Vol. 29 No. 1 (2024): June 2024

Published: 02-07-2024

The importance of response times measures in verbal fluency tasks

Emilia Orologa, Georgios Chatzopoulos; Dimitrios Nikolaidis; Mary Kosmidis, Hariklia Proios

Reliability and validity of the Greek version of the Short Gratitude Resentment and Appreciation Test (S-GRAT-GR)

Aikaterini Kargakou, Konstantinos Kafetsios, Maria Stamatopoulou , Panagiotis Prezerakos , Andrea Paola Rojas Gil

From reflective functioning to conspiracy thinking in the COVID-19 pandemic: Direct and indirect pathways

Anna Christopoulos, Vassilis Pavlopoulos, Antonios Poulios, Kalliopi Karadimitri, Emmanouil Lagos, Maria Stavrakaki, Eva Stefanakou, Katerina Alexopoulou, Alexandra Bekiari, Mara Ktena, Christos Panaritis, Charalampos Risvas, Melina Tsiodra, Valeria Pomini, Rossetos Gournellis

Self-reported spelling strategies by school age children with and without spelling difficulties

Evangelia-Jessica Pantazopoulou, Fotini Polychroni, Kleopatra Diakogiorgi, Asimina M. Ralli