Πολιτική αγροτικής ανάπτυξης: Μια εναλλακτική αναπτυξιακή στρατηγική για την περίπτωση της Ελλάδας1


Δημοσιευμένα: Oct 1, 2012
Λέξεις-κλειδιά:
Ευρωπαϊκή Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Πολιτική Συνοχής Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης ΕΣΠΑ 2007-13
Ελένη Καραβέλη
Γιάννης Δούκας
Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η εφαρμογή της ευρωπαϊκής Πολιτικής Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) στην Ελλάδα στην προγραμματική περίοδο (2007-13). Μετά την περιγραφή της εισαγωγής ‘περιφερειακών’ στοιχείων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) κατά την διαδικασία μεταρρύθμισής της, αναλύονται οι κατευθύνσεις, οι στόχοι και τα μέσα υλοποίησης της ΠΑΑ στην τρέχουσα περίοδο και παρουσιάζονται οι προτάσεις της Επιτροπής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στη συνέχεια συνεκτιμάται η σημασία της ως εναλλακτικής αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική ύπαιθρο. Τέλος, εξάγονται συμπεράσματα ως προς τις δυνατότητες επιτυχίας της ΠΑΑ, με αναφορά στις αδυναμίες και τους περιορισμούς που χαρακτηρίζουν την ελληνική περίπτωση.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ερευνητικά Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Ευστράτογλου, Σ. «Δυναμικές Αγροτικής Ανάπτυξης και προβληματισμοί για τη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής», παρουσίαση στην ημερίδα Οι νέες διαστάσεις της Αγροτικής Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (30 Μαρτίου 2006).
Λουλούδης, Λ. & Ν. Μπεόπουλος (1999) Κριτικές Προσεγγίσεις της Ανάπτυξης και της Προστασίας του Περιβάλλοντος της Υπαίθρου’, Στοχαστής/Γ.Π.Α., Αθήνα.
Μαραβέγιας, Ν. και Μέρμηγκας (1999) Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση της Ελληνικής Γεωργίας με Ορίζοντα το 2010, στο Ν. Μαραβέγιας (Επιμ.) «Η Ελληνική Γεωργία προς το 2010», Παπαζήσης.
Μαραβέγιας, Ν. (2004) Στρατηγική για την Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας. Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, Παπαζήσης.
Μωϋσίδης, Α. (2005). «Σύγχρονα Διαρθρωτικά και Κοινωνικά Χαρακτηριστικά του Αγροτικού Χώρου», στο Από τον Αγροτικό Χώρο στην Ύπαιθρο Χώρα, Θ.
Ανθοπούλου & Α. Μωϋσίδης (Επιμ.), Gutemberg: 53-102.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (2010). Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13.
Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (2012). Αδημοσίευτα Στατιστικά Στοιχεία.
Baldock, D., J. Dwyer, P. Lowe, J.E. Petersen and N. Ward (2001). The Nature of Rural Development: Towards an Integrated Rural Policy in Europe, Synthesis Report, A Ten-Nation Scoping Study for WWF and the GB Countryside Agencies, January.
Caraveli, H. (2006). «Toward a new European rural development model? An assessment of the EU’s Rural Development Regulation in Greece», Economics and Rural Development, Vol. 2, No.1. Commission of the European Communities (2001). Rural Development Prorammes 2000-2006.
European Commission-Agriculture and Rural Development (2009). Agricultural Policy Perspectives – Briefs, Brief no.1, December.
European Commission-Agriculture and Rural Development (2011). European Network for Rural Development, A Short Guide to the EuropeanCommission’s proposal for EU rural development after 2013.
European Commission (2011a.). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee of the Regions - A Budget for Europe 2020, COM(2011) 500 final, Brussels 29/6.
European Commission (2011b.). Proposal for a regulation of the European Parliament and of the council on support for rural development by the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), COM(2011) 627/3, Brussels, XXX
Iliopoulou, P. and P. Stratakis (2011). «Agricultural Policies for Rural Development in Europe: The Case of Greece», στο Agricultural Policies: New Developments, Nova Science Publishers, Inc., 213-241.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)