Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος στην Ανατολική Ασία


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Torsten Weber
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Askew, D. (2004). ‘New Research on the Nanjing Incident’, The Asia- Pacific Journal, http://www.japanfocus.org/-David-Askew/1729.
Assmann, J. (1992). Das kulturelle Gedächtnis. München: C.H. Beck.
Assmann, A. (2006). Der lange Schatten der Vergangenheit. München: C.H. Beck.
Brook, T. (επιμ.) (1999). Documents on the Rape of Nanking. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Chang, I. (1997). The Rape of Nanking. The forgotten Holocaust of World War II. New York: Basic Books.
Cohen, P.A. (1997). History in Three Keys. The Boxers as Event, Experience, and Myth. New York: Columbia University Press.
Dirlik, A. (1991). “‘Past Experience, If Not Forgotten, is a Guide to the Future”; or, What Is in a Text? The Politics of History in Sino-Japanese Relations’, Boundary 2, 18, 3: 29-58.
Fogel, J. (επιμ.) (2000). The Nanjing Massacre in History and Historiography. Berkeley: University of California Press. 4
Fogel, J. (2007). ‘The Nanking Atrocity and Chinese Historical Memory’, στο B.T. Wakabayashi, επιμ., The Nanking Atrocity, 1937-38. Complicating the Picture. New York: Berghahn Books.
He, Y. (2009). The Search for Reconciliation. Sino-Japanese and German-Polish Relations since World War II. New York: Cambridge University Press.
Heisler, M.O. (2008). ‘The Political Currency of the Past: History, Memory and Identity’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 617 1: 14-24.
Japanese Society for History Textbook Reform (επι,μ.) (2005). New History Textbook (κεφάλαια 4-5). Tokyo.
Larat, F. (2006). ‘Vergegenwärtigung von Geschichte und Interpretation der Vergangenheit: Zur Legitimation der europäischen Integration’, στο M. Schöning & S. Seidendorf, επιμ., Reichweiten der Verständigung. Intellektuellendiskurse zwischen Nation und Europa. Heidelberg: Winter.
Morris-Suzuki, T. κ.ά. (2012). East Asia Beyond the History Wars: Confronting the Ghosts of Conflict. London/New York: Rout- ledge.
Morris-Suzuki, T. (2005). The Past Within Us. London: Verso.
Münkler, H. (1994). ‘Politische Mythen und nationale Identität’, στο Wolfgang Frindte κ.ά., επιμ. Mythen der Deutschen. Deutsche Befindlichkeiten zwischen Geschichten und Geschichte. Opladen: Springer.
Renan, E. (1994). ‘Qu’ est-ce qu’ une nation? (‘What is a nation? ) [1882], στο J. Hutchinson & A.D. Smith, επιμ. Nationalism, Oxford/New York: Oxford University Press.
Rose, C. (1998). Interpreting History in Sino-Japanese Relations. A Case-Study in Political Decision Making. London/New York: Taylor & Francis.
Rose, C. (2005). Sino-Japanese Relations. Facing the Past, Looking to the Future? New York: Taylor & Francis.
Strâth, B. (2002). ‘A European Identity: To the Historical Limits of a Concept’, European Journal of Social Theory, 5 4: 387-401.
Wakabayashi, B.T. (επιμ.) (2007a). The Nanking Atrocity, 1937-38. Complicating the Picture. New York: Berghahn Books.
Wakabayashi, B.T. (2007b). ‘The Nanking 100-Man Killing Contest Debate, 1971-1975’, στο του ιδίου, επιμ. (2007). The Nanking Atrocity, 1937-38. Complicating the Picture. New York: Berghahn Books.
Weber, T. (2012). ‘Die Gegenwart der Vergangenheit in Ostasien: Das Nanking-Massaker als chinesisch-japanisches Geschichtsproblem’, Geschichte in Wissenschaft und Unterricht (GWU), 7/8: 402-419.
Winter, J. (2008). ‘Foreword: Historical Remembrance in the Twenty-First Century’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science 617, 1: 6-13.
Yang, D. (1999). ‘Convergence or Divergence? Recent Historical Writings on the Rape of Nanjing’, The American Historical Review, 104, 3: 842-865.
Yoshida, T. (2006). The making of the ‘Rape of Nanking’. History and memory in Japan, China, and the United States. Oxford/ New York: Oxford University Press.
Zhang, X. (επιμ.) (2007). Nanjing datusha zhenxiang, 3 τόμ. Nanjing.