Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Health and Production of Greek Organic Pig Farming: Current situation and perspectives


Published: Dec 15, 2017
Keywords:
organic farming pig farming pork meat consumer Greece
V. G. PAPATSIROS (Β. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ)
P. D. TASSIS (Π.Δ. ΤΑΣΣΗΣ)
G. CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)
S. BOUTSINI (Σ. ΜΠΟΥΤΣΙΝΙ)
G. TSIRIGOTAKIS (Γ. ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ)
E. D. TZIKA (Ε. TZHKA)
Abstract

For many years, outdoor pig farming has been one of the most important livestock production seetors in Greece. Since the 1960s, the introduction of high-yielding pig genotypes, under intensive production systems, has replaced almost to disappearance the traditional -based on the native pig breed- outdoor pig farms.
Organic pig production systems in Greece are growing in popularity over the last years due to the increasing interest of consumers for organic products. The National Greek projects for organic pig farming started in 2002 and since then it has increased, representing the 15% of total organic livestock production in 2007. According to the Directorate of Organic Agriculture in the Ministry of Rural Development and Food, the development of organic pig farming industry in West Greece, Thessaly and North Greece was impressive from 2002 to 2007, A significant but more gradual development of organic pig farming was seen in the island of Crete, while insignificant development was observed in the Central Greece. The development of organic pig farming especially in the Northern part of the country started from 2003-2004 onwards.

In 2002, the total number of organic pigs was just 1.288, while in 2007 it had reached 175.000 organic pigs in the country. However, a significant reduction has been noticed since 2008, mainly due to the national funding cuts for organic pig farming, as well as the increase of feeding expenses. Moreover, training and specialization of organic pig farmers and their investments on modernization and equipment / housing facilities were insufficient, resulting in animal health problems, poor growth performance, poor carcass quality and high-cost production. The most common health problems in Greek organic pig farming are respiratory problems, gastrointestinal problems, claw and skin problems, parasitic infections and high piglet mortality, Increasing health problems were attributed mainly to poor housing conditions (predispose to various infectious micro-organisms), and the contact of organic pigs with rodents that act as tank of several pathogens (Trichinella spp and Toxoplasma gondii). The housing condition of organic farming may predispose animals to various infectious micro-organisms, normally no longer present indoors because of the strict hygienic measures that arc taken. An important risk factor in organic pig production is the more frequent, compared with conventional swine industry, in contact with rodents. Rodents are actors - tank of several pathogens, some of which arc hazardous to public health, such as Trichinella spp and Toxoplasma gondii. This report aims to present updated information about the health status, production and development of organic pig farming in Greece during the last decade, as well as the potential of this particular productive activity for future development

Article Details
  • Section
  • Short Communication
Downloads
Download data is not yet available.
References
Agrocert Hellenic Ministry of Rural Development and Food (2008). Agro Standards 3.1-3.5 - 2nd edition: Management System for pig meat quality assurance. Available at www.agrocert.gr. Hellenic Ministry of Rural Development and Food publication
Arsenos G, Banos G, Valergakis GE, Forlomaris P, Zygoyiannis D, Proposed husbandly practices to ensure animal health and product quality in organic sheep and goal production systems. In: M. Hovi, A. Sundnmi & S. Padel (Eds), Organic Livestock Farming: Potential and Limitations of Husbandry Practice to Secure Animal Health and Welfare and Food Safety, In Proceedings of 2nd SAFO workshop, 25-27 March 2004, Witzenhausen. University of Reading, Reading: pp. 101 113,
Bonde M and Sorensen JT (2004) Herd health management in organic pig production using a quality assurance system based on Hazard Analysis and Critical Control Points, NJAS-Wag J Life Sci 52(2): J 33-143.
Boutsini S and Kontos V (201 J) Epidemiology -Diagnosis of Trichinellosis, Tn: Book of Abstracts, 2nd Greek Veterinary Congress for Farm Animal medicine, Food Safety and hygiene and Consumer Protection, Thessaloniki 18-20 March 2011: p. 174
Carstensen L, Vaarsl M, Roepstorff A (2002) Helminth infections in Danish organic swine herds, Vet Parasitol 106; 25.1-264
DOA (Directorate of Organic Agricul tuie), Hellenic Ministry of Rural Development 2012. http: //www.minagric.gr/greek/3.6.4.html.
Fenstra AA (2000) Health Monitoring Study in Organic Pig Herds, Darcof Report 2/2000, pp. 107II2, 2000. www.darcof.dk/publicalion/rapporl/daL2.pdf.
Fotopoulos Ch and Krystallis A (2002) Purchasing Motives and Profile of the Greek Organic Consumer: A Countrywide Survey. Br Food J 104 (3/5): 232-260.
Kampshof Λ and Steverink M (2001) Year Results Biovar StudyGroup 2001. www.platformbiologica.nl/varkens/ Accessed 6 December 2004 (in Dutch)
Koniari Ch (2008) The profile of green Greek consumer Department of Home Economics and Ecology. Harokopeion University, Athens, 2008.
Meerburg BG, Bonde M, Brom F WA, Endepols S, Jensen AN, Leirs H, Lodal J, Singleton GR, Pelz H-J, Rodenburg TB, Kijlstra A (2004) Towards sustainable management of rodents in organic animal husbandly. NJAS-Wag J. Life Sci 52: 195 205
Napolitano F, Girolami A and Braghieri A (2009) Organic meal: market development and consumer willingness to pay, In: Organic Farming: Methods, Economics and Structure. Nova Science Publishers, Inc: pp, 1-14.
Papatsiros VG (201 1) Impact of animal health management on organic pig farming in Greece, Biotechnol Anim Husb 27(1):115-125.
Roepstorff A, Jorgensen RJ, Nansen Ρ, Henriksen SA, Skovgaard J, Pedersen J, Andreasen M (1992) Parasites in organic pigs, Rapport over Projekt finansieret af Jordbrugsdirektoralel under Landbrugsministcrict, National Committee for Pig Production, Danish Bacon and Meal Council, Copenhagen: p. 36.
Vaarst M, Roepstorff A, Feenstra A, Hogedal P, Larsen VA, Lauritsen HB, Herman sen E (2000), Animal Health and Welfare Aspects of Organic Pig Production. Darcoff Report No 2/2000,2000; pp, 77-78. http://www.darcof.dk/publication/rapport/daL2.pdf.
Zervas D (2007) Consumers nutritional habits and shopping preferences: a survey in Greek consumers. Department of Dietetics and Nutritional Science, Harokopeion University, Athens.
Most read articles by the same author(s)