| More

Αυτοπροσδιορισμός των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: σπουδές και μετέπειτα εργασία.

Views: 1353 Downloads: 459
Μαρία Μπιρμπίλη, Αντώνης Παπαοικονόμου
Μαρία Μπιρμπίλη, Αντώνης Παπαοικονόμου

Περίληψη


Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα μέρος μιας μεταδιδακτορικής έρευνας που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2015 από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αφορούσε την κοινωνικοποίηση των φοιτητών του Α.Π.Θ. Στη συγκεκριμένη ενότητα της έρευνας διερευνήθηκαν οι απόψεις των φοιτητών αναφορικά με τις επαγγελματικές τους επιδιώξεις μετά το πέρας των σπουδών τους. Προτάχθηκαν οι ιδιότητες που αφορούσαν την άποψή τους για την ιδανική εργασία, όπως τουλάχιστον την εννοούν οι ίδιοι και με βάση τις σπουδές τους, και κλήθηκαν να τις ιεραρχήσουν. Το σκεπτικό της έρευνας στηρίχθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο του Frank Parsons (2010) και του Super (1953), ενώ χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της επισκόπησης. Κύρια ευρήματα της έρευνας είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των φοιτητών ρεαλιστικότερων στόχων που προσιδιάζουν στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον παρατηρήθηκαν ορισμένες επιμέρους σχέσεις ανάμεσα στο φύλο και την κατεύθυνση των σπουδών.


Λέξεις κλειδιά


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης; Επαγγελματικός προσανατολισμός; Σπουδές;Φοιτητές

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Barbalet, J. (2002). Introduction: Why emotions are crucial. In J. Barbalet (Ed.), Emotional Sociology (pp. 1-9). London: Blackwell Publishing.

Beauchamp, C., & Thomas, L. (2011). New teachers’ identity shifts at the boundary of teacher education and initial practice. International Journal of Educational Research, 50, 6-13.

Βεργίδης, Δ.Κ. & Υφαντή, Α.Α. (Επιμ.). (2011). Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Θεωρητικές αφετηρίες και εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση του σχολείου. Αθήνα: Ύψιλον /Βιβλία.

Βεργίδης, Κ.Δ. (2012). Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα ως διάσταση εκπαιδευτικής πολιτικής. Επιστήμη και Κοινωνία - Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, Άνοιξη-Καλοκαίρι 2012/ 29, 97-127.

Blomeke, S. (2012). Content, professional preparation and teaching methods: How diverse is teacher education across countries? Comparative Education Review, 56(4), 684-714.

Cheethan, G., & Chivers, G. (2005). Professions, competence and informal learning. Northampton. Mass: Edward Elgar Publishing, Inc.

Γεωργογιάννης, Π. (2010). Θεωρίες και Έρευνες της Κοινωνικής Ψυχολογίας, Επιστημονική σειρά: Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση – Τόμος 15ος ,Πάτρα.

Crook, D. (2008). Some historical perspectives on professionalism. In B. Conningham (Ed.), Foreword by Sir D. Watson Exploring professionalism, Institute of Education: University of London.

Darby, A. (2008). Teachers’ emotions in the reconstruction of professional selfunderstanding. Teaching and Teacher Education, 24, 1160-1172.

Day, C. & Kington, A. (2008). Identity, well-being and effectiveness: The emotional contexts of teaching. Pedagogy, Culture and Society, 16(1), 7-23.

Day, C. (2001). Teacher professionalism: Choice and consequence in the new orthodoxy of professional development and training. In P. Xochellis and Z. Papanaoum (Eds.), Continuing teacher education and school development 513 (Symposium Proceedings) (Thessaloniki, Department of Education, School of Philosophy AUTH), 17-25.

Day, C., Flores, M.A. & Viana, I. (2007). Effects on national policies on teachers’ sense of professionalism: Findings from an empirical study in Portugal and in England. European Journal of Teacher Education, 30(3), 249-265.

Flores, M.A. & Day, C. (2006). Contexts which shape and reshape new teachers’ identities: A multi-perspective study. Teaching and Teacher Education, 22, 219-232.

Frome, P. (2001). High Schools That Work: Findings from the 1996 and 1998 Assessments. Research Triangle Park, NC: Research Triangle Institute.

Fukuyama, M.A., Probert, B.S., Neimeyer, G.J., Nevill, D.D., & Metzler, A.E. m(1988). Effects of DISCOVER on career self-efficacy and decision-making of undergraduates. The Career Development Quarterly, 37, 56-62.

Giddens, A. (1991). Modernity and self identity. Self and society in the late modern age. Cambridge: Polity Press.

Gillie, S., & Isenhour, M.G. (2003). The educational, social, and economic value of informed and considered career decisions. Alexandria, VA: America’s Career Resource Network Association.

Griffith, J., & Wade, J. (2002). The relation of high school career- and workoriented education to postsecondary employment and college performance: A six-year longitudinal study of public high school graduates. Journal of Vocational Education Research, 26 (3), 328-365.

Gysbers, N.C., & Henderson, P. (1994). Developing and managing your school guidance program (2nd ed.). Alexandria, VA: American Counseling Association.

