Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Αυτοκρατορική αποκάλυψη: η κατάρρευση της Οθωμανικής και της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας και η κυριαρχία της βίας στα διάδοχα κράτη


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Robert Gerwarth
Ugur Ümit Ungör
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Akçam, Τ. (1999). ìnsan Haklan ve Ermeni Sorunu: ìttihat ve Ter- akki’den Kurtuluç Sava,μ ’na, Ankara: Imge.
Akkaymak, E. (1994). ‘Ali Kemal in Kimligi ve Siyasi Faaliyetleri’ ανέκδοτη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ankara: Gazi Universitesi.
Akural, S.M. (1979). ‘Ziya Gökalp: The Influence of his Thought on Kemalist Reforms’, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Indiana University.
Angelow, J. (2010). ‘Der Erste Weltkrieg auf dem Balkan. Neue Fragestellungen und Erklärungen’ στο A. Bauerkämper & E. Julien, επιμ., Durchhalten! Krieg und Gesellschaft im Vergleich 1914-1918. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Arikoglu, D. (1961). Hatiralanm. Istanbul: Tan Gazetesi ve Mat- baasi.
Arsan, N. (επιμ.) (1961). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, τόμ. 1, T.B.M. Meclisinde ve C.H.P. Kurultaylannda, 1919-1938. Ankara: Türk înkdâp Tarihi Enstitüsü.
Aslan, K. (1991). Milli Mücadelede Dörtyol. Hatay: Kültür Ofset.
Atay, F.R. (1969). Çankaya: Atatürk’ün Dogumundan Olümüne Radar Bütün Hayat Hikäyesi. Istanbul: Dogan Kardeç Matbaacdik Sanayii A.$. Basimevi.
Aybars, E. (2006). îstiklâlMahkemeleri 1920-1923/1923-1927. Izmir: Zeus Kitabevi
Aydemir, S. (1972). Makedonya’dan OrtaAsya’ya Enver Pa§a, τόμ. II (1908-1914). Istanbul: Remzi.
Baçbakanlik Osmanli Arçivi, Istanbul, DH.ÇFR 95/163, DH.ÇFR 96/195, DH.ÇFR 96/248, DH.ÇFR 95/256.
Blasi, W. (1996). Vom Fin de siècle bis zur Ara Kreisky. Erlebte österreichische Geschichte am Beispiel des Jaromir Diakow. Wien: Peter Lang.
Bloxham, D. (2009). The Final Solution: A Genocide. Oxford: Oxford University Press.
Bodo, B. (2004). ‘Paramilitary Violence in Hungary after the First World War’, East European Quarterly, 38 (2): 129-72.
Borsanyi, G. (1993). The Life of a Communist Revolutionary: Bela Kun. New York: Boulder.
Botz, G. (1983). Gewalt in der Politik: Attentate, Zusammenstöße, Putschversuche, Unruhen in Österreich 1918 bis 1938, ß' εκδ. München: Fink.
Botz, G. (1985). ‘Handlungsspielräume der Sozialdemokratie während der “Österreichischen Revolution”’, στο R. Altmüller κ.ά. (επιμ.), Festschrift Mélanges Felix Kreissler. Wien: Europaverlag.
Boyer, J.W. (2003). ‘Silent War and Bitter Peace: The Revolution of 1918 in Austria’, Austrian History Yearbook, 34: 1-56.
Chrisdoulaki, S. (2010). Greek-Turkish Exchange of Population. Norderstedt: Grin Verlag.
Clark, B. (2006). Twice a Stranger: The Mass Expulsions that Forged Modem Greece and Turkey. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Cornwall, M. (2000). The Undermining of Austria-Hungary: The Battle for Hearts and Minds. New York: Paigrave.
Coçar, Ö.S. (1971). Atatürk’ünMuhafizi Topai Osman (Osman Aga). Istanbul: Harman Yayinlan.
Criss, N.B. (1999). Istanbul Under Allied Occupation, 1918-1923. Leiden: Brill.
Çukurova, B. (1999). ‘Büyük Taarruz Günlerinde Ali Kemal ve Siyasi Gürüçleri’, Atatürk Yolu, 6 (23): 357-70.
Cumhuriyet (1933). 6 και 9 Σεπτεμβρίου.
Demirözü, D. (2007). Savoy tan Barila Giden Yol: Atatürk-Venize- los Dönemi Türkiye- Yunanistan Îliykileri. Istanbul: Iletiyim.
Dumont, P. (1984). ‘The Origins of Kemalist Ideology’, στο J.M. Landau (επιμ.), Atatürk and the Modernization of Turkey. Boulder, CO: Westview Press.
