| More

Η συμβολή των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο συμβολικό κεφάλαιο των εκπαιδευομένων

Views: 3452 Downloads: 2587
΄Αννυ Ασημάκη (http://orcid.org/0000-0002-0518-4123), Εύα Κυριαζοπούλου (http://orcid.org/0000-0001-9265-1449), Δημήτρης Βεργίδης
΄Αννυ Ασημάκη, Εύα Κυριαζοπούλου, Δημήτρης Βεργίδης

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθούν οι προσδοκίες των εκπαιδευόμενων στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), υπό την οπτική της ανταπόκρισης στους διακηρυγμένους στόχους του εκπαιδευτικού θεσμού, σε σχέση με τα κοινωνικο-οικονομικά οφέλη κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, μετά την απόκτηση του «τίτλου» σπουδών τους. Η εργασία αξιοποιεί τις έννοιες του πεδίου, του θεσμοποιημένου κεφαλαίου και του συμβολικού κεφαλαίου από το θεωρητικό σχήμα του Pierre Bourdieu. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση 14 ημι-δομημένων συνεντεύξεων και η επεξεργασία τους με ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα ερευνητικά μας ευρήματα κατέδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι από τη μια πλευρά κατανοούν την αναγκαιότητα της πρόσκτησης του θεσμοποιημένου κεφαλαίου το οποίο θα τους εξασφαλίσει το δικαίωμα εισόδου στο πεδίο εργασίας και τη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης, από την άλλη πλευρά ωστόσο, φάνηκε ότι αντιμετωπίζουν τον τίτλο σπουδών ως ένα ανίσχυρο διακύβευμα για την πραγματοποίηση των προσδοκιών τους. Έτσι, επενδύουν στη μετατρεψιμότητα του θεσμοποιημένου κεφαλαίου τους σε συμβολικό κεφάλαιο, ευελπιστώντας ότι μπορεί εν δυνάμει, να τους αποφέρει κέρδη.

 

 


Λέξεις κλειδιά


Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας; προσδοκίες ενηλίκων; θεσμοποιημένο κεφάλαιο; εκπαιδευτικό πεδίο; οικονομική κρίση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ανάγνου, Ε., & Βεργίδης, Δ. (2008). «Οι στρατηγικές δράσης των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Το θεσμικό πλαίσιο και η συμβολή των διευθυντών». Εκπαίδευση Ενηλίκων. Τετραμηνιαία έκδοση της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τεύχος 13, Αφιέρωμα στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ιανουάριος-Απρίλιος 2008, Αθήνα: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων/ Μεταίχμιο, σσ. 11-18.

Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας. (2012). Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Αθήνας για την χρονική περίοδο 2012- 2014, Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου 2015, από http://home.asda.gr/PdfFiles/Epixeirisiaka/ASDA.Epixeirisiako.2012-2014.pdf

Βενιέρης, Γ. (2013). Η συμβολή του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στην προσωπική και κοινωνικο-πολιτιστική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων, την επαγγελματική (επαν)ένταξη και την επανασύνδεσή τους με την εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι απόψεις των αποφοίτων του Σ.Δ.Ε. Θήρας. Διπλωματική εργασία, Ε.Α.Π.

Bell, J. (2005). Πώς να συντάξετε μία επιστημονική εργασία. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Blanden, J. Buscha, F. Sturgis, P. & Urwin, P. (2012). «Measuring the earnings returns to lifelong learning in the UK». Economics of Education Review. Vol. 31 Issue 4, August 2012 : pp 501-514. Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου 2016, από http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775712000027

Bourdieu, P. & Passeron, J.C. (2014). Η αναπαραγωγή. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Bourdieu, P. (2009). Η Διάκριση. Κοινωνική Κριτική της Καλαισθητικής Κρίσης. (Κ. Καψαμπέλη, Μτφρ.). Αθήνα: Πατάκη.

Bourdieu, P. (2007). Επιστήμη της επιστήμης και αναστοχασμός. Αθήνα: Πατάκης.

Bourdieu, P. (2006). Η Αίσθηση της Πρακτικής. (Θ. Παραδέλλης, Μτφρ.). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Bourdieu, P. (2005). Για την Επιστήμη και τις Κοινωνικές Χρήσεις της. Θεωρία-Ιδέες (Μ. Θανοπούλου, & Ε. Βαγγελάτου, Μτφρ.). Παναγιωτόπουλος, Ν. (Επιμ.). Αθήνα: Πολύτροπον.

Bourdieu, P. (2000). Πρακτικοί Λόγοι: Για τη Θεωρία της Δράσης. (Ρ. Τουτουζή, Μτφρ.). Αθήνα: Πλέθρον.

Bourdieu, P. (1994). Κείμενα Κοινωνιολογίας. Παναγιωτόπουλος, Ν. (Επιμ.). Αθήνα: Δελφίνι.

