Το ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθητών με αυτισμό στην Ελλάδα υπό το πρίσμα των γνώσεων/αντιλήψεων και στάσεων των εκπαιδευτικών: μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας


Δημοσιευμένα: Aug 16, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
γνώσεις στάσεις αυτισμός συμπερίληψη εκπαιδευτικοί
Χριστίνα (Christina) Σ. Λάππα (Lappa)
https://orcid.org/0000-0002-3960-2450
Κωνσταντίνος (Constantinos) Ν. Μαντζίκος (Mantzikos)
https://orcid.org/0000-0003-1698-5767
Περίληψη

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις γνώσεις/αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τον αυτισμό και τις στάσεις τους για τη συμπερίληψη των μαθητών/ριών με αυτισμό στην Ελλάδα. Για να βρουν τις σχετικές με το θέμα έρευνες διεξήγαγαν αναζήτηση στο Google Scholar και στις βάσεις δεδομένων  ERIC και PubMed με τις λέξεις-κλειδιά «Εκπαιδευτικοί», «μαθητές με Αυτισμό», «Αυτισμός», «Αντιλήψεις», «Γνώσεις», «Απόψεις», «Στάσεις», «Γενικοί παιδαγωγοί», «Ειδικοί παιδαγωγοί», «Δάσκαλοι», και «Νηπιαγωγοί». Από την αναζήτηση βρέθηκαν 9 άρθρα σχετικά με το θέμα τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν σε ένα καλό επίπεδο τον αυτισμό και έχουν θετικές στάσεις στη συμπερίληψη αυτών των μαθητών. Επίσης, η ανασκόπηση έδειξε ότι η διδακτική εμπειρία παίζει σημαντικό ρόλο στις γνώσεις και στάσεις των εκπαιδευτικών. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και αυτοί που έχουν κάποια εξειδίκευση και εμπειρία στον αυτισμό γνωρίζουν καλύτερα τον αυτισμό σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς γενικής αγωγής και εκείνους που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση και εμπειρία στον αυτισμό. Συμπερασματικά, η ύπαρξη περισσότερων επιμορφωτικών προγραμμάτων πάνω στον αυτισμό θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εκπαιδεύσουν αποτελεσματικά τους μαθητές με αυτισμό και να αναπτύξουν θετικές στάσεις για τη συμπερίληψή τους. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Χριστίνα (Christina) Σ. Λάππα (Lappa), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Δρ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Αναφορές
Ainscow, M. (2005). Developing inclusive education systems: what are the levers for change? Journal of Educational Change, 6(2), 109-124. DOI: 10.1007/s10833-005-1298-4
Akgul, E. M. (2012). Are we ready for an inclusive classroom? School administrators’ and teachers’ perceptions of autism. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 4(4), 1925–1934.
Algozzine, K., & Algozzine, B. (2007). Classroom instructional ecology and school-wide positive behavior support. Journal of Applied School Psychology, 24, 29-47, DOI: 10.1300/J370v24n01_02
Al-Faiz, H. (2007). Attitudes of elementary school teachers in Riyadh, Saudi Arabia toward the inclusion of children with autism in public education. ProQuest Information & Learning. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 68(4), 1403–1403.
Al Rayess, H. D. (2014). Teachers’ attitudes towards the Inclusion of children with autism and their peer social acceptance across schools in Mount Lebanon and Beirut. Unpublished Master’s Thesis, Lebanese American University, Beirut, Lebanon.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Angelides, P., Stylianou, T., & Gibbs, P. (2006). Preparing teachers for inclusive education in Cyprus. Teaching and Teaching Education, 22(4), 513-522, DOI: 10.1016/j.tate.2005.11.013
Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000a). A survey into mainstream teachers’ attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in one local education authority. Educational Psychology, 20(2), 191-211, DOI: http://dx.doi.org/10.1080/713663717
Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000b). Student teachers’ attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school. Teaching and Teacher Education, 16(3), 277–293, DOI: https://doi.org/10.1016/S0742-051X(99)00062-1
Αθανασόγλου, Ε. (2014). Στάσεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής δημοτικής εκπαίδευσης ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) – Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό (Υ.Λ.Α.). Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Retrieved 26/7/2018 from: https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/16248/1/AthanasoglouEleniMsc2014.pdf
Ασημάκη, Α., Μυλωνοπούλου, Ε., & Βεργίδης, Δ. (2016). Προβλήματα και επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: μία ποιοτική μελέτη. Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών-Επιστημονικών Θεμάτων, Τευχ. 11, σ.σ.142-156.
