Πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος στην Ανατολική Ασία


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Torsten Weber
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Askew, D. (2004). ‘New Research on the Nanjing Incident’, The Asia- Pacific Journal, http://www.japanfocus.org/-David-Askew/1729.
Assmann, J. (1992). Das kulturelle Gedächtnis. München: C.H. Beck.
Assmann, A. (2006). Der lange Schatten der Vergangenheit. München: C.H. Beck.
Brook, T. (επιμ.) (1999). Documents on the Rape of Nanking. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Chang, I. (1997). The Rape of Nanking. The forgotten Holocaust of World War II. New York: Basic Books.
Cohen, P.A. (1997). History in Three Keys. The Boxers as Event, Experience, and Myth. New York: Columbia University Press.
Dirlik, A. (1991). “‘Past Experience, If Not Forgotten, is a Guide to the Future”; or, What Is in a Text? The Politics of History in Sino-Japanese Relations’, Boundary 2, 18, 3: 29-58.
Fogel, J. (επιμ.) (2000). The Nanjing Massacre in History and Historiography. Berkeley: University of California Press. 4
Fogel, J. (2007). ‘The Nanking Atrocity and Chinese Historical Memory’, στο B.T. Wakabayashi, επιμ., The Nanking Atrocity, 1937-38. Complicating the Picture. New York: Berghahn Books.
He, Y. (2009). The Search for Reconciliation. Sino-Japanese and German-Polish Relations since World War II. New York: Cambridge University Press.
Heisler, M.O. (2008). ‘The Political Currency of the Past: History, Memory and Identity’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 617 1: 14-24.
Japanese Society for History Textbook Reform (επι,μ.) (2005). New History Textbook (κεφάλαια 4-5). Tokyo.
Larat, F. (2006). ‘Vergegenwärtigung von Geschichte und Interpretation der Vergangenheit: Zur Legitimation der europäischen Integration’, στο M. Schöning & S. Seidendorf, επιμ., Reichweiten der Verständigung. Intellektuellendiskurse zwischen Nation und Europa. Heidelberg: Winter.
Morris-Suzuki, T. κ.ά. (2012). East Asia Beyond the History Wars: Confronting the Ghosts of Conflict. London/New York: Rout- ledge.
Morris-Suzuki, T. (2005). The Past Within Us. London: Verso.
Münkler, H. (1994). ‘Politische Mythen und nationale Identität’, στο Wolfgang Frindte κ.ά., επιμ. Mythen der Deutschen. Deutsche Befindlichkeiten zwischen Geschichten und Geschichte. Opladen: Springer.
Renan, E. (1994). ‘Qu’ est-ce qu’ une nation? (‘What is a nation? ) [1882], στο J. Hutchinson & A.D. Smith, επιμ. Nationalism, Oxford/New York: Oxford University Press.
Rose, C. (1998). Interpreting History in Sino-Japanese Relations. A Case-Study in Political Decision Making. London/New York: Taylor & Francis.
Rose, C. (2005). Sino-Japanese Relations. Facing the Past, Looking to the Future? New York: Taylor & Francis.
Strâth, B. (2002). ‘A European Identity: To the Historical Limits of a Concept’, European Journal of Social Theory, 5 4: 387-401.
Wakabayashi, B.T. (επιμ.) (2007a). The Nanking Atrocity, 1937-38. Complicating the Picture. New York: Berghahn Books.
Wakabayashi, B.T. (2007b). ‘The Nanking 100-Man Killing Contest Debate, 1971-1975’, στο του ιδίου, επιμ. (2007). The Nanking Atrocity, 1937-38. Complicating the Picture. New York: Berghahn Books.
Weber, T. (2012). ‘Die Gegenwart der Vergangenheit in Ostasien: Das Nanking-Massaker als chinesisch-japanisches Geschichtsproblem’, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (GWU), 7/8: 402-419.
Winter, J. (2008). ‘Foreword: Historical Remembrance in the Twenty-First Century’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 617, 1: 6-13.
Yang, D. (1999). ‘Convergence or Divergence? Recent Historical Writings on the Rape of Nanjing’, The American Historical Review, 104, 3: 842-865.
Yoshida, T. (2006). The making of the ‘Rape of Nanking’. History and memory in Japan, China, and the United States. Oxford/ New York: Oxford University Press.
Zhang, X. (επιμ.) (2007). Nanjing datusha zhenxiang, 3 τόμ. Nanjing.