Προσαρμογή, Ψυχομετρικός έλεγχος και Στάθμιση της Κλίμακας Εκτίμησης Προφορικού λόγου και Δεξιοτήτων Γραμματισμού για παιδιά προσχολικής ηλικίας


Δημοσιευμένα: Mar 9, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων Προφορικός λόγος Χρήση της γλώσσας Δεξιότητες Γραμματισμού Προσχολική ηλικία
Ασημίνα Ράλλη (Asimina Ralli)
Πέτρος Ρούσσος (Petros Roussos)
Ελενα Καζάλη (Elena Kazali)
Παναγιώτα Κωνσταντοπούλου (Panagiota Konstantopoulou)
Περίληψη

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με στόχο την προσαρμογή, τον ψυχομετρικό έλεγχο και τη στάθμιση της  Κλίμακας Εκτίμησης Προφορικού Λόγου και Δεξιοτήτων Γραμματισμού (Teacher Rating of Oral Language and Literacy - TROLL) του Dickinson (1997) στον ελληνικό πληθυσμό. Η κλίμακα συμπληρώθηκε από 60 εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας για 1110 παιδιά προσχολικής ηλικίας 3-6 ετών, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Παράλληλα, ελέγχθηκε η αξιοπιστία, η συγχρονική εγκυρότητα και η εσωτερική δομή της κλίμακας. Οι δείκτες αξιοπιστίας που προέκυψαν τόσο με τη μέθοδο εξέτασης- επανεξέτασης όσο και με τη μέθοδο της εσωτερικής συνέπειας επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία της Κλίμακας Εκτίμησης Προφορικού Λόγου και Δεξιοτήτων Γραμματισμού στον ελληνικό πληθυσμό. Επίσης, ως προς τη συγχρονική εγκυρότητα διαπιστώθηκαν ικανοποιητικές συσχετίσεις μεταξύ των επιδόσεων των παιδιών στην Κλίμακα Εκτίμησης Προφορικού Λόγου και Δεξιοτήτων Γραμματισμού και των αντίστοιχων επιδόσεών τους σε συστοιχία εργαλείων που αξιολογούσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες.  Τέλος, τα ευρήματα από τη στάθμιση του εργαλείου προσφέρουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιολογεί σε ένα πρώτο επίπεδο τη θέση των επιδόσεων του εκάστοτε παιδιού στην κατανομή του τυπικού πληθυσμού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αναγνωστόπουλος, Δ. Κ., & Σίνη, Α. Θ. (2005). Διαταραχές σχολικής μάθησης και ψυχοπαθολογία. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Βήτα.
Biemiller, A. (2001). Teaching vocabulary: Early, direct, and sequential. American Educator, 25(1), 24-2.
Blamey, K. L., & Beau chat, K. A., (2016). Starting Strong: Evidence based early literacy strategies. Stenhouse Publishers.
Bloom, L., & Lahey, M. (1978). Language development and language disorders. New York: John Wiley & Sons.
Βογινδρούκας, Λ., Πρωτόπαπας, Α., & Σιδερίδης, Γ. (2009). Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Χανιά: Γλαύκη.
Βογινδρούκας, Λ., Σταυρακάκη, Σ., & Πρωτόπαπας, Α. (2011). Εικόνες Δράσεις. Δοκιμασία πληροφορικής και γραμματικής επάρκειας. Χανιά: Γλαύκη.
Brooks, G. (2009). What works for pupils with literacy difficulties? The effectiveness of intervention schemes. NIACE.
Cabell, S. Q., Justice, M. L., Sucker, T. A., Kilday, C. R., (2009). Validity of teacher report for assessing the emergent literacy skills of at risk preschoolers. Language, Speech and Hearing Services in schools, 40 (2), 161 - 173
Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297-334.
Curriculum for the Preschool Lpfö 98 Revised (2010). Skolverket
Department for Education. (2013). The national curriculum in England. Framework document. Department for Education.
ΔΕΠΠΣ (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Dickinson, D. K., & Chaney, C. (1997a). Early Phonological Awareness Profile. Newton, MA: Education Development Center.
Dickinson, D. K., & Chaney, C. (1997b). Emergent Literacy Profile. Newton, MA: Education Development Center.
Dickinson, D. K., & McCabe, A. (2001). Bringing It All Together: The Multiple Origins, Skills, and Environmental Supports of Early Literacy. Learning Disabilities Research and Practice, 16(4), 186-202.