Erdem, H. (1999). Mustafa Suphi: Bir Ya§am Bir Ölüm. Istanbul: Sei Yayincihk.
Ethem, Ç. (1998) Amlanm. Istanbul: Berfin Yayinlari.
Evans, R. (2007). ‘The Successor States’, στο R. Gerwarth (επιμ.), Twisted Paths: Europe 1914-45. Oxford: Oxford University Press.
Falch, S. (1997). ‘Zwischen Heimatwehr und Nationalsozialismus: Der ‘Bund Oberland’ in Tirol’, Geschichte und Region 6: 51-86.
Fotiadis, K. (2007). ‘Der Völkermord an den Griechen des Pon- tos’, στο T. Hofmann (επιμ.), Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 1912-1922. Berlin: Lit Verlag.
Friedländer, S. (1997). Nazi Germany and the Jews, τόμ. 1, The Years of Persecution, 1933-1939. New York: Harper Perennial.
Gauntlett, S. (2003). ‘The Contribution of Asia Minor Refugees to Greek Popular Song, and its Reception’, στο R. Hirschon (επιμ.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey. New York: Berghahn Books.
Gehler, M. (1989). ‘Studentischer Wehrverband im Grenzlandkampf: Exemplarische Studie zum “Sturmzug Tirol” in Oberschlesien 1921’, Oberschlesisches Jahrbuch 5 : 33-63.
Gehler, M. (1990). Studenten und Politik: Der Kampf um die Vorherrschaft an der Universität Innsbruck 1918-1938. Innsbruck: Haymon-Verlag.
Georgelin, H. (2005). La fin de Smyme: Du cosmopolitisme aux nationalisms. Paris: CNRS.
Gingeras, R. (2009). Sorrowful Shores: Violence, Ethnicity, and the End of the Ottoman Empire 1912-1923. Oxford: Oxford University Press.
Hanioglu, M.S. (1997). ‘Garbcllar: Their Attitudes Toward Religion and Their Impact on the Official Ideology of the Turkish Republic’, Studia Islamica, 86 (2): 133-158.
inan, A. (1991). Düçünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kuru- mu.
Jaszi, 0. (1924). Revolution and Counter-Revolution in Hungary. London: P.S. King & Son.
Karabekir, K. (1995). Istiklâl Harbimiz, τόμ. 4. Istanbul: Emre.
Keegan, J. (1998). The First World War. New York: Vintage.
Kelemen, B. (1923). Adatok a szegedi ellenforradalom es a szegedi kormâny tôrténetéhez. Szeged.
Kerr, S.E. (1973). The Lions of Marash: Personal Experiences with American Near East Relief, 1919-1922. Albany: State University of New York Press.
Kitromilides, P.M. (επιμ.) (2008). Eleftherios Venizelos: The Trials of Statesmanship. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Kozma, M. (1933). Mackensens ungarische Husaren. Tagebuch eines Frontoffiziers 1914-1918, επιμ. M. von Schüching. Berlin/Wien: Verlag fur Kulturpolitik.
Krauss, A. (1920). Unser Deutschtum!. Salzburg: Eitel.
Krausz, J. (επιμ.) (1922). Martyrium: ein jüdisches Jahrbuch. Wien.
Llewellyn-Smith, M. (1973). Ionian Vision: Greece in Asia Minor 1919-1922. New York: University of Michigan Press.
Lorman, Th. (2005). ‘The right-radical ideology in the Hungarian Army, 1921-23’, Central Europe, 3 (1): 67-81.
Lösch, V. (1986). ‘Die Geschichte der Tiroler Heimatwehr von ihren Anfängen bis zum Korneuburger Eid (1920-1930)’, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Innsbruck: Universität Innsbruck.
Milton, G. (2008). Paradise Lost: Smyrna 1922: The Destruction of Islam’s City of Tolerance. London: Sceptre.
Nadi, Y. (1978). Kurtuluç Sava§ii Amilan. Istanbul: Çagdaç.
Plaschka, R.G. κ.ά. (επιμ.) (1974). Innere Front: Militärassistenz, Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918, 2 τόμ. München: R. Oldenbourg Verlag.
Pronay, P. (1963). A hatàrban a halàl kaszàl: fejezetek Prónay Pài feljegyzéseibôl, επιμ. A. Szabó, E. Pamlényi. Budapest: Kossuth Könyvkiadö.
Rauchensteiner, Μ. (1993). Der Tod des Doppeladlers: Österreich- Ungarn und der Erste Weltkrieg. Graz: Styria-Verlag.
Reulecke, J. (2001). ‘Ich möchte einer werden so wie die...’: Männerbünde im 20. Jahrhundert. Frankfurt: Campus Verlag.
Sakmyster, Th. (2006). ‘Gyula Gömbös and the Hungarian Jews, 1918-1936’, Hungarian Studies Review, 33 (1-2): 157-168.
Schivelbusch, W. (2003). The Culture of Defeat: On National Trauma, Mourning, and Recovery. New York: Picador.
Schober, R. (1988). ‘Die paramilitärischen Verbände in Tirol 1918- 1927’ , στο Th. Albrich κ.ά. (επιμ.), Tirol und der Anschluß: Voraussetzungen, Entwicklungen, Rahmenbedingungen 1918- 1938. Innsbruck: Haymon-Verlag.
Schuster, F.M. (2004). Zwischen allen Fronten: Osteuropäische Juden während des Ersten Weltkriegs (1914-1919). Köln: Böhlau.
Steinacher, H. (1927). Oberschlesien. Berlin: E. Runge.
Süreyya, S. (1955). Denizli Vak’asi ve Demirci Mehmet Efe. Istanbul: Sei Yayinlan.
Szöllösy, 0. (1923). ‘The Criminals of the Dictatorship of the Proletariat’, στο C. Tormay, An Outlaw’s Diary, τόμ 2. London: Philip Allan & Co.
Tachjian, V. (2004). La France en Cilicie et en Haute-Mesopotamie: aux confins de la Turquie, de la Syrie et de l’Irak, 1919-1933. Paris: Karthala.
Tokes, R. (1967). Béla Kun and the Hungarian Soviet Republic: the origins and role of the Communist Party of Hungary in the revolutions of 1918-1919. New York/Stanford: F.A. Praeger.
Toynbee, A.J. (1922). The Western Question in Greece and Turkey: A Study in the Contact of Civilisations. Boston: Houghton Mifflin.
Tunaya, T.Z. (1997a). TUrkiye’de Siyasal Partiler, τομ. 2, Mütareke Dönemi. Istanbul: Iletiçim.
Tunaya, T.Z. (1997b). Türkiye’de Siyasal Partiler, τόμ. 3. Istanbul: Iletiçim.
Tunçay, Μ. (1978). Türkiye’de SolAkimlar, 1908-1925. Ankara: Iletisim.
Unan, N., (επιμ.) (1959). Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, τόμ. 2, 1906-1938. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
Wiltschegg, W. (1985). Die Heimwehr: Eine unwiderstehliche Volksbewegung? München: Oldenbourg.
Yeghiayan, P. (1970). Atanayi Hayots Patmutiun. Antelias: Tparan Katoghikosutean Hayots Metsi Tann Kilikioy.
Zelepos, I. (2002). Die Ethnisierung griechischer Identität, 1870- 1912: Staat und private Akteure vor dem Hintergrund der ‘Megali Idea’. München: Oldenbourg.
Zürcher, EJ. (1984). The Unionist Factor: The Role of the Committee of Union and Progress in the Turkish National Movement 1905-1926. Leiden: Brill.
Zürcher, E.J. (1995). Een Geschiedenes van het Moderne Turkije. Nijmegen: SUN.
Zürcher, E.J. (1998). ‘The Ottoman Empire and the Armistice of Moudros’, στο H. Cecil & P.H. Liddle (επιμ.), At the Eleventh Hour: Reflections, Hopes, and Anxieties at the Closing of the Great War, 1918. London: Leo Cooper.
(1941-1942). Darstellungen aus den Nachkriegskämpfen deutscher Truppen und Freikorps, τόμ. 7-8. Berlin: Mittler.
‘Memoirs of Max Bauer’s secretary’, Bauer Papers, Bundesarchiv, Koblenz, NL 22/69, 33.
Krauss, A. ‘Revolution 1918?’. Krauss papers, Kriegsarchiv Wien, 60, 5e,1.
Heydendorff, E. ‘Kriegsschule 1912-1914’. Heydendorff papers, Österreichisches Staatsarchiv, Wien, B 844/74.
Starhemberg, E.R. ‘Aufzeichnungen des Fürsten Ernst Rüdiger Starhemberg im Winter 1938/39 in Saint Gervais in Frankreich’ και ‘Meine Stellungnahme zur Judenfrage’. Starhemberg Papers, Oberösterreichisches Landesarchiv, Linz.
Diakow, J. Diakow. Papers, Österreichisches Staatsarchiv, B727.
Rauter, H.A. Rauter Papers, NIOD, Amsterdam, Doc 1-1380 Pr 6- 12-97, 46-47.