Baloglu, N. (2009). Negative behavior of teachers with regard to high school students in classroom settings. Journal of Instructional Psychology, 36, 69-78.
Boutot, A.E., & Bryant, D.P. (2005). Social integration of students with autism in inclusive settings. Education and Training in Developmental Disabilities, 40, 14-23. Retrieved 26/7/2018 from: https://pdfs.semanticscholar.org/90e2/12e836d4c1edb78ef685a4609f952a23239c.pdf
Βλάχου-Μπαλαφούτη, Α. (2012). Εκπαιδευτικές πρακτικές-Ανάλυση έργου. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη (Επιμ.), Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις : Θεωρία και Πράξη. (σ.σ.437-449). Αθήνα: Πεδίο.
Cassady, J. M. (2011). Teachers ’ Attitudes Toward the Inclusion of Students with Autism and Emotional Behavioral Disorder. Electronic Journal for Inclusive Education, 2(7), 1-23. Retrieved 23/7/2018 from: https://corescholar.libraries.wright.edu/ejie/vol2/iss7/5/
Cassimos, D., Polychronopoulou, S., Tripsianis, G., & Syriopoulou-Delli, C. (2013). Views and attitudes of teachers on the educational integration of students with autism spectrum disorders. Developmental Neurorehabilitation, 18(4), 1–11. DOI: 10.3109/17518423.2013.794870.
Causton-Theoharis, J., & Theoharis, G. (2008). Creating Inclusive Schools for All Students. School Administrator, 65(8), 24–31. Retrieved 26/7/2018 from: https://www.inclusiveschooling.com/app/uploads/articles/SchoolAdmin_Sept08_CaustonTheoharis.pdf
Cook, B. G., Semmel, M.I., & Gerber, M. M. (1999). Attitudes of principals and special education teachers toward inclusion of students with mild disabilities: Critical differences of opinion. Remedial and Special Education, 20 (4), 199-207, DOI: https://doi.org/10.1177/074193259902000403
Cook, B. G., Tankersley, M., Cook, L., & Landrum, T. J. (2000). Teachers’ attitudes toward their included students with disabilities. Exceptional Children, 67 (1), 115–135, DOI: https://doi.org/10.1177/001440290006700108
Cross Frazeur, A., Traub, E. K., Hutter-Pishgaki, L., & Shelton, G. (2004). Elements of successful inclusion for children with significant disabilities. Topics in Early Childhood Special Education, 24 (3), 169-183, DOI: https://doi.org/10.1177/02711214040240030401
Γιαννακούλια, Β., & Πανοπούλου-Μαράτου, Ο. (2012). Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον αυτισμό. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, & Κ. Παπαδοπούλου (Επιμ), Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία. (Συλλογικός Τόμος Α’) (σ.σ.163-176). Αθήνα: Πεδίο.