Hardesty, P.H. (1991). Undergraduate career courses for credit: A review and meta-analysis. Journal of College Student Development, 32, 184-185.

Hargreaves, A. (2005). Educational change takes ages: Life, career and generational factors in teachers’ emotional responses to educational change. Teaching and Teacher Education, 21(8), 967-983.

Hilferty, F. (2007). Contesting the curriculum: An examination of professionalism as defined and enacted by Australian history teachers. Curriculum Inquiry, 37(3), 239-261.

Hughes, K.L., Bailey, T. R., & Mechur, M.J. (2001). School-to-work: Making a difference in education. New York: Institute on Education and the Economy, Teachers College, Columbia University.

Καλογιαννάκη, Π. (2012). Η εκπαίδευση στον σύγχρονο κόσμο. Αθήνα: Εκδοτικός Όμιλος ΙΩΝ

Karras, K.G. &Wolhuter, C.C. (Eds.) (2011). International handbook of teacher education world-wide. Issues and challenges, (Vol. I & II). Athens: ION Publishing Group

Κασσωτάκης, Μ. (2004). Συμβουλευτική και επαγγελματικός προσανατολισμός: θεωρία και πράξη, Αθήνα: Τυπωθήτω.

Kelchtermans, G. (2004). CPD for professional renewal: Moving beyond knowledge for practice. In C. Day and J. Sachs (Eds.), International handbook on the continuing professional development of teachers (pp. 217-237). Maindenhead: Open University Press.

Krumboltz, J. D., & Kolpin, T.G. (2003). Guidance and counseling, school. In J.W. Guthrie (Ed.), Encyclopedia of Education, Second Edition (pp. 975-980).

New York: Macmillan Reference, Thomson & Gale. Κελπανίδης, Μ. (2001). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: Θεωρίες και πραγματικότητα, Αθήνα:Ελληνικά Γράμματα.

Κουλαϊδής, Β. & Τσατσαρώνη, Α. (2010). Παιδαγωγικές πρακτικές. Έρευνα και εκπαιδευτική πολιτική. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Lasky, S. (2005). A sociocultural approach to understanding teacher identity, agency and professional vulnerability in a context of secondary school reform. Teaching and Teacher Education, 21, 899-916.

Lazerson, M., & Grubb, W.N., Eds. (1974). American education and vocationalism. New York: Teachers College Press.

Likert, R. (1932) A technique for the measurement of attitudes, Archives of Psychology, No.40.

Μπάκας, Θ. (2011). Η διαχρονική εξέλιξη της επιμόρφωσης και της μετεκπαίδευσης των νηπιαγωγών στην Ελλάδα. Στο: Οικονομίδης, Β. (Επιμ.), Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις (σσ. 706-715). Αθήνα: Πεδίο.

Ξωχέλλης, Π. (1984). Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.

Παπαδόπουλος, Ν. Γ. (2001), Ψυχολογία – Σύγχρονη Πειραματική, Αθήνα.

Παπαναούμ, Ζ., (2003) Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού, Αθήνα: Τυπωθήτω.

Παπαοικονόμου, Α. & Κυρίτσης, Δ. (2012). Η αυτοαντίληψη των εφήβων και η διαμόρφωση της: φύλο, οικογένεια, σχολική επίδοση, αυτοαντίληψη. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ζήτρος.

Παπαοικονόμου, Α. & Μπιρμπίλη, Μ. (2016) Τα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής (standards) των φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Εμπειρική προσέγγιση, Εκπαιδευτικός κύκλος, 4, 1.

Παπαοικονόμου, Α. (2014). Μία κοινωνιολογική θεώρηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διδακτική πράξη, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη.

Παπαστάμου, Σ. (1989). Εγχειρίδιο κοινωνικής ψυχολογίας. Αθήνα: Οδυσσέας.

Parsons, F. (2010 [1909]). Choosing a Vocation. Boston: Houghton Mifflin Co.

Phillips, S.D. & Pazienza, N.J. (1988). History and theory of the assessment of career development and decision making. Στο W.B. Walsh & S.H. Osipow (Eds.), Career Decision Making (pp.1-31). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Shawer, S. (2010). Classroom-level teacher professional development and satisfaction: Teachers learn in the context of classroom-level curriculum development. Professional Development in Education, 36(4), 597-620.

Super, D. E. (1957). The psychology of careers. New York: Harper.

Super, D. E. (1990). A life span, life-space approach to career development. In D. Brown and L. Brooks (Eds.), Career choice and development (2nd ed.). San Francisco: Jossey–Bass.

Super, D.E. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8: 185-190.

Συνώδη, Ε. (2004). Προσχολική αγωγή και επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών. Η περίπτωση της Αγγλίας και της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.

Zembylas, M. (2003). Emotions and teacher identity: A post-structural perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9(3), 213-238.

Zembylas, M. (2005). Beyond teacher cognition and teacher beliefs: The value of the ethnography of emotions in teaching. International Journal of Qualitative Studies in Education, 18(4), 465-487.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Μαρία Μπιρμπίλη, Αντώνης Παπαοικονόμου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.