Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου (ΔΙΠΕ Χίου), εστιάζοντας στην αέναη επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, εκδίδει το διεθνές ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης,  "Εκπαιδευτικές Διαδρομές" (Educational Routes) σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Υπεύθυνος  έκδοσης, ο Ρες Ιωάννης (Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου).

Το περιοδικό μας εκδίδεται 2 φορές το χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) και δημοσιεύει στην Ελληνική και Αγγλική  πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες σχετικά με την Παιδαγωγική Επιστήμη και Εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Σκοπός του περιοδικού είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας  θέματων που άπτονται της καθημερινής διδακτικής πράξης και εκπαιδευτικής διαδικασίας, με γνώμονα τη διεπιστημονικότητα, την αμεροληψία, τον κριτικό λόγο και την καινοτομία στη μεθοδολογική προσέγγισή τους.

Στο περιοδικό φιλοξενούνται μόνο πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες για εκπαιδευτικά θέματα που προάγουν τη γνώση και δεν έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό έντυπο ή ηλεκτρονικό.

Οι υποβληθείσες εργασίες υπόκειται σε αξιολόγηση ομοτίμων  (μοντέλο "Διπλής Τυφλής Αξιολόγησης") και είναι:

Ερευνητικές  (ποιοτικές έρευνες, ποσοτικές έρευνες, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις) και

Θεωρητικές επιστημονικές μελέτες.

Επιπλέον, μπορούν να δημοσιεύονται χωρίς  αξιολόγηση ομοτίμων, αλλά με απόφαση της συνακτικής επιτροπής μετά από έλεγχο, οι παρακάτω κατηγορίες άρθρων:

Σχόλια,

Κριτικές,

Βιβλιοπαρουσιάσεις,

Συνεντεύξεις,

Viewpoints,

Παρουσιάσεις καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/δράσεων/εργαλείων

Τα επιστημονικά πεδία που διαπραγματεύεται το περιοδικό, αφορούν:

Καινοτόμες δράσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο),

Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής,

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης,

Διαχείριση Σχολικής Ζωής,

Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση,

Εκπαιδευτική Ψυχολογία,

Αναπτυξιακή Ψυχολογία,

Ψυχολογία Ατομικών Διαφορών,

Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές  στις Φυσικές Επιστήμες στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα των Ξένων Γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο,

Καινοτόμες Διδακτικές στο μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο,

Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα,

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση,

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,

Αγωγή Υγείας,

Καινοτόμες πρακτικές στο Νηπιαγωγείο,

Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση,

Καλλιέργεια των Δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, 

Εκπαιδευτική Ηγεσία,

Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας,

Τέχνη και Εκπαίδευση,

Σχολικό κλίμα,

Ενερός Πολιτειότητα - Ενεργός Πολίτης,

Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση,

Σχολικός και Διαδικτυακός εκφοβισμός,

Συμπερίληψη-Διαφορετικότητα,

Λογοτεχνία για παιδιά και ενήλικες,

Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση,

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση,

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.,

Εκπαιδευτική Ρομποτική,

Εκπαιδευτική έρευνα,

Οικονομικά της Εκπαίδευσης,

Ιστορία της Εκπαίδευσης,

Μουσεία και Εκπαίδευση,

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης,

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία,

Ψυχική Υγεία - Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης -Ενίσχυση ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών,

Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση και Ανθρώπινο Κεφάλαιο,

Μεταναστετυτικός και προσφυγικός μαθητικός πληθυσμός

 και άλλες όμορες επιστημονικές περιοχές.

Για υποβολή  εργασιών:

https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/edro/information/authors

 

Ανακοινώσεις


Έναρξη υποβολής εργασιών στο Διεθνές ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης "Εκπαιδευτικές Διαδρομές" (Educational Routes) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

2024-01-17

Οι πρωτότυπες εργασίες  (θεωρητικές επιστημονικές μελέτες και έρευνες), υποβάλλονται στο περιοδικό μας καθόλη τη διάρκεια του έτους.