| More

Πρόσβαση και η Ποιότητα της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας στην Ελλάδα

Views: 641 Downloads: 608
Νεκτάριος Στελλάκης (Nektarios Stellakis)
Νεκτάριος Στελλάκης (Nektarios Stellakis)

Περίληψη


Το άρθρο αυτό αποτελεί επεξεργασμένη μορφή των παρουσιάσεων που έκανε ο συγγραφέας: α)Στο Συνέδριο: “Social Platform's Conference on the Social Dimension of the Greek EU Presidency” που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στις 10 & 11 Δεκεμβρίου 2013. Η ΟΜΕΡ συμμετείχε ως πλήρες μέλος του Δικτύου Eurochild και η αντιπροσωπεία της αποτελούνταν από την Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής της ΟΜΕΡ Έφη Κατσικονούρη, την Πρόεδρο του Παραρτήματος Αθήνας Έφη Μανίτσα και το συγγραφέα, και β) στο 11ο ετήσιο Συνέδριο του Δικτύου Eurochild, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι από 26‐28 Νοεμβρίου 2014 και είχε ως θέμα: Children First: Better Public Spending for Better Outcomes for Children & Families. Συζητούνται θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε δημόσια κέντρα παιδικής φροντίδας και νηπιαγωγεία και εξετάζονται αναλυτικά θέματα που αφορούν την ποιότητα στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα. Σκοπός του άρθρου δεν είναι τόσο να αναδείξει τα ποικίλα προβλήματα που ο χώρος αντιμετωπίζει, αλλά να συμβάλλει στην έναρξη ενός διαλόγου για την κατάρτιση ενός εθνικού σχεδίου αναβάθμισης της ΠΕΦ στην Ελλάδα.

Λέξεις κλειδιά


προσχολική εκπαίδευση; ποιότητα; πρόσβαση; διεθνείς δείκτες ποιότητας

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Andor, L. (2013). Επίτροπος αρμόδιος για την Απασχόληση, τις Κοινωνικές Υποθέσεις και την Κοινωνική Ένταξη. Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ‐ ΛΚ Γεώργιο Παπανικολάου 25 October 2013 ‐ E‐009977/2013. Αντλήθηκε από: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E‐2013 009977&language=EL#ref2

Βασιλείου, Α. (2013). Απάντηση στο βουλευτή Γιώργο Παπανικολάου (ΝΔ‐ΛΚ) 7 June 2013 (E‐004685/2013) Subject: Investments in ECEC. Αντλήθηκε από: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E‐2013‐004685&language=EL

Βρύνας, Ν. (2010). Διερεύνηση παραγόντων κινδύνου για πρόκληση ατυχημάτων σε σχολικό περιβάλλον. Μεταπτυχιακή εργασία: Τμήμα Ιατρικής, Παν. Κρήτης.

Calman, L. & Τarr‐Whelan, L. (2005). Early Childhood Education for All: A Wise Investment. New York, NY: Legal Momentum.

CoRe: Competence Requirements in Early Childhood Education and Care. (2011). London: University of East London & University of Ghent.

Education International (2010). Early Childhood Education: A Global Scenario. Brussels: Education International.

Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Παιδιού (2012). EΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Ιούλιος 2003 ‐ Δεκέμβριος 2011). Αντλήθηκε από: http://www.synigoros.gr/resources/docs/ek8esh‐pros‐thn‐epitroph‐dikaiwmatwn‐toy‐paidioy‐toyohe.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2009). Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and Care in Europe. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency. P9 Eurydice. Αντλήθηκε από: http://eacea.ec.europa.eu/about/eurydice/documents/098EN.pdf

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011). Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: Παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο” [COM (2011) 66] Αντλήθηκε από:http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0066:FIN:EL:PDF

European Commission/EACEA/Eurydice (2013). Education and Training in Europe 2020: Responses from the EU Member States. Eurydice Report. Brussels: Eurydice.

Eurydice Report (2014). Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe. Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency.

General Comment No. 7 (2005). UN Committee on the Rights of the Child on implementing child rights in early childhood. Geneva: UN.

