Απόψεις εκπαιδευτικών της περιφέρειας Ηπείρου για τη συμβολή του μουσείου στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών.


Δημοσιευμένα: Dec 22, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
φυσικές επιστήμες μη τυπική εκπαίδευση απόψεις εκπαιδευτικών αντιφάσεις επεκτατική μάθηση
Αθηνά - Χριστίνα Κορνελάκη
Κατερίνα Πλακίτση
Περίληψη

Η εργασία αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας που αποσκοπεί στη συνέργεια της τυπικής με τη μη τυπική εκπαίδευση στο πλαίσιο της διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας είναι η επεκτατική μάθηση, ακολουθώντας τις φάσεις του επεκτατικού κύκλου. Η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάλυση της κατάστασης (δεύτερη φάση επεκτατικού κύκλου) που προηγείται του σχεδιασμού επιμορφωτικού σεμιναρίου για τους εκπαιδευτικούς (τρίτη φάση επεκτατικού κύκλου). Αποτελεί εμπειρική έρευνα που ακολουθεί τη μικτή προσέγγιση συλλέγοντας και αναλύοντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιεί ερωτηματολόγιο (n=149) και ημι-δομημένες συνεντεύξεις μιας ομάδας των εκπαιδευτικών (n=9). Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας αφορούν 1) τις απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Ηπείρου για τη συμβολή των μουσείων γενικού ενδιαφέροντος στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και 2) τις αντιφάσεις που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της υφιστάμενης κατάστασης στη σχέση σχολείου και μουσείου σε μια κοινωνικο-πολιτισμική προοπτική. Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται από τους εκπαιδευτικούς και εκδηλώνονται ως αντιφάσεις, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη σημασία της μη τυπικής εκπαίδευσης και εκφράζουν την πρόθεση είτε να συμμετάσχουν είτε να σχεδιάσουν οι ίδιοι και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα φυσικών επιστημών σε μουσεία γενικού ενδιαφέροντος.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Aaron Price, C., & Chiu, A. (2018): An experimental study of a museum-based, science PD programme’s impact on teachers and their students, International Journal of Science Education, DOI: 10.1080/09500693.2018.1457816
Akerson, V. L., & Hanuscin, D. L. (2007). Teaching the nature of science through inquiry: Results of a 3-year professional development programme. Journal of Research in Science Teaching, 44, 653–80.
Asghar, A., Ellington, R., Rice, E., Johnson, F., & Prime, G. M. (2012). Supporting STEM education in secondary science contexts. Interdisciplinary. Journal of Problem-Based Learning, 6, 4.
Astor-Jack, T., Balcerzak, P., & McCallie, E. (2006). Professional Development and the Historical Tradition of Informal Science Institutions: Views of Four Providers. Canadian Journal of Science, Mathematics, & Technology Education, 6(1), 67-81.
Bevan, B., Dillon, J., Hein, G. E., Macdonald, M., Michalchik, V., Miller, D., & Yoon, S. (2010). Making science matter: Collaborations between informal science education organizations and schools. Washington, DC: Centre for Advancement of Informal Science Education.
Blank, R. K., de las Alas, N., & Smith, C. (2008). Does teacher professional development have effects on teaching and learning?: Analysis of evaluation findings from programmes for mathematics and science teachers in 14 states. Washington, DC: Council of Chief State School Officers.
Blunden, A. (2013). Cultural-Historical Activity Theory Glossary of Terms. Retrieved from https://www.ethicalpolitics.org/ablunden/pdfs/Glossary_of_Cultural_Historical_Activity.pdf
Boeren, E., Nicaise, I., & Baert, H. (2012) Adult learners' satisfaction and its relation to characteristics of the individual and the educational institution, Pedagogies: An International Journal, 7(2), 132-149 DOI: 10.1080/1554480X.2012.655887.
Capps, D. K., & Crawford, B. A. (2013). Inquiry-based professional development: What does it take to support teachers in learning about inquiry and nature of science? International Journal of Science Education, 35, 1947–1978.
Chatterji, M. (2005). Evidence on “What Works”: An Argument for Extended-Term Mixed-Method (ETMM) Evaluation Designs. Educational Researcher, 34(5), 14–24.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). Research Methods in Education (8th ed.). London: Routledge.
Conforti, M. E., Chaparro, M. G., Degele, P. E., Díez Fernández Lomana, J. C. (2018). Visitor profiling at the Museum of Human Evolution of Burgos (Spain). Journal of Science Communication, 17(4), 1-21.
Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Daniels, H., & Johnson, P. (2014). Researching technologies for enhancing collective creativity. In Sannino, A. & Ellis, V (Eds.), Learning and collectivity creativity: Activity theoretical and sociocultural studies. (pp. 132 – 157). New York, NY: Routeledge.
Darling-Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M. (2017). Effective teacher professional development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
Engeström, Y. (1987). Learning by expanding: An activity-theoretical approach to developmental research. Helsinki: Orienta-Konsultit.
