Παρουσίαση και αξιολόγηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος για τις πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο


Δημοσιευμένα: Jul 1, 2012
Λέξεις-κλειδιά:
πρακτικές γραμματισμού νηπιαγωγείο επιμόρφωση επαγγελματική ανάπτυξη
Νεκτάριος Στελλάκης (Nektarios Stellakis)
Μαρκέλλα Παραμυθιώτου (Markella Paramuthiotou)
Περίληψη
Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης για τις πρακτικές γραμματισμού στο νηπιαγωγείο και τα αποτελέσματα έρευνας σχετικά με την αξιολόγησή του. Το πρόγραμμα απευθύνονταν σε εν ενεργεία νηπιαγωγούς της Σύρου και πραγματοποιήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2009-10. Το πρόγραμμα, που είχε διάρκεια 80 ωρών, πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του ΤΕΕΑΠΗ του Παν. Πατρών και την Περιφερειακή Δ/νση Α/Θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής των Κυκλάδων. Τα δεδομένα συλλέχτηκαν με ημιδομημένες συνεντεύξεις από έντεκα συμμετέχουσες στο πρόγραμμα και αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου. Η γενική αποτίμηση του προγράμματος ήταν θετική και ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις για επέκταση του προγράμματος και σε άλλες μαθησιακές περιοχές καθώς και τη σύνδεση μεταξύ τους.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αρχάκης, Α. (2005). Γλωσσική διδασκαλία και σύσταση των κειμένων. Αθήνα: Πατάκης.
Calderon, M. & Minaya - Rowe, L. (2003). Staff development and teacher learning communities: A step-by-step guide for administrators, teachers, and parents. Thousand Oaks, CA: Corwin.
Elmore, R. F. (2002). Bridging the gap between standards and achievement: The imperative for professional development in education. Washington, DC: Albert Shanker Institute.
Halliday, Μ.Α.Κ. (1996). Literacy and Linguistics: a functional perspective. Στο R, Hasan& G. Williams, (Επιμ.).Literacy in Society, 399-375. London: Longman.
International Reading Association (2004α). Standards for Reading Professionals (Revised 2003). Newark, DE: International Reading Association.
International Reading Association. (2004β). Literacy development in the preschool years: A position statement of the International Reading Association. Newark, DE: International Reading Association.
Knapp, P., & Watkins, M. (2005). Genre, text, grammar: Technologies for teaching and assessing writing. Sydney: UNSW Press.
Kucer, S.B. (2009). Dimensions of literacy: a conceptual basis for teaching reading and writing in school settings. 3rd edition. New York: Routledge.
Mason, J. (2003). Η διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Nutbrown, C. Hannon, P. & Morgan, A. (2005). Early Literacy Work with Families: Policy, Practice & Research. London: SAGE.
Otto, B. (2008). Literacy Development in Early Childhood: Reflective Teaching for Birth to Age Eight. New Jersey: Pearson.
Rosemary, C., Roskos, K. & Landreth, L. (2007). Designing Professional Development in Literacy: A framework for effective instruction. New York: The Guilford Press.
Σιβροπούλου, Ρ. (2004). Ταξίδι στον κόσμο των εικονογραφημένων μικρών ιστοριών: Θεωρητικές και διδακτικές διαστάσεις. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Soderman, A. K., Gregory, K. S., and O'Neill, L.T. (1999). Scaffolding Emergent Literacy: A Child Centered Approach, Preschool through Grade 5.Boston: Allyn & Bacon.
Τασιούλη, Γ. (2009). Οργάνωση ενός προγράμματος οικογενειακού γραμματισμού με τη συμπερίληψη των αναγκών των γονέων. Μεταπτυχιακή εργασία. ΤΕΕΑΠΗ: Πανεπιστήμιο Πατρών.
Τάφα, Ε. (2001). Ανάγνωση και γραφή στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)