Η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης με δύο διαφορετικές δέσμες δοκιμασιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας


Δημοσιευμένα: Nov 1, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
κινητική ανάπτυξη διαταραχές νευρομυϊκής συναρμογής προσχολική ηλικία M-ABC test (2nd Edition) MOT-test 4-7
Χαρίλαος (Harilaos) Ζάραγκας (Zaragas)
https://orcid.org/0000-0003-1574-3803
Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia)
https://orcid.org/0000-0002-8725-0920
Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) η αξιολόγηση της κινητικής ανάπτυξης και των διαταραχών του κινητικού συντονισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας με δύο κατάλληλες αναπτυξιακές δέσμες κινητικών δοκιμασιών, και β) ο έλεγχος της σχέσης αυτών των δύο κινητικών δοκιμασιών (tests), έτσι ώστε να προβλέψουμε την επίδοση ενός ατόμου σε κάποια από τις δύο δέσμες, από την τιμή της άλλης. Το δείγμα της έρευνας απαρτίζονταν από εκατόν ογδόντα έξι παιδιά (Ν = 186), 101 αγόρια και 85 κορίτσια, ηλικίας 46 έως 78 μηνών, τα οποία φοιτούσαν σε δημόσια νηπιαγωγεία του Νομού Ιωαννίνων και επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία. Το δείγμα χωρίστηκε σε τρεις ηλικιακές ομάδες των τεσσάρων, πέντε και έξι ετών. Προηγήθηκε η ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρχών και των γονέων των παιδιών και αφού τηρήθηκαν οι αρχές της επιστημονικής ερευνητικής δεοντολογίας έγινε ο έλεγχος της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών με δύο κατάλληλες αναπτυξιακές συστοιχίες παιγνιωδών κινητικών δοκιμασιών (M-ABC-test, 2nd Edition των Sugden, & Henderson & Barnett, 2007 και το MOT-test των Zimmer & Volkamer, 1987). Κατασκευάστηκαν πίνακες συχνοτήτων και των αντίστοιχων ποσοστών τους, για τους παράγοντες φύλο και ηλικία και εφαρμόστηκε ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson  για τις μεταβλητές των δύο συστοιχιών κινητικών δοκιμασιών και ανάλυση παλινδρόμησης για τη συνολική επίδοση του κάθε παιδιού στις δύο συστοιχίες (ΜΟΤ & M-ABC-2). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η πλειονότητα των παιδιών (93,6%) - και στις τρεις ηλικιακές ομάδες που εξετάστηκαν - παρουσίασαν καλές επιδόσεις στην κινητική τους ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, το 41,9% των παιδιών παρουσίασε καλές επιδόσεις, δηλαδή, τιμές που βρίσκονται πάνω από το επίπεδο των φυσιολογικών τιμών των επιδόσεων που είχε η πλειονότητας (51,7%) του δείγματος. Όμως, τα αποτελέσματα και στις δύο δέσμες έδειξαν ένα μικρό αριθμό δώδεκα παιδιών (6,4%) με κινητικές δυσκολίες και αναπτυξιακές διαταραχές κινητικού συντονισμού. Τα αγόρια (Ν=9) εμφάνισαν μεγαλύτερη συχνότητα κινητικών δυσκολιών σε σχέση με τα κορίτσια (Ν=3) και αναλογικά 1 προς 3. Το πόρισμα αυτό συμφωνεί με τα πορίσματα αντίστοιχων διεθνών και ελληνικών ερευνών. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των δύο κινητικών δοκιμασιών η οποία οφείλεται στο διαφορετικό τρόπο βαθμολόγησης τους, αλλά όμως, όταν γνωρίζουμε την επίδοση της μίας δέσμης κινητικών δοκιμασιών μπορούμε να προβλέψουμε και την επίδοση της άλλης. Η ύπαρξη έντονων κινητικών δυσκολιών - εφόσον δεν συντρέχουν περιπτώσεις νευρολογικών προβλημάτων στα παιδιά του δείγματος μια και το γεγονός αυτό ήταν προϋπόθεση της έρευνας – μπορεί να οφείλεται σε περιβαλλοντικά αίτια όπως ελλείμματα στα βιώματα παιχνιδιού και στις κινητικές εμπειρίες λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Αυτά τα παιδιά στη συνέχεια θα χρειαστούν υποστήριξη και ενθάρρυνση μέσα από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα κινητικών δραστηριοτήτων με σκοπό την εξισορρόπηση του κινητικού ελλείμματος των δεξιοτήτων τους. Η αναγκαιότητα και η αξία του προληπτικού ελέγχου της κινητικής ανάπτυξης και το κινητικού συντονισμού παιδιών της πρώιμης παιδικής ηλικίας τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Χαρίλαος (Harilaos) Ζάραγκας (Zaragas), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δήμητρα (Dimitra) Νικόλαος (Nikolaos) Γκατζόγια (Gkatzogia), Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Επιστήμες Αγωγής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υποψήφια Διδάκτωρ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Ιωαννίνων
Αναφορές
American Psychiatric Association (APA) (2013). Diagnostic and Statistical Manual o Mental Disorder. 5th Edition. Arlington, AV.
