| More

Αξιοποιώντας τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (drones) στη διδασκαλία. Αποτελέσματα από πιλοτική εφαρμογή σε μαθητές της Ε' δημοτικού

Views: 1251 Downloads: 2839
Δημήτριος Παπαδάκης (http://orcid.org/0000-0002-2195-6285), Εμμανουήλ Φωκίδης (http://orcid.org/0000-0003-3962-0314), Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, Μαρία Δάρρα
Δημήτριος Παπαδάκης, Εμμανουήλ Φωκίδης, Βασιλεία Κούρτη-Καζούλλη, Μαρία Δάρρα

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί μια προέρευνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ερευνητικής προσπάθειας, είναι να διερευνήσει τη συμβολή των μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drones) στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας και των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Για τη διεξαγωγή της έρευνας σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δύο εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε δύο ομάδες μαθητών, πειραματική και ελέγχου και συνολικά συμμετείχαν 40 μαθητές. Η παρέμβαση υλοποιήθηκε σε δημοτικό σχολείο της Ρόδου τον Οκτώβριο του 2016. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει, ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας πετυχαίνουν υψηλότερες βαθμολογίες και η διατηρησιμότητα των γνώσεών τους είναι μεγαλύτερη όταν χρησιμοποιούνται drones στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Μαθηματικών, συγκριτικά με τους μαθητές που διδάσκονται με το συμβατικό τρόπο, χωρίς, όμως, να ισχύει το ίδιο και για το μάθημα της Γλώσσας. Επιπρόσθετα, προκύπτει η διαμόρφωση θετικών στάσεων και αντιλήψεων των μαθητών απέναντι στα drones.


Λέξεις κλειδιά


Γλώσσα; Μαθηματικά; μαθητές δημοτικού; μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Κωστούλη, Τ. (2001). Κειμενοκεντρική προσέγγιση και γλωσσικό μάθημα. Στο A. Φ. Χριστίδης (Επιμ.) Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη γλώσσα (σσ. 230-233). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Μήτσης, Ν. (2004). Η διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης. Αθήνα: Gutenberg.

Μπέλλα, Σ. (2015). Πραγματολογία: Από τη γλωσσική επικοινωνία στη γλωσσική διδασκαλία. Αθήνα: Gutenberg.

Τούμασης, Μ. (1999). Σύγχρονη διδακτική των μαθηματικών. Αθήνα: Gutenberg.

Φιλίππου, Γ., & Χρίστου, Κ. (2004). Διδακτική των Μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Φωκίδης, Ε. (2017). Τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια, σοβαρά παιχνίδια. Στο Α. Σοφός (Επιμ.), Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών μέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (υπό έκδοση).

Χαραλαμπόπουλος, Α., & Χατζησαββίδης, Σ. (1997). Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Wood, Ε. & Bennett, Ν. (2001). Οι θεωρίες των εκπαιδευτικών για το παιχνίδι. Κονστρουκτιβισμός ή κοινωνικός κονστρουκτιβισμός. Στο Σ. Αυγητίδου (Επ.), Το παιχνίδι: σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές προσεγγίσεις Σ. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.

Beaugrande, R. A., & Dresser, W. U. (1983). Introduction to text linguistics. London: Longman.

Beheshti, J. (2012). Virtual environments for children and teens. In C. Eichenberg (Ed.), Virtual reality in psychological, medical and pedagogical applications (pp. 271-286). Croatia: InTech.

Birtchnell, T., & Gibson, C. (2015). Less talk more drone: social research with UAVs. Journal of Geography in Higher Education, 39(1), 182-189.

Brown, M. B., & Forsythe, A. B. (1974). Robust test for the equality of variance. Journal of American Statistical Association, 69, 364-367.

Bruner, J. S. (1966). Toward a theory of instruction. Cambridge, Mass: Belkapp.

Carnahan, C., Crowley, K., Hummel, L., & Sheehy, L. (2016, March). New perspectives on education: Drones in the classroom. Proceedings of the Society for Information Technology & Teacher Education International Conference (Vol. 2016, No. 1, pp. 1920-1924).

Carnahan, C., Zieger L., & Crowley, K. (2016). Drones in education. Let your students' imaginations soar.

Chomsky, N. (2014). Aspects of the theory of syntax (Vol. 11). MIT press.

Corder, G. W., & Foreman, D. I. (2009). Nonparametric statistics for non-statisticians: a step-by-step approach. John Wiley & Sons.

Cummins, J. (2005). Negotiating identities: Education for empowerment in a diverse society. Los Angeles: California Association for Bilingual Education and Stoke on Trent.

Driver, R., & Oldham, V. (1986). A constructivist approach to curriculum development in science. Studies in Science Education, 18, 105-122.

Ertmer, P. A. & Newby, T. J. (2013). Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective. Performance Improvement Quarterly, 26(2), 43-71.

Gagne, R. M. (1970). The conditions of learning. New York: Holt, Rinehart & Winston.

Halliday, M. A. K. (1978). Language as social semiotic. London: Arnold.

Hong, N. S., McGee, S., & Howard, B. C. (2000). The effect of multimedia learning environments on well-structured and ill-structured problem-solving skills. Proceedings of the American Educational Research Association Annual Meeting (Vol. 2000, No. 1).

Hymes, D. (1972). On communicative competence. Sociolinguistics, 269293, 269-293.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1993). Creative and critical thinking through academic controversy. American Behavioral Scientist, 37(1), 40-53.

Kourtis-Kazoullis, V. & Vlachos, K. (2014). Introduction to Special Issue: The Evolution of CALL and Current Research in New Media. Research Papers in Language Teaching and Learning, Hellenic Open University 5(1), 4-15.

Krajník, T., Vonásek, V., Fišer, D., & Faigl, J. (2011, June). AR-drone as a platform for robotic research and education. Proceedings of the International Conference on Research and Education in Robotics, 172-186. Berlin Heidelberg: Springer.

Levy, L. (2015, October). What drone technology can teach students. Retrieved from http://www.edudemic.com/drones-classroom-can-happen/

Mayer, R., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38(1), 43-52.

Piaget, J. (1972). Development and learning. In C. S., Lavatelly, & F., Stendler (Eds.) Reading in Child Behavior and Development. New York: Hartcourt Brace Janovich.

Prensky, M. (2001). Digital game-based learning. New York: McGraw-Hill.

Siegel, S., & Castellan Jr, N. J. (1988). Nonparametric statistics for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill.

Smith, P., Sefton, V., & Chaffer, L. (2015). Drones: ICT in action. Geography Bulletin, 47(2), 25.

Tran K. (2016, September). Flying drones at school: What do you need to know? Retrieved from http://www.schoolgovernance.net.au/2016/09/08/flying-drones-at-school-what-do-you-need-to-know/

Von Glasersfeld, E. (1995). Radical Constructivism: A Way of Knowing and Learning. Studies in Mathematics Education Series 6. Bristol, PA: Falmer Press, Taylor & Francis.

Vukovic, R. (2016, May). Drones in schools: Education reaching new heights. Retrieved from http://au.educationhq.com/news/34778/drones-in-schools-education-reaching-new-heights/#

Vygotsky, L. S. (1980). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard university press.

Whitton, N. (2007). An Investigation into the potential of collaborative computer game-based learning in higher education (Doctoral dissertation, Napier University).

Wolpert-Gawron, Η. (2015, November). 7 ways to use drones in the classroom. Retrieved from http://www.edutopia.org/blog/7-ways-use-drones-classroom-heather-wolpert-gawron


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 Dimitrios Papadakis, Emmanuel Fokides, Vasileia Kourtis-Kazoullis, Maria Darra

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.