Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Πλήθος και κοινό μεταξύ ψυχολογικού και κοινωνιολογικού: όψεις της κοινωνικής σκέψης του Gabriel Tarde


Δημοσιευμένα: Jul 20, 2015
Νικόλας Χρηστάκης
Περίληψη
No abstract
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ξαναδιαβάζοντας τους Κλασικούς
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Alliez, Ε. (2001). ‘Différence et répétition de Gabriel Tarde’, Multitudes, 7. http://multitudes.samizdat.net/Difference-et-repetition- de.html.
Baudrillard, J. (1982). A l’ombre des majorités silencieuses. Paris: Denoël-Gontier.
Boudon, R. (1979). ‘Présentation’, στο G. Tarde, Les lois de limitation. Paris-Genève: Slatkine Reprints-Ressources.
Bourdieu, P. (1999). Κείμενα κοινωνιολογίας, επι,μ. N. Παναγιω- τόπουλος, 2η εκδ. Αθήνα: Στάχυ.
Brighenti, A.Μ. (2010). ‘Tarde, Canetti, and Deleuze on Crowds and Packs’, Journal of Classical Sociology, 10, 4: 291-314.
Champagne, P. ([1990] 2002). Η κατασκευή της κοινής γνώμης. Το νέο πολιτικό παιχνίδι, μτφρ. Στ. Μανδηλαρά, πρόλ. Ν. Πα- ναγιωτόπουλος. Αθήνα: Πατάκης.
Darré, J.-P. (1991). ‘Les hommes sont des réseaux pensants’, Sociétés Contemporaines, 5: 55-65.
Deleuze, G. & F. Guattari (1980). Mille Plateaux. Paris: Les Editions de Minuit.
Durkheim, É. (1893). De la division du travail social. Paris: Alcan.
Durkheim, É. ([1912] 1998). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: Presses Universitaires de France.
Favre, P. (1983). ‘Gabriel Tarde et la mauvaise fortune d’un «baptême sociologique» de la science politique’, Revue Française de Sociologie, 24, 1: 3-30.
Ferrand, A. (2011). Appartenances multiples, opinion plurielle. Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.
Freud, S. ([1921] 1994). Ψυχολογία των μαζών και η ανάλυση του εγώ, μτφρ. Κλ. Τρικεριώτη. Αθήνα: Επίκουρος.
Hogg, Μ.Α. & J.C. Turner (1987). ‘Social identity and conformity: a theory of référant informational influence’, στο W. Doise & S. Moscovici (επι,μ.), Current issues in European social psychology, τόμος 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Latour, B. (2001). ‘Gabriel Tarde and the end of the social’, στο P. Joyce (επιμ.), The Social and its Problems. New Bearings in History and the Social Sciences. London: Routledge.
Lazzarato, Μ. (1999). ‘Postface. Gabriel Tarde: un vitalisme politique’, στο G. Tarde, Monadologie et sociologie. Le Plessis- Robinson: Synthélabo.
Le Bon, G. ([1895] 2010). Ψυχολογία των μαζών, μτφρ. Ι.Σ. Χριστοδούλου, πρόλ. Ν. Χρηστάκης. Αθήνα: Το Βήμα.
Leibniz, G.W. ([1714] 2006). Μοναδολογία, μτφρ. Στ. Λαζαρίδης, επιμ. Δ. Αναπολιτάνος. Αθήνα: Εκκρεμές.
Leroux, R. (2011). Gabriel Tarde, vie, oeuvres, concepts, Paris: Ellipses.
Lévi-Strauss, Cl. ([1950] 1990). Εισαγωγή στο έργο του Μ. Mauss’, στο Μ. Mauss, Σχεδίασμα μιας γενικής θεωρίας για τη μαγεία, μτφρ. Μ. Βεληβαθάκη, επιμ. Θ. Παραδέλλης. Αθήνα: Praxis.
Lubek, I. (1981). ‘Histoire de psychologies sociales perdues : le cas de Gabriel Tarde’, Revue Française de sociologie, 22, 3: 361- 395.
Millet, J. (1970). Gabriel Tarde et la philosophie de THistoire. Paris: Vrin.
Moscovici, S. (1998). ‘Introduction. Le domaine de la psychologie sociale’, στο S. Moscovici (επιμ.), Psychologie Sociale, 7η έκδ., Paris: Presses Universitaires de France.
Mucchielli, L. (2000). ‘Tardomania? Réflexions sur les usages contemporains de Tarde’, Revue d’histoire des sciences humaines, 3: 161-184.
Reynié, D. (1989). ‘Introduction: Gabriel Tarde, théoricien de l’opinion , στο G. Tarde, L’Opinion et la foule. Paris, Presses Llni- versitaires de France.
Rogers, F. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). New York: Free Press.
Rouquette, M.-L. (1998). ‘Les communications de masse , στο S. Moscovici (επιμ.), Psychologie Sociale, 7η έκδ., Paris: Presses Universitaires de France.
Tarde, G. (1890a). La philosophie pénale. Lyon: A. Storck.
Tarde, G. ([1890β] 1979). Les lois de l’imitation. Paris-Genève: Slat- kine Reprints-Ressources.
Tarde, G. (1893). La logique sociale. Paris: Alcan.
Tarde, G. ([1901] 1989). L’opinion et la foule. Paris: Presses Universitaires de France.
Tarde, G. ([1893] 1999). Monadologie et sociologie. Paris: Le Seuil, coll. Les empêcheurs de penser en rond.
Tarde, G. (1898). Etudes de psychologie sociale, Paris: Giard et Brière.
Χρηστάκης, N. (2010). ‘Πρόλογος’, στο G. Le Bon, Ψυχολογία των μαζών. Αθήνα: Το Βήμα.
Χρηστάκης, Ν. (2011). ‘Η Ψυχολογία των μαζών του Gustave Le Bon και κάποια σχόλια για τη θεώρηση της κοινωνικής επιρροής’, Θεωρία και Κοινωνία, 26: 165-182.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)