Ανάπτυξη προγραμματιστικών δεξιοτήτων σε παιδιά με τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος Kodu. Αποτελέσματα από πιλοτικό πρόγραμμα σε μαθητές της Στ΄ τάξης


Θεϊκό δώρο, 40Χ40, ελαιογραφία, Μ. Τσιβά, 2014
Δημοσιευμένα: Jul 26, 2016
Λέξεις-κλειδιά:
Kodu προγραμματισμός μαθητές δημοτικού δομή ακολουθίας μεταβλητές υπορουτίνες
Εμμανουήλ Φωκίδης
https://orcid.org/0000-0003-3962-0314
Κυριακή Μπούκλα
https://orcid.org/0000-0002-1408-7827
Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά το κατά πόσο το παιγνιώδες προγραμματιστικό περιβάλλον Kodu μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικού να κατανοήσουν βασικές προγραμματιστικές έννοιες (δομή ακολουθίας, μεταβλητές και υπορουτίνες). Για το λόγο αυτό, διεξήχθη μία πιλοτική μελέτη διάρκειας επτά εβδομάδων, σε τρία σχολεία της Αττικής, με συνολικά 60 συμμετέχοντες μαθητές χωρισμένους σε τρεις ίσες ομάδες. Η πρώτη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου, η δεύτερη διδάχθηκε συμβατικά και η τρίτη διδάχθηκε τις βασικές προγραμματιστικές έννοιες με την χρήση του Kodu. Οι επιδόσεις των μαθητών αξιολογήθηκαν με βάση φύλλα δραστηριοτήτων και αξιολόγησης. Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι οι μαθητές που διδάχθηκαν προγραμματισμό με το Kodu, σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με τα παιδιά των άλλων ομάδων. Επίσης, οι εντυπώσεις των μαθητών από την διδασκαλία με τη μέθοδο αυτή ήταν ιδιαίτερα θετικές, γεγονός που λειτούργησε συμπληρωματικά στην αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης ερευνητικής παρέμβασης. Τα θετικά αποτελέσματα οδηγούν στην ανάγκη περαιτέρω διερεύνησης του θέματος, εξετάζοντας παράλληλα τη δυνατότητα ένταξης αυτού του περιβάλλοντος στη διδασκαλία του προγραμματισμού στο δημοτικό σχολείο.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Εμμανουήλ Φωκίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Λέκτορας
Κυριακή Μπούκλα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια
Αναφορές
Δογούλη, Ε. (2012). Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών του Προγραμματισμού στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Μεταπτυχιακή Εργασία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
Καλοβρέκτης, Κ. (2015). Getcoding για όλους: Τα πρώτα βήματα στον κόσμο του κώδικα. Hellenic Professionals Informatics Society.
Κόμης Β. (2005). Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Κορδάκη, Μ., & Ψώμος, Π. (2012). Μια πρόταση διδασκαλίας του προγραμματισμού μέσω δημιουργίας εκπαιδευτικών ψηφιακών αφηγήσεων στο περιβάλλον Storytelling Alice. Πρακτικά, 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτικής της Πληροφορικής (σελ. 93-102).
Μαυρίδης, Α., Σιριβιάνου, Ε., & Αλεξογιαννοπούλου, Β. (2015). Διδασκαλία προγραμματισμού στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό, χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής.
Μπασδεκίδης, Χ., & Χατζόπουλος, Δ. (2006). Θεωρίες μάθησης και τεχνικές εκπαίδευσης. Εφαρμογή Διαδραστικού Πολυμεσικού Περιβάλλοντος (ΔΠΠ) για τη διδασκαλία, αυτοεκπαίδευση, εκμάθηση προγραμματισμού και μελέτη-αξιολόγηση των παιδαγωγικών του χαρακτηριστικών. Πρακτικά 1ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία (σελ. 545-551).
Νεοφώτιστος, Β., Κνάβας, Ο. (2014). Η συμβολή του προγραμματισμού και του διεθνούς προγράμματος "Μία ώρα κώδικα" στη δόμηση υπολογιστικής σκέψης, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου.
Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη Μ. & Δαγδιδέλης, Β. (2000). Η εισαγωγή στον προγραμματισμό: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ.
Παλαιγεωργίου Γ., Αϊβαλής Σ., Αϊβάτης Χ., Αλεξίου Β., Βουρονίκου A. και ομάδα 23 φοιτητών (2011). Δημιουργώ παιχνίδια στο Kodu. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Παπαδάκης, Στ., Ορφανάκης, Β., Καλογίαννάκης, Μ., & Ζαράνης, Ν. (2014). Περιβάλλοντα προγραμματισμού για αρχάριους. Scratch & Αρρ Inventor: μια πρώτη σύγκριση. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής. Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Σταματόπουλος, Π. (2015). Σημειώσεις Εισαγωγής στον Προγραμματισμό. Σημειώσεις μαθήματος. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα πληροφορικής, Αθήνα.
