, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Greece

  • Έρευνα στην Εκπαίδευση Τόμ. 9 Αρ. 1 (2020) - Άρθρα
    Διερεύνηση των αντιλήψεων νηπιαγωγών και δασκάλων της Α’ τάξης του δημοτικού σχολείου αναφορικά με τις προσδοκίες γονέων για τον γραμματισμό των παιδιών τους και τη μεταξύ τους συνεργασία
    Περίληψη  PDF