Damiano, C. R., Mazefsky, C. A., White, S. W., & Dichter, G. S. (2014).Future directions for research in autism spectrum disorders. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(5), 828-843. DOI: 10.1080/15374416.2014.945214
de Boer, A., Pijl, S. J., & Minnaert, A. (2011). Regular primary schoolteachers’ attitudes towards inclusive education: A review of the literature. International Journal of Inclusive Education, 15(3), 331–353, DOI: 10.1080/13603110903030089
Dereka, M. (2001). Adult training centres and curriculum in Greece. European Journal of Special Needs Education 16 (1), 65–74. DOI: https://doi.org/10.1080/08856250150501815
Dieker, L. A., & Murawski, W. W. (2003). Co-Teaching at the Secondary Level: Unique Issues, Current Trends, and Suggestions for Success. The High School Journal, 86 (4), 1-13. Retrieved 14/6/2018 from: https://www.jstor.org/stable/40364319?seq=1#page_scan_tab_contents
Dingle, M., Falvey, M.A., Givner, C.C., & Haager, D. (2004). Essential special and general education teacher competencies for preparing teachers for inclusive settings. Issues in Teacher Education, 13 (1), 35-50. Retrieved 24/7/2018 from: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ796426.pdf
Dunlap, G., Iovannone, R., Wilson, K. J., Kincaid, D. K., & Strain, P. (2010). Prevent-Teach Reinforce: A standardized model of school-based behavioral intervention. Journal of Positive Behavior Interventions, 12 (1), 9-22, DOI: https://doi.org/10.1177/1098300708330880
Dymond, S., Gilson, C., & Myran, S. (2007). Services for children with autism spectrum disorders. Journal of Disability Policy Studies, 18, 133-147. Retrieved 24/7/2018 from: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/10442073070180030201?journalCode=dpsa
Δερμιτζάκης, Θ. (2017). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου Κρήτης για την επιμόρφωσή τους. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αθήνα, Ελλάδα. Retrieved 5/1/2018 from: https://apothesis.eap.gr/handle/repo/35534
Δημοπούλου, Ι., & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2015). Συνεργασία σχολείου οικογένειας: απόψεις και εμπειρίες νηπιαγωγών ειδικής και ενταξιακής προσχολικής εκπαίδευσης. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, & Κ. Παπαδοπούλου (Επιμ), Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία (Συλλογικός Τόμος Δ’) (σ.σ. 13-41). Αθήνα: Πεδίο.
Emerson, E., Kiernan, C., Alborz, A., Reeves, D., Mason, H., Swarbrick, R., Mason, L., & Hatton, C. (2001). The prevalence of challenging behaviours: a total population study. Research in Developmental Disabilities, 22, 77–93. Retrieved 25/7/2018 from: https://www.researchgate.net/publication/12068556_The_prevalence_of_challenging_behaviors_A_total_population_study_Research_in_Developmental_Disabilities_22_77-93
Eldar, E., Talmor, R., & Wolf‐Zukerman, T. (2010). Successes and difficulties in the individual inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the eyes of their coordinators. International Journal of Inclusive Education, 14(1), 97–114, DOI: 10.1080/13603110802504150
Finke, E. H., McNaughton, D. B., &Drager, K. D. (2009). “All children can and should have the opportunity to learn”: General education teachers’ perspectives on including children with Autism spectrum disorder who require aac. Augmentative and Alternative Communication,25,110-122. DOI: 10.1080/07434610902886206
Fleva, E., & Khan, A. (2017). Knowledge about Autism, Teachers' Self-efficacy and Attitudes towards Inclusive Education for Students on the Spectrum: A Greek and Indian Perspective. Recent Advances in Psychology: An International Journal, 2, 15-28. Retrieved 6/1/2018 from: https://www.researchgate.net/profile/Eleni_Fleba/publication/313080219_Knowledge_about_Autism_Teachers%27_Self-efficacy_and_Attitudes_towards_Inclusive_Education_for_Students_on_the_Spectrum_A_Greek_and_Indian_perspective/links/588f92eb92851c9794c4969b/Knowledge-about-Autism-Teachers-Self-efficacy-and-Attitudes-towards-Inclusive-Education-for-Students-on-the-Spectrum-A-Greek-and-Indian-perspective.pdf
Frederickson, N., Jones, P., & Lang, J. (2010). Inclusive provision options for pupils on the autistic spectrum. Journal of Research in Special Educational needs, 10(2), 63-73. Retrieved 24/7/2018 from: http://research.gold.ac.uk/4038/
Frieden, T. R., Jaffe, H. W., Cono, J., Richards, C. L., & Iademarco, M. F. (2014). Prevalence of Autism Spectrum Disorder among children aged 8 years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, MMWR, 63 (2), 1-22.
Fuchs, W.W. (2010). Examining teachers’ perceived barriers associated with inclusion. STRATE Journal, 19, 35.
Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (2012). Η αναγκαιότητα της ένταξης: προβληματισμοί και προοπτικές. Στο Α. Ζώνιου- Σιδέρη (Επιμ.), Σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις: θεωρία και πράξη. (σ.σ.31-51). Αθήνα: Πεδίο.
Gavaldá, J. M. S., & Qinyi, T. (2012). Improving the Process of Inclusive Education in Children with ASD in Mainstream Schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46, 4072-4076, DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.06.200
Geraldina, E. (2015). Teacher’s knowledge and perceived challenges of teaching children with autism in Tanzanian regular primary schools. International Journal of Academic Research and Reflection, 3(5), 36–47.
Giannopoulou, I., Pasalari, E., Korkoliakou, P., & Douzenis, A. (2018). Raising Autism Awareness among Greek Teachers. International Journal of Disability, Development and Education, DOI: 10.1080/1034912X.2018.1462474
Glashan, L., Mackay, G., & Grieve, A. (2004). Teachers’ experience of support in the mainstream education of pupils with autism. Improving Schools, 7(1), 49-60.
Hahler, E. M., & Elsabbagh, M. (2015). Autism: A global perspective. Current Developmental Disorders Reports, 2(1), 58-64. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s40474-014-0033-3
Haimour, A., & Obaidat, Y. (2013). School teachers’ knowledge about autism in Saudi Arabia. World Journal of Education, 3(5), 45–56, DOI: 10.5430/wje.v3n5p45
Hang, Q., & Rabren. Κ. (2009). An Examination of Co-teaching: Perspectives and Efficacy Indicators. Remedial and Special Education, 30 (5), 259–268, DOI: https://doi.org/10.1177/0741932508321018
Harrower, J. K., & Dunlap, G. (2001). Including children with autism in general education classrooms: A review of effective strategies. Behavior Modification, 25 (5), 762-784, DOI: 10.1177/0145445501255006
Horrocks, J. L., White, G., & Roberts, L. (2008). Principals’ attitudes regarding inclusion of children with Autism in Pennsylvania public schools. Journal of Autism and Developmental Disorders, 38 (8), 1462-1473, DOI: 10.1007/s10803-007-0522-x
Hughes, C. E., & Murawski, W.W. (2001). Lessons from Another Field: Applying Co-teaching Strategies to Gifted Education. Gifted Child Quarterly, 45 (3), 195–204.
Humphrey, N., & Lewis, S. (2008). `Make me normal': the views and experiences of pupils on the autistic spectrum in mainstream secondary schools. Autism: An International Journal of Research and Practice, 12 (1), 23-47.
Hunt, P., Goetz, L., & Anderson, J. (1986). The quality of IEP objectives associated with placement on integrated versus segregated school sites. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 11, 125-130, DOI: https://doi.org/10.1177/154079698601100206
Hunt, P., & McDonnell, J. (2007). Inclusive Education. In Odom, S.L., Horner, R.H., Snell, M.E., Blacher, J. (Eds), Handbook of Developmental Disabilities (pp.269-291), New York, NY: Guilford Press.
Idol, L. (2006). Toward Inclusion of Special Education Students in General Education: A Program Evaluation of Eight Schools. Remedial and Special Education, 27(2), 77-94, DOI: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07419325060270020601
Janney, R. E., Snell, M. E., Beers, M. K., & Raynes, M. (1995). Integrating students with moderate and severe disabilities into general education classes. Exceptional Children, 61 (5), 425-439, DOI: https://doi.org/10.1177/001440299506100503
Jull, S. K. (2008). Emotional and behavioral difficulties (EBD): The special educational need justifying exclusion. Journal of Research in Special Educational Needs, 8, 13-18.
Karal, M. A., & Riccomini, P. J. (2016). Comparative investigation of differences between special and general education teachers’ perceptions about students with Autism in Turkey. International Journal of Special Education, 31(1), 23-31.
Kasari, C., Rotheram-Fuller, E., Locke, J., & Gulsrud, A. (2012). Making the connection: randomized controlled trial of social skills at school for children with autism spectrum disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 53(4), 431–439.