Bourdieu, P. & Wacquant, L. (1992). Réponses. Paris: Éditions de Seuil.

Bourdieu, P. (1992). Μικρόκοσμοι. Τρεις μελέτες πεδίου. επιμέλεια Παναγιωτόπουλος, Ν. (Επιμ.). (Μ. Δημητρακόπουλος, Μτφρ.). Αθήνα: Δελφίνι.

Bourdieu, P. (1989). «Social Space and Symbolic Power», Sociological theory, Vol. 7, No 1, 14-25. Ανακτήθηκε 30 Ιουλίου 2015, από http://www.jstor.org/stable/202060

CEDEFOP. (2012). Future skills supply and demand in Europe. Research Paper (pp. 44-46). Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Coen, L. Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. (Σ. Κυρανάκης, Μ. Μαυράκη, Χ. Μητσοπούλου, Π. Μπιθάρα, Μ. Φιλοπούλου, Μτφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Creswell, J. (2008). Educational Research: planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (3rd ed.) New Jersey: Pearson.

Denzin, N., & Lincoln.Y., (2011). The SAGE Handbook of Qualitative Research, 4th ed. California: SAGE.

Dorsett, R. Lui, S. Weale, M. (2010). «Economic Benefits of Lifelong Learning». Centre for Learning and Life Chances in Knowledge Economies and Societies Ανακτήθηκε 20 Ιουνίου 2016, από: http://www.llakes.org.uk.

ΕΛΣΤΑΤ. (2016). Έρευνα Εργατικού Δυναμικού. Νοέμβριος 2015. Δελτίο Τύπου. Ανακτήθηκε 16 Φεβρουαρίου 2016, από http://www.statistics.gr/documents/20181/9c338875-64f3-4ba5-987f-a0511aad00c0

Ευθυνόπουλος, Μ. (2010). Αποτελεσματικότητα των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας: Απόψεις αποφοίτων εκπαιδευομένων του Σ.Δ.Ε. Δράμας. Διπλωματική εργασία, Ε.Α.Π.

Edwards, R. (1997). Changing Places? Flexibility, lifelong learning and a learning society. London: Routledge.

European Association for the Education of Adults. (2014). Adult Education in Times of Crisis. [Μπροσούρα]. Ανακτήθηκε 18 Φεβρουαρίου 2016, από http://www.eaea.org/media/policy-advocacy/adult-education-in-times-of-crisis/adult-education-in-times-of-crisis2014_final.pdf

EU Commission. (1995). White Paper on Education and Training - Teaching and Learning - Towards the Learning Society. COM (95) 590, Νοέμβριος 1995. Ανακτήθηκε 31 Οκτωβρίου 2014, από http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com95_590_en.pdf

Ζαχαρή, Ι. (2007). Ο θεσμός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στην Ελλάδα: Προβλήματα και προοπτικές μιας Καινοτομίας. ΕΑΠ. Ανακτήθηκε 18 Φεβρουαρίου 2016, από https://apothesis.eap.gr/handle/repo/18278

Grace, A. (2005). «Lifelong Learning Chic in the Modern Practice of Adult Education: Historical and Contemporary Perspectives». Journal of Adult and Continuing Education, May 2005; vol. 11, 1: pp. 62-79. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου 2016, από http://adu.sagepub.com/content/11/1/62.full.pdf+html.

Green, A. (2006). Οι πολλές όψεις της δια βίου μάθησης: Σύγχρονες τάσεις στην εκπαιδευτική πολιτική στην Ευρώπη. (Σ. Μούτσιος, Μτφρ.). Στο Α. Καψάλης, Επαγγελματισμός στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Αθήνα: Τυπωθήτω.

Grummell, B. (2007). «The ‘Second Chance’ myth: equality of opportunity in Irish adult education policies», British Journal of Educational Studies Vol 55:2, (pp. 182-201). Ανακτήθηκε 29 Οκτωβρίου 2014, από http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-8527.2007.00374.x/full

Guimaraes, P. (2012). «Critical Links between Recognition of Prior Learning, Economic Changes and Social Justice in Portugal». Journal of Adult and Continuing Education, v18 n1 p61-76 Spr 2012. Ανακτήθηκε 20 Φεβρουαρίου 2016, από http://adu.sagepub.com/content/18/1/61.full.pdf+html

Ιωσηφίδης, Θ. (2008). Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Αθήνα: Κριτική.

Καραλής, Θ. (2010). Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα. Στο Δ. Βεργίδης, Εκπαίδευση Ενηλίκων. Διεθνείς προσεγγίσεις και διαδρομές. (σελ. 17-42). Αθήνα: Μεταίχμιο.

Κυπριανός, Π. (2008). Αυτενέργεια στη σχολική τάξη και ενεργός πολίτης. Στο Α. Βάιος, Β. Ζόγκζα, Κακός Μ., Γ. Καμαριανός, Δ. Καρακατσάνη, Θ. Καράλης κ.ά. Ενεργός Πολίτης και Εκπαίδευση. (σελ.174-198). Αθήνα: Παπαζήση.