Τζελέπη, Σ., & Κοντίνη, Ι. (2012). Ο εποικοδομητισμός ως μοντέλο διδασκαλίας της πληροφορικής. Πρακτικά 5th Conference on Informatics in Education (σελ. 1-17).
Τσοβόλας, Σ., & Κόμης Β. (2008). Προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών: Μελέτη περίπτωσης με μαθητές δημοτικού. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Διδακτική της Πληροφορικής.
Χασανίδης, Δ. , Ντίνας, Κ., Μπράτιτσης, Θ., Στάμου, Α., & Γκόγκου, Χ. (2013). Επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία και διδακτική της Πληροφορικής στο δημοτικό σχολείο: Μια διαθεματική προσέγγιση σε παιδιά ΣΤ’ Δημοτικού με χρήση του εργαλείου Scratch. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 6(3), 137-160.
Armoni, M., Meerbaum-Salant, O., & Ben-Ari, M. (2015). From scratch to "real" programming. ACM Transactions on Computing Education (TOCE),14(4), 25. doi: 10.1145/2677087
Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). Robust tests for the equality of variances. Journal of the American Statistical Association, 69(346), 364-367. doi: 10.1080/01621459.1974.10482955
Burke, Q., & Kafai, Y. B. (2012, February). The writers' workshop for youth programmers: digital storytelling with scratch in middle school classrooms. Proceedings of the 43rd ACM technical symposium on
Computer Science Education (pp. 433-438). ACM.
Earp, J., Dagnino, F. M., & Ott, M. (2014). Learning through Game Making: an HCI Perspective. Universal Access in Human-Computer Interaction. Universal Access to Information and Knowledge (pp. 513-524). Springer International Publishing. doi: 10.1007/978-3-319-07440-5_47
Feng, C. Y., & Chen, M. P. (2014). The effects of goal specificity and scaffolding on programming performance and self‐regulation in game design. British Journal of Educational Technology, 45(2), 285-302. doi: 10.1111/bjet.12022
Flannery, L. P., Silverman, B., Kazakoff, E. R., Bers, M. U., Bontá, P., & Resnick, M. (2013, June). Designing ScratchJr: Support for early childhood learning through computer programming. Proceedings of the 12th International Conference on Interaction Design and Children (pp. 1-10). ACM.
Freudenthal, E. A., Roy, M. K., Ogrey, A. N., Magoc, T., & Siegel, A. (2010, March). MPCT: media propelled computational thinking. Proceedings of the 41st ACM Technical Symposium on Computer Science Education (pp. 37-41). ACM.
Games, P. A., & Howell, J. F. (1976). Pairwise multiple comparison procedures with unequal n’s and/or variances: A Monte Carlo study. Journal of Educational and Behavioral Statistics, 1(2), 113-125. doi: 10.3102/10769986001002113
Kaučič, B., & Asič, T. (2011, May). Improving introductory programming with Scratch? Proceedings of the 34th International Convention (pp. 1095-1100). IEEE.
Koutsikos, L., Holeva, V., Zourelidis, S., Dova, M., & Patrikakis, C. (2012, October). Information and Communication Technology in Greek Primary Schools: A Pilot Application. Proceedings of the 6th European Conference on Games Based Learning (p. 262). Academic Conferences Limited.
Margulieux, L. E., Guzdial, M., & Catrambone, R. (2012, September). Subgoal-labeled instructional material improves performance and transfer in learning to develop mobile applications. Proceedings of the Ninth Annual International Conference on International Computing Education Research (pp. 71-78). ACM.
Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books Inc.
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the Horizon,9(5), 1-6. doi: 10.1108/10748120110424816
Resnick, M., Maloney, J., Monroy-Hernández, A., Rusk, N., Eastmond, E., Brennan, K., ... & Kafai, Y. (2009). Scratch: programming for all. Communications of the ACM, 52(11), 60-67. doi: 10.1145/1592761.1592779
Shokouhi, S., Asefi, F., Sheikhi, B., & Tee, E. R. (2013). Children Programming Analysis; Kodu and Story-Telling. Proceedings of the 3rd International Conference on Advance Information System, E-Education & Development.
Stolee, K. T., & Fristoe, T. (2011, March). Expressing computer science concepts through Kodu game lab. Proceedings of the 42nd ACM Technical Symposium on Computer Science Education (pp. 99-104). ACM.
Su, A. Y., Huang, C. S., Yang, S. J., Ding, T. J., & Hsieh, Y. Z. (2015). Effects of annotations and homework on learning achievement: an empirical study of scratch programming pedagogy. Journal of Educational Technology & Society, 18(4), 331-343.
Vernadakis, N., Avgerinos, A., Zetou, E., Giannousi, M., & Kioumourtzoglou, E. (2006). Learning with multimedia technology-A promise or reality? Inquiries in Sport & Physical Education, 4(2), 326-340.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)