Kosmerl, K. (2011). A comparative investigation of general and special education elementary teachers’ beliefs about including students with an educational disability of autism in the general education setting. ProQuest LLC.
Κατσωνοπούλου, Α. (2016). Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευτικών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ), Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα Ελλάδα. Retrieved 6/1/2018 from: http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/10003/1/Katsonopoulou_thesis_final.pdf
Κοντολέων, Γ.Α., & Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2013). Απόψεις και εμπειρίες εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Παράλληλη Στήριξη μαθητών με αναπηρία στο γενικό σχολείο. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, & Κ. Παπαδοπούλου (Επιμ), Η έρευνα στην ειδική αγωγή, στην ενταξιακή εκπαίδευση και στην αναπηρία (Συλλογικός Τόμος Γ’) (σ.σ. 11-34). Αθήνα: Πεδίο.
Κυπαρισσός, Ν., Μαντζίκος, Κ., Λάππα, Χ., Χαρούμενου, Ζ., & Λοντζετίδου, Ε. (2017). Γνώσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης με Διεθνή Συμμετοχή «Σύγχρονες Τάσεις και Προτάσεις στην Ειδική Εκπαίδευση», Αθήνα, 23, 24, 25 & 26 Νοεμβρίου.
Leach, D., & Duffy, M. L. (2009). Supporting students with autism spectrum disorders in inclusive settings. Intervention in School and Clinic, 45(1), 31-37.
Lohrmann, S., & Bambara, L. M. (2006). Elementary education teachers’ beliefs about essential support needed to successfully include students with developmental disabilities who engage in challenging behaviors. Research & Practice for Persons with Severe Disabilities, 31, 157-173.
Λαμπαδάρη, Ι., & Γκαραβέλας, Κ. (2018). Συνεκπαίδευση μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: Εμπειρία, Γνώσεις και Στάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, τχ.29, σ.σ. 7-32. Retrieved 1/4/2018 from: http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue29/
Magiera, K., & Zigmond, Ν. (2005). Co-teaching in Middle School Classrooms under Routine Conditions: Does the Instructional Experience Differ for Students with Disabilities in Co-taught and Solo-taught Classes? Learning Disabilities Research and Practice, 20 (2), 79–85.
Mavropalias, T., & Anastasiou, D. (2016). What does the greek model of parallel support have to say about co-teaching? Teaching and Teacher Education, 60, 224-233, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.08.014
Mavropoulou, S., & Padeliadu, S. (2000). Greek teachers’ perception of autism and implications for educational practice: A preliminary analysis. Autism, 4 (2), 173–183. DOI: 10.1177/1362361300004002005
McConkey, R., & Bhurgri, S. (2003). Children with autism attending preschool facilities: The experiences and perceptions of staff. Early Child Development and Care, 173, 443–452, DOI: 10.1080/0300443032000086926.
McDonnell, J., Thorson, N., & McQuivey, C. (1998). The instructional characteristics of inclusive classes for elementary students with severe disabilities: An exploratory study. Journal of Behavioral Education, 8, 415-437.
McGregor, E. M. C., & Campbell, E. (2001). The Attitudes of Teachers in Scotland to the Integration of Children with Autism into Mainstream Schools. Autism, 5(2), 189–207, DOI: 10.1177/1362361301005002008
McGillicuddy, S., & O ’Donnell, G. M. (2013). Teaching students with autism spectrum disorder in mainstream post-primary schools in the Republic of Ireland. International Journal of Inclusive Education, 18 (4), 1–22, DOI: 10.1080/13603116.2013.764934
McTiernan, A., Leader, G., Olive, H., Mannion, A. (2011). Analysis of risk factors and early predictors of challenging behavior for children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 5 (3), 1215-1222, DOI: https://doi.org/10.1016/j.rasd.2011.01.009
Myers, J. A., Ladner, J., & Koger, S. M. (2011). More than a passing grade: Fostering positive psychological outcomes for mainstreamed students with autism. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 23, 515-526, DOI: 10.1007/s10882-011-9242-4
Μπιμπίρη, Ε. (2017). Ειδική Αγωγή: Αγώνες και αγωνίες πίσω από την πόρτα. Αθήνα: Εκδόσεις Έναστρον.