Κυριαζή, Ν. (2011). Η κοινωνιολογική έρευνα. Κριτική επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα: Πεδίο.

Kloot, B. (2009). «Exploring the value of Bourdieu’s framework in the context of institutional change». Studies in Higher Education, 34(4), pp. 469-481.

Λαμπρόπουλος, Χ., & Καρατζιά Ε. (1999). Συνεχιζόμενη και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η Διεθνής Εμπειρία και η Ελληνική Προοπτική. Στο Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. Διεθνής Εμπειρία και Ελληνική Προοπτική: Θ΄ Διεθνές Παιδαγωγικό Συνέδριο Βόλος, 11-13 Νοεμβρίου 1999 (σελ.682-683). Αθήνα: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδος.

Μαγγόπουλος, Γ. (2011). Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων: η περίπτωση των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας. (διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Ανακτήθηκε 18 Φεβρουαρίου 2016, από http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/25546#page/280/mode/1up

Μυλωνάς, Θ. (2006). Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης. Συμβολές. Αθήνα: Gutenberg.

Mayo, P. (2012). «Adult Education in Malta: Challenges and Prospects». Journal of Adult Continuing Education Vol. 18 No.1, 2012, pp. 43-60. Ανακτήθηκε 21 Ιουνίου 2016, από http://manchester.metapress.com/content/38223r783tl71r60/

Mayring, Ph. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, [S.l.], v. 1, n. 2, jun. 2000. ISSN 1438-5627. Ανακτήθηκε 16 Φεβρουαρίου 2016, από http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089

Nordlund, M., Stehlik, T., Strandh, M. (2013). "Investment in second-chance education for adults and income development in Sweden. Journal of Education and Work, 26, (σελ. 1-25). Ανακτήθηκε 18 Φεβρουαρίου 2016, από http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:529856/FULLTEXT03.pdf

Πατερέκα, Χ. (1986). Βασικές έννοιες των Pierre Bourdieu και Jean-Claude Passeron. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Paillé, P. & Mucchielli, A. (2008). L’ analyze qualitative en sciences humaines et socials.

Paris: Armand Colin.

Pinder, R. (2011). Adult Learners’ Understandings and Expectations of Literacy and Their Impact on Participation in Adult Literacy Programs. Διδακτορική διατριβή, University of Michigan. Ανακτήθηκε 24 Ιουνίου 2016, από https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/84609?show=full

Robson, C. (2007). Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. Μιχαλοπούλου, Κ. (Επιμ.). (Β. Νταλάκου & Κ. Βασιλικού, Μτφρ.). Αθήνα: Gutenberg.

Roth, K. H. (2012). Η Ελλάδα και η κρίση. Τι έγινε και τι μπορεί να γίνει. Θεσσαλονίκη: Νησίδες.

Σακελλαρόπουλος, Σ. (2014). Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Αθήνα:Τόπος.

Swingewood, A. (1998). Cultural theory and the problem of modernity. USA:ST. Martin’s Press INC.

Τζιαφέτας, Κ. (2012). Εκπαιδευτική Πολιτική και Κοινωνικός Αποκλεισμός σε πλαίσια οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση των Σ.Δ.Ε. Διπλωματική εργασία, Ε.Α.Π.

Τόλη, Α. (2011). Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ως φορέας κοινωνικής επαγγελματικής και εκπαιδευτικής ένταξης του ενήλικα. Μύθος ή πραγματικότητα; Η περίπτωση του Σ.Δ.Ε. Ιωαννίνων. Διπλωματική εργασία, Ε.Α.Π.

Τσαούσης, Δ. (2007). Η εκπαιδευτική Πολιτική των Διεθνών Οργανισμών. Αθήνα: Gutenberg.

Tomson, P. (2008). Field. In K. Grenfell (Ed.), Pierre Bourdieu: Key Concepts (pp. 67-81). U.K: Acumen Publishing Limited.

ΦΕΚ 1861/2014: Έναρξη σχολικού έτους 2014-2015. Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Ανακτήθηκε 16 Φεβρουαρίου 2016, από http://edu.klimaka.gr/nomothesia/fek/2434-fek-1861-2014-kanonismos-leitourgias-sde.html

Φωτόπουλος, Ν. (2014). Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της κρίσης στην εκπαίδευση: το διευρυνόμενο χάσμα. Στο Σ. Ζαμπαρλούκου & Μ. Κούση (επιμ.), Κοινωνικές όψεις της κρίσης στην Ελλάδα (σελ. 305-326). Αθήνα: Πεδίο.

Χαλδούπη, Α. (2014). Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων: Η περίπτωση του Σ.Δ.Ε. Λαμίας. Διπλωματική εργασία, Ε.Α.Π.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2016 ΄Αννυ Ασημάκη, Εύα Κυριαζοπούλου, Δημήτρης Βεργίδης

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.