Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Rural development policy: An alternative development strategy for τhe case of Greece


Published: Oct 1, 2012
Keywords:
EU Rural Development Policy Rural Development Programs in Greece Cohesion Policy Community Support Frameworks Greek National Strategic Framework Program 2007-13
Ελένη Καραβέλη
Γιάννης Δούκας
Abstract

This paper presents the implementation of European Rural Development Policy (RDP) in Greece for the programming period 2007-13. First, the introduction of ‘regional’ elements in Common Agricultural Policy (CAP) in the course of its reforms is discussed. Second, the directions and means of RDP in the current period are examined and the Commission’s proposals for the next programming period are presented. Third, the targets, measures and allocation of funds of RDP in Greece are analysed based on the experience of the previous period and given the chronic diffi culties and obstacles that this policy approach faces in Greece.

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ευστράτογλου, Σ. «Δυναμικές Αγροτικής Ανάπτυξης και προβληματισμοί για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής», παρουσίαση στην ημερίδα Οι νέες διαστάσεις της Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (30 Μαρτίου 2006).
Λουλούδης, Λ. & Ν. Μπεόπουλος (1999) Κριτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος της Υπαίθρου’, Στοχαστής/Γ.Π.Α., Αθήνα.
Μαραβέγιας, Ν. και Μέρμηγκας (1999) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της Ελληνικής Γεωργίας με Ορίζοντα το 2010, στο Ν. Μαραβέγιας (Επιμ.) «Η Ελληνική Γεωργία προς το 2010», Παπαζήσης.
Μαραβέγιας, Ν. (2004) Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Παπαζήσης.
Μωϋσίδης, Α. (2005). «Σύγχρονα Διαρθρωτικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Αγροτικού Χώρου», στο Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα, Θ.
Ανθοπούλου & Α. Μωϋσίδης (Επιμ.), Gutemberg: 53-102.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2010). Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13.
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (2012). Αδημοσίευτα Στατιστικά Στοιχεία.
Baldock, D., J. Dwyer, P. Lowe, J.E. Petersen and N. Ward (2001). The Nature of Rural Development: Towards an Integrated Rural Policy in Europe, Synthesis Report, A Ten-Nation Scoping Study for WWF and the GB Countryside Agencies, January.
Caraveli, H. (2006). «Toward a new European rural development model? An assessment of the EU’s Rural Development Regulation in Greece», Economics and Rural Development, Vol. 2, No.1. Commission of the European Communities (2001). Rural Development Prorammes 2000-2006.
European Commission-Agriculture and Rural Development (2009). Agricultural Policy Perspectives – Briefs, Brief no.1, December.
European Commission-Agriculture and Rural Development (2011). European Network for Rural Development, A Short Guide to the EuropeanCommission’s proposal for EU rural development after 2013.
European Commission (2011a.). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee of the Regions - A Budget for Europe 2020, COM(2011) 500 final, Brussels 29/6.
European Commission (2011b.). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on support for rural development by the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), COM(2011) 627/3, Brussels, XXX
Iliopoulou, P. and P. Stratakis (2011). «Agricultural Policies for Rural Development in Europe: The Case of Greece», στο Agricultural Policies: New Developments, Nova Science Publishers, Inc., 213-241.
Most read articles by the same author(s)