Norwich, B. (2000). Inclusion in education. From concepts, values and critique to practice. In H. Daniels (Ed.), Special education re-formed: Beyond rhetoric? (pp. 5-30). London: Farmer Press.
Νοβάκος, Ι. (2018). Απόψεις εκπαιδευτικών για το θεσμό της Παράλληλης Στήριξης στην Ελλάδα. Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, τχ. 26, σ.σ.7-32. Retrieved 1/4/2018 from: http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue26/
Νόμος 1143 (1981). Περί Ειδικής Αγωγής, Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, Απασχολήσεως και Κοινωνικής Μερίμνης των αποκλινόντων εκ του φυσιολογικού ατόμων και άλλων τινών εκπαιδευτικών διατάξεων. Φ.Ε.Κ. 80/Τ.Α.΄/ 31-03-1981.
Ντεροπούλου-Ντέρου, Ε. (2012). Αποτίμηση της πορείας των νομοθετικών αλλαγών τριάντα χρόνια μετά την ψήφιση του πρώτου νόμου για την ειδική αγωγή στην Ελλάδα. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, Ε. Ντεροπούλου-Ντέρου, & Α. Βλάχου-Μπαλαφούτη (Επιμ.), Αναπηρία και Εκπαιδευτική πολιτική. (σ.σ. 123-151). Αθήνα: Πεδίο.
Pratt, S. (2014). Achieving symbiosis: Working through challenges found in co-teaching to achieve effective co-teaching relationships. Teaching and Teacher Education, 41, 1-12, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2014.02.006
Powell, S. D., & Jordan, R. R. (1992). Remediating the thinking of pupils with autism: Principles into practice. Journal of autism and developmental disorders, 22(3), 413–418, DOI: 10.1007/BF01048243
Παπαπέτρου, Σ., Μπαλκίζας, Ν., Μπελεγράτη, Χ., & Υφαντή, Ε. (2013). Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, Συγκριτική μελέτη για τις στάσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και Ολλανδία σε σχέση με τη νομοθεσία και τις εκπαιδευτικές δομές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. ΕΚΠΑ, ΠΤΔΕ, Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εργαστήριο Λογοθεραπείας –Συμβουλευτικής. Retrieved 25/7/2018 from: https://issuu.com/nikbalki/docs/kam_vourla_symperiliptiki_2013
Ross-Hill, R. (2009). Teacher attitude towards inclusion practices and special needs students. Journal of Research in Special Educational Needs, 9(3), 188–198, DOI: 10.1111/j.1471-3802.2009.01135.x
Scruggs, T. E., Mastropieri, M., & McDuffie. K.A. (2007). Co-teaching in Inclusive Classrooms:A Metasynthesis of Qualitative Research. Exceptional Children, 73 (4), 392–416, DOI: https://doi.org/10.1177/001440290707300401
Simpson, R. L, de Boer-Ott, S. R., & Smith-Myles, B. (2003). Inclusion of learners with autism spectrum disorders in general education settings. Topics in Language Disorders, 23 (2), 116-133.
Shetty, A., & Rai, S. (2014). Awareness and knowledge of autism spectrum disorders among primary school teachers in India. International Journal of Health Sciences and Research, 4(4), 80–85.
Slee, R. (2011). Ενταξιακή εκπαίδευση και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση στη νέα εποχή. Στο Α. Ζώνιου-Σιδέρη, & Η. Σπανδάγου (Επιμ), Εκπαίδευση και τύφλωση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές (σ.σ. 40-56). Αθήνα: Πεδίο.
Stefanidis, A., & Strogilos, V. (2015). Union gives strength: Mainstream and special education teachers’ responsibilities in inclusive co-taught classrooms. Educational Studies, 41(4), 393-413, DOI: https://doi.org/10.1080/03055698.2015.1018872
Stidham, K. M. (2015). General education teachers’ perceptions of educating students with an Autism Spectrum Disorder in an inclusive classroom Unpublished Doctoral Dissertation.University of Dayton, Dayton, Ohio, USA.