Bart, O., Jams, T., Erez, Y. & Rosenberg, L. (2011). How do young children with DCD participate and enjoy daily activities? Research in Developmental Disabilities, 32, 1317-1322.
Chen, Y.W., Tseng, Μ.Η., Hue, F.C., & Cermak S.A. (2009). Psychosocial adjustment and attention in children with developmental coordination disorder using different motor tests. Research in Developmental Disabilities, 30, 1367- 1377.
Cummins, A., Piek, J.P. & Dyck M.J. (2005). Motor coordination, empathy, and social behaviour in school-aged children. Developmental Medicine & Child Neurology, 47, 437-442.
Dewey, D., Kaplan, B.J., Crawford, S.G., & Wilson, B.N. (2002). Developmental Coordination Disorder: Associated problems in attention, Learning, and psychosocial adjustment. Human Movement Science, 21, 905 – 918.
Ericsson, I. (2008). Motor skills, attention and academic achievements. An intervention study in school years 1-3. British Educational Research Journal, 34(3): 301-313.
Fong, S.S.M., Lee, Y.Y.L., Chan, N.N.C., Chan, R.S.H., Chak, WK., & Pang, M.Y.C. (2011). Motor ability and weight status are determinants of out-of-school activity participation for children with developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities, 32, 2614-2623.
Gallahue, D., & Ozmun, J. (1998). Understanding motor development: infants, children, adolescents, adults. Boston, Mass: McGraw – Hill.
Geuze, R.H. & Van Dellen, T. (1990). Auditory prevue processing during a movement sequence in clumsy children. Journal of Human Movement Studies, 19, 11 – 24.
Geuze, RH. (2005). Collection: Troubles de l’ acquisition de la coordination – evaluation et reeducation de la maladrese chz l’enfant. Marseille: Solal, France.
Geuze, RH. (2005). Motor impairment in DCD and activities of daily living. In: Sugden D, Chambers M, editors. Children with Developmental Coordination Disorder. Whurr Publishers; London: pp. 19–46.
Gillberg, C., & Kadesjo, B. (2003). Why bother about clumsiness? The implications of having developmental coordination disorder (DCD). Journal of Neural Plastique, 10, 59 – 68.
Haibach- Beach, P.S., Reid, G.D., & Colier, D.H. (2018). Κινητική Μάθηση και Ανάπτυξη, Χ., Ζάραγκας (Επιστ. επιμ.). Αθήνα: Πεδίο.
Henderson, SE, & Sugden, DA. (1992). Movement Assessment Battery for Children: Manual. Psychological Corporation, London.
Hernandez, A. M., & Cacola, P. (2015). Motor proficiency predicts cognitive ability in four-year-olds. European Early Childhood Research Journal, 23(4), pp.: 573-584.
Howitt, D., & Cramer, D. (2001). Στατιστική με το SPSS 10 για Windows, Αθήνα: Κλειδάριθμος.
Jams, T., Lourie-Gelberg, Y., Engel-Yeger, B., & Bart O. (2011). Participation patterns of school-aged children with and without DCD. Research in Developmental Disabilities, 32, 1323-1331.
Jansen, P., & Heil, M. (2010). The relation Between Motor Development and Mental Rotation Ability in 5-to 6-Year-old Children. European Journal of Developmental Science, 4(1): 67- 75.
Junaid, K.A, & Fellowes, S. (2006). Gender differences in the attainment of motor skills on the Movement Assessment Battery for Children. Physical Occupation Therapeutic Pediatric, 26, (1-2): 5-11.
Kambas, A., Venetsanou, F., Giannakidou, D., Fatouros, I., Avloniti, A., Chatzinikolaou, A., Draganidis, D., & Zimmer, R. (2012). The Motor- Proficiency– Test for children between 4 and 6 years of age (MOT 4-6): An investigation of its suitability in Greece. Research in Developmental Disabilities, 33: 1626 – 1632.
Kanioglou, A., Tsorbatzoudis, H., & Barkoukis V. (2005). Socialization and behavioral problems of elementary school pupils with developmental coordination disorder. Perceptual and Motor Skills, 101, 163- 173.
Kennedy-Behr, A., Rodger, S. & Mickan, S. (2011). Physical and social play of preschool children with and without coordination difficulties: preliminary findings. British Journal of Occupational Therapy, 74(7), 348-354.
Kennedy-Behr, A., Rodger, S., & Michan, S. (2013a). A comparison of the play skills of preschool children with and without Developmental Coordination Disorder. OTJR, 33(4): 198-208.
Kennedy-Behr, A., Rodger, S., & Michan, S. (2013b). Aggressive interactions during free-play at preschool of children with and without developmental coordination disorder. Research in Developmental Disabilities, 34, 2831— 2837.