Engeström, Y. (1999). Activity theory and individual and social transformation. In Y. Engeström, R. Miettinen & R-L. Punamääki (Eds.), Perspectives on Activity Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
Engeström, Y. (2000). From individual action to collective activity and back: Developmental work research as an interventionist methodology. In P. Luff, J. Hindmarsh, & C. Heath (Eds.), Workplace studies (pp. 150–166). Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Engeström, Y. (2008). From teams to knots: Activity-theoretical studies of collaboration and learning at work. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
European Commission. (2007). Science education NOW: A renewed pedagogy for the future of Europe. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
Falk, J., Needham, M., Dierking, L., & Prendergast, L. (2014). International science centre impact study:Final report. Corvallis, OR: John H. Falk Research.
Georgopoulou, P., & Koliopoulos, D. (2017). Archaeological museums as environments of informal and non-formal science and technological education: The case of Educative Islets, Edmuse Conference, Rome, Italy: Research Gate, (100-103).
Hughes, C., & Cosbey, A. (2016). Exploring the Intersections of Science and History Learning. Journal of Museum Education, 41(3), 174-184. DOI:10.1080/10598650.2016.1193306
Isaac, G., Barma, S., & Romero, M. (2021). Cultural historical activity theory, double stimulation, and conflicts of motives in education science: Where have we been? (2012-2021). Revue internationale du CRIRES: innover dans la tradition de Vygotsky, 5(2), 86-94.
Kisiel, J. F. (2005). Understanding elementary teacher motivations for science fieldtrips. Science Education, 89(6), 936–955.
Κορνελακη, Α. Χ. (2018). Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από τον κόσμο των Φυσικών Επιστημών για μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης, υπό το πρίσμα της Θεωρίας της Δραστηριότητας (Μη δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Kornelaki, A. C., Plakitsi, K. (2018). Thunderbolt hunt. Educational Program for Students from 5 to 9 Years Old in the Archaeological Museum of Ioannina. World Journal of Education, 8(4), 87 – 101.
Κορνελάκη, Α. Χ., & Πλακίτση, Κ. (2022α). Γέφυρες μεταξύ θεμάτων Φυσικών Επιστημών και εκθεμάτων Μουσείων γενικού ενδιαφέροντος υπό το πρίσμα της θεωρίας της Δραστηριότητας και το πλαίσιο σχεδιασμού SCIEPIMGI. Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών - Έρευνα & Πράξη, 2022(82-83), 37-65.
Κορνελάκη, Α. Χ., & Πλακίτση, Κ. (2022β). Στάσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιφέρειας Ηπείρου για τη διδασκαλία φυσικών επιστημών. [υποβεβλημένο άρθρο για δημοσίευση].
Lavrakas, P.J. (2008). Encylopedia of survey research methods. Thousand Oaks: SAGE.
Luft, J. A., & Hewson, P. W. (2014). Research on teacher professional development programmes in science. Handbook of Research in Science Education, 2, 889–909.
Metcalfe, J. (2019). Comparing science communication theory with practice: An assessment and critique using Australian data. Public Understanding of Science, 28(4), 382-400.
Mujtaba, T., Lawrence, M., Oliver, M., & Reiss, M.J. (2018). Learning and engagement through natural history museums. Studies in Science Education, 54(1), 41-67. Doi: 10.1080/03057267.2018.1442820
Nadelson, L. S., Seifert, A., Moll, A. J., & Coats, B. (2012). i-STEM summer institute: An integrated approach to teacher professional development in STEM. Journal of STEM Education: Innovations and Research, 13, 69.
Νάκου, Ει. (2009). Μουσεία, Ιστορίες και Ιστορία. Αθήνα: Νήσος.
Νικονάνου, N. (ed.) (2015). Μουσειακή μάθησηκαι εμπειρία στον 21ο αιώνα. Αθήνα: Kallipos, Open Academic Editions, ISBN: 978-960-603-082-6/ https://repository.kallipos.gr/handle/11419/712
Sannino, A. (2015a). The emergence of transformative agency and double stimulation: Activity-based studies in the Vygotskian tradition. Learning, Culture and Social Interaction, 4 (2015), 1–3.
Sannino, A. (2015b). The principle of double stimulation: A path to volitional action. Learning, Culture and Social Interaction, 6 (2015), 1-15.
Sannino, A., & Ellis, V. (2014). Activity-Theoretical and Sociocultural Approaches to Learning and Collective Creativity: An Introduction. In
Sannino, A. & Ellis, V. (Eds.), Learning and collectivity creativity: Activity theoretical and sociocultural studies. (pp. 1 – 15). New York, NY: Routeledge.
Tal, T., & Steiner, L. (2006). Patterns of teacher-museum staff relationships: School visits to the educational centre of a science museum. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education, 6(1), 25–46.
Tran, L. U. (2007). Teaching science in museums: The pedagogy and goals of museum educators. Science Education, 91(2), 278–297.
Vygotsky, L. S. (1997). The collected works of L.S. Vygotsky (Vol. 4). New York: Plenum Press.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)