Dickinson, D. K., McCabe, A., Anastasopoulos, L., Peisner-Feinberg, E. S., & Poe, M. D. (2003). The comprehensive language approach to early literacy: The interrelationships among vocabulary, phonological sensitivity, and print knowledge among preschool-aged children. Journal of Educational Psychology, 95(3), 465-481.
Hu, L. & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6, 1-55.
Gutierrez-Clellen, V. F., & Kreiter, J. (2003). Understanding child bilingual acquisition using parent and teacher reports. Applied Psycholinguistics, 24(2), 267-288.
National Association for the Education of Young Children. (1998). Learning to Read and Write: Developmentally Appropriate Practices for Young Children. a Joint Position Statement of the International Reading Association and the National Association for the Education of Young Children. Washington, DC.
Lonigan, C. J., & Purpura, D. J. (2009). Conners’ teacher rating scale for preschool children: A revised, brief, age-specific measure. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38(2), 263–272.
Manolitsis, G. (2016). Emergent literacy in early childhood education: New issues and educational implications. Preschool and Primary Education, 4(1), 3-34.
Mason, J. M., & Stewart, J. P. (1990). Emergent literacy assessment for instructional use in kindergarten. In L. M. Morrow, & J. K. Smith (Eds.), Assessment for instruction in early literacy (pp. 155–175). Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
MacCallum, R.C., Roznowski, M. & Necowitz, L.B. (1992). Model modifications in covariance structure analysis: The problem of capitalization on chance. Psychological Bulletin, 111, 490–504.
Μουζάκη, Α., Ράλλη, Α. Μ., Αντωνίου, Φ., Διαμαντή, Β. & Παπαϊωάννου, Σ. (2017). Λογόμετρο. Οδηγός εγκατάστασης και χρήσης ψηφιακών εφαρμογών, Εκπαίδευσης και βαθμολόγησης δοκιμασιών. Αθήνα: intelearn.
Murray, D. S., Ruble, L. A., Willis, H., & Molloy, C. A. (2009). Parent and teacher report of social skills in children with autism spectrum disorders. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 40, 109–115.
Οικονόμου, Α., Μπεζεβέγκης, Θ., Μυλωνάς, Κ., Βαρλοκώστα, Σ. (2008). Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών Λόγου και Ομιλίας σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας. ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ.
Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών (2007). ΑνΟμιλο 4. Τεστ Ανίχνευσης διαταραχών Ομιλίας και Λόγου για παιδιά 4 χρόνων. Ελληνικά γράμματα.
Πολυχρόνη, Φ. (2011). Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Αθήνα: Πεδίο.
Πόρποδας, Κ. Δ. (2002). Η ανάγνωση. Πάτρα
Πόρποδας, K. (2008). Εργαλείο Ανίχνευσης και Διερεύνησης των Αναγνωστικών Δυσκολιών στο Νηπιαγωγείο και Α-Β ́Δημοτικού. ΥΠΕΠΘ, ΕΠΕΑΕΚ.
Ράλλη, Α. Μ. (2013). Η Αξιολόγηση των Γλωσσικών Δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στα πρακτικά του 3ο Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Προσχολικής Αγωγής «Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής», 30-01 Δεκεμβρίου 2013, Αθήνα.
Rhyner, P. M., Haebig, E. K., & West, K. M. (2009). Understanding frameworks for the emergent literacy stage. In P. M. Rhyner (Ed.), Emergent literacy and language development. Promoting learning in early childhood (pp. 5 – 35). New York: Guilford.
Rodríguez, B. L., & Guiberson, M. (2011). Using a Teacher Rating Scale of Language and Literacy Skills with Preschool Children of English-Speaking, Spanish-Speaking, and Bilingual Backgrounds. Early Childhood Education Journal, 39(5), 303-311.
Simos, P. G., Sideridis, G. D., Protopapas, A., & Mouzaki, A. (2011). Psychometric Evaluation of a Receptive Vocabulary Test for Greek Elementary Students. Assessment for Effective Intervention, 37(1), 34-49.
Skolverket. (2011). Curriculum for the preschool Lpfö 98: Revised 2010. Stockholm: Edita.
Stavrakaki, S., & Tsimpli, I. M. (1999). Diagnostic Verbal IQ Test for Greek preschool and school age children. Poster presented at the 5th European Conference on Psychological Assessment, August 25-29, University of Patras.
Τσιγγίλης, Ν. (2010). Βασικές έννοιες και διαδικασία εφαρμογής της μοντελοποίησης δομικών εξισώσεων στις κοινωνικές επιστήμες. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 8, 1-35.
Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (2001). Emergent literacy: Development from prereaders to readers. Handbook of early literacy research, 1, 11-29.
Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child Development and Emergent Literacy. Child Development, 69(3), 848-872
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)