Stone, W. L. (1987). Cross-Disciplinary Perspectives on Autism. Journal of Paediatric Psychology 12, 615-630. DOI: 10.1093/jpepsy/12.4.615
Strogilos, V., Nikolaraizi, M., & Tragoulia, E. (2012). Experiences among beginning special education teachers in general education settings: the influence of school culture. European Journal of Special Needs Education, 27 (2), 185– 199, DOI: https://doi.org/10.1080/08856257.2011.645588
Strogilos, V., & Tragoulia, E. (2013). Inclusive and collaborative practices in co-taught classrooms: Roles and responsibilities for teachers and parents. Teaching and Teacher Education, 35, 81-91, DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2013.06.001
Strogilos, V., & Tragoulia, E. Avramidis, E., Voulagka, A., & Papanikolaou, V. (2017). Understanding the development of differentiated instruction for students with and without disabilities in co-taught classrooms. Disability & Society, 32 (8), 1216-1238, DOI: https://doi.org/10.1080/09687599.2017.1352488
Σκιπιτάρη, Β. (2016). Συμπερίληψη μαθητών με αυτισμό: εμπειρία, γνώσεις, στάσεις, και στρατηγικές εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Εργασία. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ∆ιαπανεπιστηµιακό - ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη», Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Retrieved 6/1/2018 from: http://ikee.lib.auth.gr/record/287588?ln=el
Σκουλίδης, Ζ., Πανιτσίδου, Ε., Παπασταμάτης, Α., & Βαλκάνος, Ε. (2015). Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Διερεύνηση Επιμορφωτικών Αναγκών. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 3, 20-40, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/hjre.8846
Σούλης, Σ. Π. (2008). Ένα σχολείο για όλους. Από την έρευνα στην πράξη. Παιδαγωγική της ένταξης. (Τόμος Β΄). Αθήνα: Gutenberg.
Στασινός, Δ.Π. (2016). Η ειδική εκπαίδευση 2020 plus: Για μια συμπεριληπτική ή ολική εκπαίδευση στο νέο- ψηφιακό σχολείο με ψηφιακούς πρωταθλητές. Αθήνα: Παπαζήσης.
Στρογγυλός, Β. (2010). Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης: Μια βασική ενταξιακή προσέγγιση. Στο Ν. Πολεμικός, Μ. Καϊλα, Ε. Θεοδωροπούλου, & Β. Στρογγυλός (Επιμ.), Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες: μια πολυπρισματική προσέγγιση (σ.σ.249-268). Αθήνα: Πεδίο.
Takala, M., Pirttimaa, R., & Törmänen, M. (2009). Inclusive special education: the role of special education teachers in Finland. British Journal of Special Education, 36 (3), 162-172. Retrieved 6/1/2018 from: http://users.jyu.fi/~makaku/Article3.pdf
Toran, H., Westover, J. M., Sazlina, K., Suziyani, M., & Hanafi, M. Y. M. (2016). The preparation, knowledge and self-reported competency of special education teachers regarding students with autism. Pertanika Journal of Social Science and Humanities, 24(1), 1–12.
Valicenti-McDermott, M., Hottinger, K., Seijo, R., & Shulman, L. (2012). Age at Diagnosis of Autism Spectrum Disorders. The Journal of Pediatrics, 161 (3), 554-6, DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.05.012
Wortman, D. (2013). Are Educators Prepared to Teach Students with Autism? Unpublished Master’s Thesis. Ohio University, Ohio, USA.
Yasar, P., & Cronin, K. A. (2014). Perspectives of college of education students in Turkey on autism spectrum disorders. International Journal of Special Education, 29 (1), 1–15.
Yianni-Coudurier, C., Darrou, C., Lenoir, P., Verrecchia, B., Assouline, B., Ledesert, B., et al.(2008). What clinical characteristics of children with autism influence their inclusion in regular classrooms? Journal of Intellectual Disability Research, 52 (10), 855-863, DOI: 10.1111/j.1365-2788.2008.01100.x
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)