| More
Vol 19, No 1 (2020)

Editorial Committee: Ada Diala, Giorgos Plakotos, Salvanou Emilia, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Issue Editors: Dimitra Lampropoulou, Leda Papastefanaki, Nikos Potamianos

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Photo: Hotel Kitchen, 2000, Athens (Spiros Drivas personal collection)

Table of Contents

INTRODUCTION

 

ARTICLES

Manjapra Variathe Shobhana Warrier
Julia Harnoncourt
Maria Damilakou
Alina-Sandra Cucu
Aristotle Tympas

BOOK REVIEWS

Jonathan Patrick Alan Sell
Leonidas Moiras
Stefanos Dimitriou
Yannis Hamilakis
Erik Johan Sjöberg
Anna-Maria Sichani
Alexis Rappas
Emilia Salvanou
Chrysanthos D. Tassis