M. ([1996] 2007). From museum curator to exhibition auteur. In R. Greenberg, B.W. Ferguson & S. Nairne (eds). Thinking about Exhibitions (pp. 231-250). London & New York: Routledge.
Hubin, Α. & Schneider, Κ. (2023). In the unrest of implication: Museum education methods in atmospheres of scandalization. Journal of Museum Education, 48 (3), 270-282. https://doi.org/10.1080/10598650.2023.2243788
Κακούρου-Χρόνη, Γ. (2005). Μουσείο-σχολείο. Αντικριστές πόρτες στη γνώση. Αθήνα: Πατάκης.
Κόκκινος Γ. & Αλεξάκη, Ε. (επιμ.) (2002). Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Μουσειακή Αγωγή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Κολιόπουλος, Δ. ([2005] 2017). Η διδακτική προσέγγιση του μουσείου φυσικών επιστημών. Αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση. Αθήνα: Μεταίχμιο.
MacDonald, S. (2003). Museums, national, postnational and transcultural identities. Museum and Society, 1 (1), 1-16. https://journals.le.ac.uk/ojs1/index.php/mas/article/view/3
Μαλαφάντης, Κ. (2019). Εισαγωγή στην ελληνική μετάφραση. Στο S. Shaffer (επιμ.), Το Παιδί και το Μουσείο. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Παιδαγωγικές Πρακτικές (σσ. 9-42). Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου - Καρδαμίτσα.
Νάκου, Ε. (2001). Μουσεία, εμείς, τα πράγματα και ο πολιτισμός. Από τη σκοπιά της Θεωρίας του Υλικού Πολιτισμού, της Μουσειολογίας και της Μουσειοπαιδαγωγικής. Αθήνα: Νήσος.
Νικονάνου, Ν. (2005). Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στο σύγχρονο μουσείο. Τετράδια Μουσειολογίας, 2, 18-25.
Νικονάνου, Ν. (2010). Μουσειοπαιδαγωγική. Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Πατάκης.
Νικονάνου, Ν. (2015). Μουσειοπαιδαγωγικές μέθοδοι: Συμμετοχή-εμπειρία-δημιουργία. Στο Ν. Νικονάνου, Α. Μπούνια, Α. Φιλιππουπολίτη, Α. Χουρμουζιάδη & Ν. Γιαννούτσου (επιμ.), Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα (σσ. 51-85). Αθήνα: Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις. https://repository.kallipos.gr/handle/11419/712
Νικονάνου, Ν. & Κασβίκης, Κ. (επιμ.) (2008). Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος. Αθήνα: Πατάκης.
Pedretti, E. & Iannini, A.M.N. (2020). Controversy in science museums. Re-imaging exhibition spaces and practice. London: Routledge.
Pierroux, P., Bäckström, M., Brenna, B., Gowlland, G., Ween, G. (2020). Museums as sites of participatory democracy and design. In P. Hetland, P. Pierroux, L.Esborg (eds.) A history of participation in museums and archives. Traversing citizen science and citizen humanities (pp. 27-45). London: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429197536
Simon, N. (2010). The participatory museum. Santa Cruz: Museum 2.0. https://participatorymuseum.org/read/
Φιλιππουπολίτη, Α., (2023). Εισαγωγή στην ελληνική μετάφραση. Στο Α. Hackett, R. Holmes, C. MacRae, C. (επιμ.), Συνυφαίνοντας θεωρία και πράξη. Δουλεύοντας με μικρά παιδιά στα μουσεία (σσ. 35-45). Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα.