Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Memory and the uses of wartime past in contemporary Bosnia and Herzegovina: the case of the Bosniak campaign for the October 2013 population census


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Ioannis Armakolas
Maja Maksimovic
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Armakolas, I. (2011). ‘The paradox of Tuzla city: Explaining nonnationalist local politics during the Bosnian war’, Europe-Asia Studies, 63(2): 229-261.
Becirevic, E. (2009). Na Orinigenocid, Sarajevo: Buybook.
Bigi, G. (2010). ‘Joint criminal enterprise in the jurisprudence of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and the prosecution of senior political and military leaders: The Krajisnik case’, in A. von Bogdandy & V. Wolfrum eds., Max Planck Yearbook of United Nations Law, 14: 51-83.
Bogosavljevic, S. (2000). ‘The unresolved genocide’, in N. Popov ed., The road to war in Serbia: Trauma ad catharsis. Budapest: Central European University Press.
Bowman, G. (2003). ‘Constitutive violence and rhetorics of identity: A comparative study of nationalist movements in the Israeli-occupied territories and former Yugoslavia’, Social Anthropology (,Journal of the European Association of Social Anthropologists), 1 1: 37-58.
Bougarel, X. (2007). ‘Death and the nationalist: Martyrdom, war memory and veteran identity among Bosnian Muslims’, in X. Bougarel, E. Helms & G. Duijzings edsThe New Bosnian Mosaic: Identities, Memories and Moral claims in a Post- War Society. Aldershot: Ashgate.
Bougarel, X. (2009). ‘Od “Muslimana” do “Bosnjaka”: Pitanje na- cionalnog imena Bosanskih Muslimana’, in Rasprave o nacionalnom identitetu Bosnjaka, Zbornik radova. Sarajevo: Institut za istoriju.
Bringa, T. (1995). Being Muslim the Bosnian way. Identity and community in a Central Bosnian village, Princeton: Princeton University Press.
Christopher, A. J. (2006). ‘Questions of Identity in the Millennium Round of Commonwealth Censuses’, Population Studies, 60 (3): 343-352.
Cohen, L. J. (1989). The Socialist pyramid: Elites and power in Yugoslavia. Oakville: Mosaic Press.
Denich, B. (1994). ‘Dismembering Yugoslavia: Nationalist ideologies and the symbolic revival of genocide’, American Ethnologist, 21(2): 367-390.
Denitch, B. D. (1976). The legitimation of a revolution: The Yugoslav case, New Haven: Yale University Press.
Dragovic-Soso, J. (2002). ‘Saviours of the Nation’. Serbia’s intellectual opposition and the revival of nationalism. London: Hurst & Company.
EU Commission (2011). EU legislation on the 2011 Population and Housing Censuses - Explanatory Notes, Eurostat Methodologies and Working papers, El! Commission.
European Court of Human Rights (2009). Case of Sejdic and Finci V. Bosnia and Herzegovina. Applications nos. 27996/06 and 34836/06. Judgement. 22 December 2009. http://hudoc.echr.coe. int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-96491# {«itemid»: [«001 - 96491»]}
Goldstein, I. and Hutinec, G. (2007). ‘Neki aspekti revizionizma u hrvatskoj historiografiji devedesetih godina XX stoljeca-Motivi, metode i odjeci, in Institut za Istoriju u Sarajevu’, Revizija pro- slosti na prostorima bivse Jugoslavije-Zbomik radova, Sarajevo: Institut za Istoriju (pp. 187-210).
Gow, J. (1992). Legitimacy and the military: the Yugoslav crisis, London: Pinter.
Hayden, R. M. (1994). ‘Recounting the dead: The rediscovery and redefinition of wartime massacres in late- and post-Communist Yugoslavia’, in R. Watson ed., Memory, history, and opposition under state socialism. Santa Fe: School of American Research Press.
IDC-Istrazivacko-dokumentacioni centar (2013) Bosanska knji- ga mrtvih, data and visual material from investigative project ‘Bosnian Book of the Dead’, Research and Documentation Centre, Sarajevo.
International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY) (2010). ‘The 1992-95 war in Bosnia and Herzegovina: census-based multiple system estimation of casualties’ undercount’. http:// www.icty.org/ x/ file/ About/ OTP/War_Demographics/ en/ bih_casualty_undercount_conf_paper_ 100201 .pdf.
Jo vie, D. (2011). ‘Bitka za etnicki status u postjugoslavenskim drzava- ma’, Politiche analize, 5: 36-45.
Kamberovic, H. (2012). Historiografija u Bosni i Hercegovina u sluzbi politike. Zagreb: Srednja Europa.
Kamberovic, H. (2007). ‘Izme u kriticke historiiografije i ide- oloskog revizionizma’, in Institut za Istoriju u Sarajevu, Revizija proslosti na prostorima bivse Jugoslavije-Zbornik radova. Sarajevo: Institut za Istoriju (pp. 11-19).
Kertzer, D., & D. Arel (2004). Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity and Language in National Censuses. Cambridge: Cambridge University Press.
Kolsto, P. (2005). ‘Introduction: Assessing the role of historical myths modern society’, in P. Kolsto ed., Myths and boundaries in South-Eastern Europe. London: Hurst & Company.
Lydall, H. (1989). Yugoslavia in crisis. Oxford: Clarendon Press.
MacDonald, D.B. (2002). Balkan holocausts?Serbian and Croatian victim-centred propaganda and the war in Yugoslavia. Manchester: Manchester University Press.
Musabegovic, S. (2009). ‘Mit o pobjedi kao mit o revolueiji’ in Kul- tura sjecanja: 1945. Zagreb: Disput (in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, Banja Luka office) (pp. 37-57).
Pappas, T.S. (2008). ‘Political leadership and the emergence of radical mass movements in democracy’, Comparative Political Studies, 41(8): 1117-1140.
Pavlakovic, V. (2009). ‘Komemorativna kultura Bleiburga, 1990- 2009’ in Kultura sjecanja: 1945. Zagreb: Disput (in cooperation with Friedrich Ebert Stiftung, Banja Luka office) (pp. 167-194).
Puhovski, Z. (1995). ‘Yugoslav origins of the post-Yugoslav situation and the bleak prospects for civil society’, in P. Akhavan & R. Howse eds., Yugoslavia-the former and the future: Reflections by scholars from the region. Washington & Geneva: The Brookings Institution & The United Nations Research Institute for Social Development.
Purivatra, A. (1970). Nacionalni i politicki razvitak Muslimana (ras- prave i cianci), Sarajevo: Svjetlost.
Ramet, P. (1994). ‘Primordial ethnicity or modern nationalism: The case of Yugoslavia’s Muslims, reconsidered’, in A. Rappeler, G. Simon, G. Brunner & E. Allworth eds., Muslim communities reemerge: Historical perspectives on nationality, politics, and opposition in the Former Soviet Union and Yugoslavia, Durham: Duke University Press.
R usi now, D. (1977). The Yugoslav experiment 1948-1974. London: C. Hurst & Company.
Schopflin, G. (1999). ‘Defining South-Eastern Europe’. Balkanolo- gie 3(2). http://balkanologie.revues.org/743.
Schopflin, G. (1997). ‘The functions of myth and a taxonomy of myths’, in G. Hosking & G. Schopflin eds., Myths and nationhood. Abingdon: Routledge (pp. 19-35).
Silber, L. & A. Little (1995). The death of Yugoslavia, London: Penguin.
Silitoe, K., & P.H. White (1992). ‘Ethnic Group and the British Census: The Search for a Question’, Journal of the Royal Statistical Society, 155 (1): 141-163.
Simmie, J. & J. Dekleva eds. (1991). Yugoslavia in turmoil: after self-management?. London: Pinter Publishers
Toal, G. & C.T. Dahlman (2011). Bosnia remade: Ethnic cleansing and its reversal, New York: Oxford University Press.
Urla, J. (1993). ‘Cultural Politics in an Age of Statistics: Numbers, Nations and the Making of Basque Identity’, American Ethnologist, 20 (4): 818-843.
Vis oka, G. and Gjevori, E. (2013). Census politics and ethnicity in the Western Balkans. East European Politics, 29 (4): 479-498
Zanic, I. (2007). Flag on the mountain: A political anthropology of war in Croatia and Bosnia-Herzegovina 1990-1995. London: Saqi (in association with The Bosnian Institute).
Zakon o popisu stanovnistva, domacinstava i stanova u Bosni i Herce- govini 2013. godine, Sluzbeni Glasnik BiH 10/12; 18/13
Zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Statisticki Bilten
, October 1993
Zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Statisticki Bilten
, December 1993
Electronic Press
Al Jazeera Balkans. ‘“Samogenocid” na popisu stanovnistva Bill’. 12 November 2012. http://balkans.aljazeera.net/vijesti/samogeno- cid-na-popisu-stanovnistva-bih.
Anadolu Agency. ‘Popis u BiH: Pecat sudskog vjestaka na genocid’. 29 October 2012. http://www.aa.com.tr/ba/s/94940-popis-u-bih- quot-pecat-sudskog-vjestaka-na-genocid-quot.
Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport - AKOS. ‘Mogu li se Bosn- jaci u manjem entitetu, umjesto granata i mecima, dokrajciti olovkom’. 27 November 2012. http://www.akos.ba/mogu-li-se- bosnjaci-u-manjem-entitetu-umjesto-granatama-i-mecima-dokra- jciti-olovkom/.
Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport - AKOS. ‘Ne smijemo biti generacija koja ce onemoguciti potomcima da s ponosom isticu pripadnost Bosnjacima’. 3 December 2012. http://www.akos.ba/ ne-smijemo-biti-generacija-koja-ce-onemoguciti-potomcima-da- s-ponosom-isticu-pripadnost-bosnjacima/.
Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport - AKOS. ‘Proglas Rijaseta Islamske Zajednice o popisu stanovnistva’. 12 November 2012. http://www.akos.ba/proglas-rijaseta,islamske-zajednice-o-popisu- stanovistva/.
Asocijacija za kulturu, obrazovanje i sport - AKOS. ‘Akademik Filipovic o dilemama Bosnjaka na popisu: vjeciti strali od samogsebe’. 11 November 2012. http://www.akos.ba/akademik-filipovic-o-dile- mama-bosnjaka-na-popisu-vjeciti-strah-od-samog-sebe/.
Bosnian Genocide Official Blog. ‘Popis Stanovnistva: Od Bosnjaka Zavisi Opstanak Bosne i Hercegovine’. 18 February 2013. http:// bosniangenocide.wordpress.com/2013/02/18/ popis-stanovnist- va-od-bosnjaka-zavisi-opstanak-bosne-i-hercegovine/.
Florian Bieber, Official Blog. ‘When counting counts. The Bosnian census’. 16 October 2013. http://fbieber.wordpress.com/2013/ 10/16/when-counting-counts-the-bosnian-census/.
Islamska Zejednica u Bosni i Hercegovini. ‘Lazne dileme o «bosanstvu» i «bosnjastvu», ili kako Bosnjake zaklati olovkom’. 14 December 2012. http://www.rijaset. ba/index.php?option=com_content&view= article&id= 15512:lazne-dileme-o-bosanstvu-i-bosnjastvu-ili-kako- bosnjake-zaklati-olovkom& catid=41: aktuelnosti&Itemid=997.
Jednakost, Coalition, official website, http://budigradjanin-ka.org/
Moje Vijesti. ‘Zakljucci Glavnog odbora SDA o popisu stanovnistva’. 6 July 2013. http:// www.mojevijesti.ba/novost/163255/Zakljucci- Glavnog-odbora-SDA-o-popisu-stanovnistva.
Radio Sarajevo. ‘Popis stanovnistva za Bosnjake najvaznije pitanje’. 24 February 2013. http://www.radiosarajevo.ba/novost/104145/ popis-stanovnistva-za-bosnjake-najvaznije-pitanje.
Raja Chicago - a web magazine of the Bosniak Diaspora in Chicago. ‘Popis eliminile BiH dijasporu?’. 17 December 2012. http://www. chicagoraja.net/2012/12/l7/popis-eliminise-bih-dijasporu/.
SAFF. ‘Fatrnir Alispahic: Nema Bosanstva bez Bosnjaka’. 7 December 2012. 329:14. http://saff.ba/saffarhiva/329.pdf.
SAFF. ‘Fatmir Alispahic: Popis je ujedinjeni zlocinacki poduhvat’. 11 October 2013. 348: 18. http://www.saff.ba/saffarhiva/348.pdf. [accessed: 12 December 2013]
TRT Bosanski. ‘Akademik Durakovic zaAA: Bojim se da Evropa zeli nestanak BiH 25 December 2012. http://www.trtbosanski.com/ bs/ news/ detail/bosna-i-hercegovina/101 / akademik-durakovic- za-aa-bojim-se-da-evropa-zeli-nestanak-bih/12821.
Vijesti. ‘Opasnoje i nedopustivoprizivati bojkot popisa 6 May 2013. http://www. vijesti.ba/vijesti/bih/144843-Opasno-nedopustivo- prizivati-bojkot-popisa.html.
Youtube videos
Panel/Public debate on the population census. November 2012. http:// www.youtube.com/watch?v=pAsnjV0CHK4
Panel/Public Debate on the 2013 population census in Gornja Maoca, 13 September 2013. http://www.youtube.com/watch?v=8TnlAaN- HCTg
Population census 2013 Campaign Video. September 2013. https:// www.youtube.com/watch?v=fngQef05jzA