Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Effect of Kalzoral preparation on prevention of parturient paresis relapse, in dairy cows


H. KARATZIAS (Χ. ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ)
N. ROUBIES (Ν. ΡΟΥΜΠΙΕΣ)
G. CHRISTODOULOPOULOS (Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ)
N. PANOUSIS (Ν. ΠΑΝΟΥΣΗΣ)
A. PAPASTERIADIS (Α. ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ)
Abstract

This research describes 20 cases of cows with parturient paresis (controls), which were treated with intravenous administrations of calcium gluconate and dextrose, and intramuscular injection of vit. D3 . In 20 other cases (experimental group), a solution of 250g Kalzoral was administrated orally, after the treatment mentioned above. Thiw Klzoral is a preparation of Dr E. Graeub AG, Bern Switzerland, containing 22% Ca, 4% Ρ, 5% Mg, 200.000 IU/kg vit D3 , flavours and taste improvements. The administration of Kalzoral was repeated twice, in the same dose, 24 and 48 h after the first administration. The levels of Ca, Ρ, Mg Κ and Na in the blood serum of the cows were measured before starting the treatment and also 24 and 72 h after it. Both groups, during the disease presented hypocalcemia (serum Ca<6,5 mg/dl), hypophosphatemia, mild hyponatremia, and normal concentrations of Mg and K. Six anomals (30%) of the controls group had a relapse within the first 24 h after the treatment. There was no relapse in the experimental group. The concentration of Ρ of the experimental cows came back to normal, the first day after the initial treatment while that of the controls, on the third. The concentration of Mg and Κ in the blood serum of all animals was found to be normal always. The initial hyponatremia of both groups remained at the same level, as it was indicated by the last two measurements and it appeared no connection to the parturient paresis. It was considered to be the result of insufficient addition of NaCl in the animals diet.

Article Details
  • Section
  • Research Articles
Downloads
Download data is not yet available.
References
Yates D.J., Hunt E.: Bovine parturient paresis (milk fever, hypocalcemia). In: Large Animal Internal Medicine. Smith B.P., The C.V. Mosby Company, St. Louis - Baltimore - Philadelphia - Toronto, 1990: 1315 -1322.
Blood D.C. and Radostits O.M.: Veterinary Medicine 7th ed., Bailliere, Tindal, London, Philadelphia, Sydney, Tokyo, Toronto, 1989: 1104-1115.
Βλάχος Ν., Τσακάλωφ Π. και Στραβαρίδης Μ. Παρατηρήσεις επί της επιλοχείου υπασβεστιαιμικής παρέσεως των αγελάδων. Ελληνική Κτηνιατρική, 1977, 2:59-70.
Βλάχος Ν., Τσακάλωφ Π. Παρατηρήσεις επί της μη επιλοχείου υπασβεστιαιμικής παρεσεως των αγελάδων. Ελληνική Κτηνιατρική, 1977, 3:129-136.
Mansion R, Mallinson CB, Vagg MJ, Sansom B.F.: Study of combined injections of la-hydroxycholecalciferol and cloprostenol in the prevention of parturient paresis. Vet. Ree. 1981,109:357-358.
Block Ε.: Manipulating dietary anions and cations for prepartum dairy cows to reduce incidence of milk fever. J. Dairy Sci. 1984, 67:2939-2948.
Sachs M., Bar A, Nir O., Ochovsky D, Machnai B, Meir E, Weiner B.Z., Mazor Z.: Efficacy of la-hydroxyvitamin D3 in the prevention of bovine parturient paresis. Vet. Ree.1987,120:39-42.
Grottendieck A. Annwendung und Praktikabilität eines oral zu verarbreicheden Kalzium-Präparates im Vergleich zu Calcima Oral (Firma Chassot) und Top Kalzium (Firma Salvana) beim Rind zur Prophylaxe und understutzenden Therapie gegen eine Erkrankung an Milchifieber. Inaugural-Dissertation, Tierarztliche Hochschule, Hannover, Germany (1991) 85pp.
Oetzel GR, Goodger WJ, Nordlund KV.: Prevention of parturient paresis in a Jersey herd by feeding anionic salts during the prepartum period. Bov. Pract. 1991, 26:33-35.
Pehrson B, Jonsson M.: Prevention of milk fever by oral administration of encapsulated Ca-salts. Bov. Pracr. 1991,26:36-37.
Karatzias H.: Untersuchungen under die Wirksamkeit von cholekalziferol und Flumethason zur Prophylaxe der hypokalzamischen Gebarparese bei Milchkuher. Dtsch tierarzl Wschr 99, 326-327.
Davicco M.J, Remond B, Jabet S, Barlet JP.: Plasma osteocalcin concentrations in cows around parturition. The influence of a regular versus a very short dry period. Rep. Nut. Dev. 1992, 32:313-319.
Mosel M, Klooster A.T., Mosel F, Kuilen J.: Effects of reducing dietary [(Na+ + K+) - (CI" + S04 2")] on the rate of calcium mobilisation by dairy cows at parturition. Res. Vet. Sci. 1993,54:1-9.
Chieze C, Baudet H.M.: Intérêt de L' administration orale d' une emulsion de chlorure de calcium dans la prevention des rechutes de fièvre vitulaire. Ree. Med. Vet. 1992,168:351-353.
Ayiannidis A.K. and Voulgaropoulos A.N.: Phosphorus determination in biological materials. Fresenius J, Anal Chem. 1990, 338:816-820.
Τσακάλωφ Π.Ν.:Μαιευτική των κατοικίδιων ζώων. Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 199:655-68.
Καρατζιάς Χ, Ρουμπιές Ν, Παπαστεριάδης Α.: μελέτη της στάθμης του ασβεστίου του ανόργανου φωσφόρου, του μαγνησίου, του καλίου και του νατρίου στον ορό του αίματος και στην τροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Δελτίον Ελλ. Κτην. Εταιρείας 1992, 43: 177-180.
McCaughan C.J.: Treatment of mineral disorders in cattle. Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. 1992, 8, 1 (Mar): 107-145
Βλάχος Ν, Τσακάλωφ Π.:Παρατηρήσεις επί της σχέσεως ολικού και αδέσμευτου Ca εις περιπτώσεις επιλοχείου υπασβεστιαιμικής παρεσεως των αγελάδων. Ελληνική Κτηνιατρική, 1977, 4:189-195.
Κουτίνας Α.Φ.: Συγκριτική πειραματική μελέτη στο πρόβατο και στην αίγα της τροφογενοΰς ινώδους οστεοδυστροφίας (τροφογενής δευτερογενής υπερπαραθυρεοειδισμός). Διδακτορική διατριβή, Επιστ. Επετ. Κτηνιατρ. ΑΠΘ, 1986, 22 (παράρτημα 14): 15-17.
Hungerfold TG. Diseases of Livestock. Me Graw-hill, 8th ed, Australia, 1989:260-265.
National Research Council. Nutrient requirements of dairy cattle. National Academy Press, 6th ed, Washington, 1988:20-29, 89-112.
Oetzel G.R.: Meta-analysis of nutritional resk factors for milk fever in dairy cattle.J. Dairy Sci, 1991, 74 (Suppl.l):291.
Most read articles by the same author(s)