Heckman, J. (2011). The Economics of Inequality: The Value of Early Childhood Education. American Educator, Spring 2011, 31‐47.

ILO (2013). Policy guidelines on the promotion of decent work for early childhood education personnel. Geneva: ILO.

KYA (2006). Φ.3/898/97657/Γ1: Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία. ΦΕΚ 1507, τ.Β/ 13‐10‐2006, σελ. 20147‐8

ΚΥΑ (2013) Τροποποίηση‐συμπλήρωση των με αριθμ. πρωτ. Φ.3/897/97652/Γ1/25‐9‐2006 και Φ.3/898/97657/Γ1/25‐9‐2006 (ΦΕΚ 1507, τ. Β΄/13‐10‐2006) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Αθήνα, 16 ‐09‐2013)

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) (2005). Early Childhood Program Standards and Accreditation Criteria: The Mark of Quality in Early Childhood Education. Washington, DC: NAEYC.

Naudeau, S., Kataoka, N., Valerio, A., Neuman, M. J. & Elder, L. K. (2011). Investing in young children: An early childhood development guide for policy dialogue and project preparation. Washington, DC: The World Bank.

OECD (2001). Starting Strong: Early Childhood Education and Care. Paris: OECD.

Organization of Economic Co‐operation and Development. (2004). Canada: Country Note. Paris: Directorate for Education, OECD. Αντλήθηκε από: http://www.oecd.org/canada/33850725.pdf

OECD (2006). Starting Strong II: Early Childhood Education andCare. Paris: OECD.

OECD (2012). Starting Strong III: A Quality Toolbox for Early Childhood Education and Care. Paris. OECD.

OECD (2012). “Access to early childhood education”. Στο Education at a Glance 2012: Ηighlights. OECD Publishing.

ΟΜΕΡ (2012). Open Appeal to Local, National, Regional and Global Leaders. Secure the World’s Future: Prioritize Early Childhood Development, Education, and Care.

ΟΣΚ (2008). Οδηγός Μελετών για τα διδακτήρια όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. Αθήνα: ΟΣΚ.

Penn, H. (2009). EARLY CHILDHOOD EDUCATION AND CARE: Κey lessons from research for policy makers. An independent report submitted to the European Commission by the NESSE networks of experts. European Commission. Αντλήθηκε από: http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports

Proposal for a Quality Framework on ECEC: Report of the ET2020

Thematic Working Group on ECEC under the auspices of the European Commission (2014). Brussels: Eurydice.

Συμβούλιο ΕΕ (2006). Συμπεράσματα του Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στα πλαίσια του Συμβουλίου, σχετικά με την αποτελεσματικότητα και

τη δικαιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση ((2006/C 298/03). Αντλήθηκε από: http://eurlex.europa.eu/legal‐content/EL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2006.298.01.0003.01.ELL

Συμβούλιο ΕΕ (2011). Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα: παροχή σε όλα τα παιδιά μας του καλύτερου δυνατού ξεκινήματος για τον κόσμο του αύριο (2011/C175/03). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15.6.2011: C 175/8.

Συμβούλιο της Ευρώπης (2010). Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κοινωνική διάσταση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C135/ 26.5.2010

UNESCO (2011). ISCED 2011 Operational Manual: Guidelines for Classifying National Educational Programmes and related qualifications. Paris: OECD Pub.

UNICEF (2007). Child poverty in perspective: An overview of child well‐being in rich countries. Innocenti Report Card 7, 2007. UNICEF Innocenti Research Centre, Florence.

UNICEF (2014). Η Κατάσταση των Παιδιών στην Ελλάδα 2014 ‐ Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα παιδιά. Αθήνα: UNICEF. Αντλήθηκε από: http://www.unicef.gr/uploads/filemanager/PDF/2014/children‐in‐greece‐2014.pdf

United States Government Action Plan on Children in Adversity. A Framework for International Assistance: 2012–2017. December 2012. Αντλήθηκε από: www.childreninadversity.gov/docs/defaultsource/

default‐document‐library/apca.pdf?sfvrsn=2


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.