Lehmann, J., Quaiser-Pohl, C., & Jansen, P. (2014). Correlation of motor skill, mental rotation, and working memory in 3-to 6-year- old children. European Journal of Developmental Psychology, 11(5): 560-573.
Luo, Z., Jose, P. E., Huntsinger, C. S., & Pigott, T. D. (2007). Fine motor skills and mathematics achievement in East Asian American and European American kindergartners and first graders. British Journal of Developmental Psychology, 25(4), pp.: 595-614.
Magalhase, L.C., Cardoso, A.A., & Missiuna, C. (2011). Activities and participation in children with developmental coordination disorder: A systematic review Research in Developmental Disabilities 32, pp.: 1309-1316.
Missiuna, C. Gaines, R., Soucie, H., & McLean, J. (2006). Parental guestions about developmental coordination disorder: A synopsis of Current evidence. Pediatric Child Health, 11, 8, 507 – 512.
Nourbakhsh, P. (2006). Perceptual-motor abilities and their relationships with academic performance of fifth grade pupils in comparison with Oseretsky scale. Kinesiology, 35(1): 40-48.
Piek, J. P., Dawson, L., Smith, L. M., & Gasson, N. (2008). The role of early fine and gross motor development on later motor and cognitive ability. Human movement science, 27(5):668-681.
Poulsen, A. A., Ziviani, J. M., Cuskelly, M., & Smith, R. (2007). Boys with developmental coordination disorder: Loneliness and team sports participation. American Journal of Occupational Therapy, 61, 451-462.
Reikeras, E., Moser, T., & Tonnessen, F. E. (2015). Mathematical skills and motor life skills in toddlers: do differences in mathematical skills reflect differences in motor skills? European Early Childhood Education Research Journal, 1-17.
Richardson, A.J., Montgomery, P. (2005). The Oxford – Durham study: a randomized, controlled trial of dietary supplementation with fatty acids in children with developmental coordination disorder, journal of Pediatrics, 115(5):1360 – 1366.
Rosenbaum, P.L. (2005). From research to clinical practice: considerations in moring research into people’s hands. Personal reflections that may be useful to others. Pediatric Rehabilitation, 8(3):165 – 171.
Ruizj, M., Graupera, J., Gutiérrez, M., & Miyahara, M. (2003). The assessment of motor coordination in children with the Movement ABC test: A comparative study among Japan, USA and Spain. International Journal of Applied Sport Sciences, 15 (1):22-35.
Schmidt, R.A. & Weisberg, C. (2009). Κινητική Μάθηση και Απόδοση – μια Εφαρμοσμένη Προσέγγιση, Μ., Μιχαλοπούλου (Επιμ.). Αθήνα: Αθλότυπο.
Schoemaker, M. M., & Kalverboer, A. F. (1994). Social and Affective Problems of Children Who Are Clumsy: How Early Do" bey Begin? Adapted physical Activity Quarterly, 11, 140.
Skinner, R. A., & Piek, J. P. (2001). Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents. Human movement science, 20(1), 73-94.
Smits-Engelsman, B.C., Henderson, S.E. & Michel,s C.G.J. (1998). The assessment of children with developmental coordination dissorders in Netherlands: The relationship between the Movement Assessment Battery for children and the korper Koordinations test for Kinder. Human Movement Science, 17, pp.699 – 709.
Smyth, M. M., & Anderson, H. I. (2000). Coping with clumsiness in school playground: Social and physical play in children with coordination impairments. British Journal of Developmental Psychology, 18, 389–413.
Sugden, DA., Henderson, S. & Barnet, A. (2007). Movement Assessment Battery for Children- (Movement ABC –test 2nd Edition) 2nd Pearson Clinical. http://www.pearsonclinical.com/therapy/products/100000433/movement-assessment-battery-for-children-second-edition-movement-abc-2.html#tab-pricing
Sylvestre, A., Nadeau, L., Charron, L., Larose, N., & Lepage C. (2013). Social participation by children with developmental coordination disorder compared to their peers. Disability and Rehabilitation, 35(21): 1814-1820.
Van Waelvelde, H, De Weerdt, De Cock, P., Janhsens, L. & Smits- Engelsman, B.C. (2004). Aspects of the validity of the Movement Assessment Battery for Children. Human Movemet Science, 23(1):49-60.
Zaragas, H., Sarris, D., Pliogou, V., Ntella, D., Panagiotopoulou, A., & Zioga, O. (2017). Motor Efficiency and comparison of children in early childhood from Greece, Albania and Sweden. Journal of Sport Science, 5, 96 -106.doi: 10 1726/2332 – 7839/2017.02.004
Zimmer, R. (2007). Εγχειρίδιο Κινητικής Αγωγής – Από τη θεωρία στην Πράξη. Α., Καμπάς (Επιμ.), Αθήνα: Αθλότυπο.
Zimmer, R., & Volkamer M. (1987). Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder : Mot 4-6 ; Manual / MOT 4-6. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Beltz-Test, Weinheim.
Κουτσούκη, Δ. (2008). Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεωρία και Πρακτική. Αθήνα, Αυτοέκδοση.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)