| More

Επισκόπηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για την καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο

Views: 1813 Downloads: 2661
Ελένη Δώνη, Άρτεμις Γιώτσα
Ελένη Δώνη, Άρτεμις Γιώτσα

Περίληψη


Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση της βιβλιογραφικής επισκόπησης προγραμμάτων παρέμβασης που έχουν δομηθεί στην Ελλάδα ή έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και αφορούν την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας από εκπαιδευτικούς, σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν βραχυπρόθεσμα στο να προάγουν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, ενώ μακροπρόθεσμα στοχεύουν στη βελτίωση της προσαρμοστικότητάς τους και της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Η συγκεντρωτική παρουσίαση των προγραμμάτων παρέμβασης, στην παρούσα εργασία, είναι χρήσιμη και απαραίτητη στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να προβούν στην εφαρμογή κάποιου ή κάποιων από αυτά τα προγράμματα στην τάξη τους, αλλά και στους ερευνητές που ασχολούνται με την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής ηλικίας. Η διαδικασία εντοπισμού και παρουσίασης των προγραμμάτων αναφέρεται και στα βασικά κριτήρια ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους: Στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του προγράμματος στην τάξη, στη διάθεση του υλικού του προγράμματος, στην εμπλοκή των γονέων στο πρόγραμμα και στην αξιολόγηση του προγράμματος (όπου αυτή ήταν διαθέσιμη).


Λέξεις κλειδιά


Προσχολική Ηλικία; Προγράμματα Παρέμβασης; Κοινωνικές Δεξιότητες; Συναισθηματικές Δεξιότητες; Κριτήρια Αποτελεσματικότητας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Ενδεικτικά:

Αθανασίου, K. (2000). Αγωγή Υγείας. Θεσσαλονίκη.

Αλευριάδου, Α., Βρυνιώτη Κ., Κυρίδης, Α., Σιβροπούλου-Θεοδοσιάδου, Ε. & Χρυσαφίδης, Κ. (2008). Οδηγός Ολοήμερου. Αθήνα: Πατάκη.

Anselmi, L., Barros, F. C., Teodoro, M. L., Piccinini, C. A., Menezes, A. M. B., Araujo, C. L. & Rohde, L. A. (2008). Continuity of behavioral and emotional problems from pre-school years to pre-adolescence in a developing country. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(5), 499-507.

Arnold, D., Brown, S., Meagher, S., Baker, C., Dobbs, J. & Doctoroff, G. (2006). Preschool-based Programs for Externalizing Problems. Education and Treatment of Children, 29(2), 311–339.

Βαζαίου και συν. (2010). Παραμύθι χωρίς σύνορα. Εγχειρίδιο Πρωτογενούς πρόληψης για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας. Αθήνα: Κέντρο Πρόληψης και εξάρτησης και Αγωγής Υγείας «Αθήνα- Υγεία».

Bagner, D. M., Rodriguez, G. M., Blake, C. A., Linares, D. & Carter, A. S. (2012). Assessment of behaviorial and emotional problems in infancy: A systematic review. Clinical Child and Family Psychological Review, 5, 113–128.

Barnett, W. S., Epstein, D. J., Carolan, M. E., Fitzgerald, J., Ackerman, D. J. & Friedman, A. H. (2010). The state of preschool 2010. Ανακτήθηκε 24 Νοεμβρίου, 2014, από: http:/Inieer. org/yearbook/pdf/yearbook

Bayer, J. K., Hiscock, H., Ukoumunne, O. C., Price, A. & Wake, M. (2008). Early childhood aetiology of mental health problems: Alongitudinal population-based study. Journal of Child Psychologyand Psychiatry, 49(11), 1166–117.

Beelmann, A. & Lösel, F. (2006). Child social skills training in developmental crime prevention: Effects on antisocial behavior and social competence. Psicothema, 18(3), 603-610.

Bierman, K. L., Coie, J. D. & Dodge, K. A. (2002). Using the Fast Trackrandomized prevention trial to test the early-starter model of the development of serious conduct problems. Development &Psychopathology, 14(4), 925-943.

Bornstein, M. H., Hahn, C. & Haynes, O. M. (2010). Social competence, externalizing and internalizing behavioral adjustment from early childhood through early adolescence: Developmental cascades. Development and Psychopathology, 22(4), 717 –735.

Bullis, M., Walker, H. M. & Sprague, J. R. (2001). A promise unfulfilled: Social skills training with at-risk and antisocial children and youth. Exceptionality, 9(1-2), 67-90.

Γεώργας, Δ. (1995). Κοινωνική ψυχολογία (Τόμ. Α΄ & Β΄). Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Γεώργας, Δ., Μπεζεβέγκης, Η. & Γιώτσα, Α. (2006). Σχέσεις σχολείου-οικογένειας. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Γεωργίου, Σ. (2011). Σχέση σχολείου-οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Διάδραση.

Γιώτσα, Α. (2014). Η Εφαρμογή της Συστημικής Θεωρίας στην Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών. Στο Μ. Λιακοπούλου (Επιμ.), Επιμορφωτικό Υλικό, Πρόγραμμα Διάπολις (σσ.431-442). Αθήνα.

Γιώτσα, Α. (2008). Η Σημασία των βιωματικών ασκήσεων για την ανάπτυξη της δυναμικής της ομάδας στις ομάδες συμβουλευτικής γονέων. Πρακτικά πανελληνίου επιστημονικού συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή, «Σχολές Γονέων: Μαζί με τα παιδιά μας», 11-12 Μαΐου 2007 (σσ.127-133). Καμένα Βούρλα: Αθήνα.

Γιώτσα, Α. & Δώνη Ε. (2012). Εκπαίδευση γονέων παιδιών προσχολικής ηλικίας στο σχολικό πλαίσιο. Εργασία που ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολών Γονέων «Η Οικογένεια εκπαιδεύεται δια βίου», 8-10 Νοεμβρίου 2012. Αθήνα: Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. & Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Γιώτσα, Α., Μακρή, Ε., Κουτελού, Σ., Σταματελάτου, Α. & Χαβρεδάκη Α. (2011). Συστημική Θεωρία Οικογένειας και Ομάδες Συμβουλευτικής Γονέων. Επιστημονική Επετηρίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4ος τόμος (σσ. 4-24). Ιωάννινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Ελένη Δώνη, Άρτεμις Γιώτσα

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.