Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

EU Cohesion Policy after 2020: More goals, fewer resources


Γιώργος Ανδρέου
Abstract

Drawing on historical institutionalism, the paper seeks to compare the imprint of existing EU cohesion policy with the imprint formed on the basis of the policy reform proposals for the 2021-2027 programming period. It is deduced that the proposed changes are incremental in nature, seek to perpetuate the subjection of the goal of cohesion to the “new economic governance” and burden cohesion policy with additional general objectives. In addition, the distributive
dimension of the proposals is problematic, as drastic reductions of funds are envisaged for 10 out of the 12 Central and Eastern European member states. The final conclusion is that: a) the proposed distribution of funds is politically
unfeasible and b) the proposed reforms, while designed to limit complexity at the level of policy means, do not suffi ciently address “goal congestion” and do not event attempt to resolve the compatibility problem between the goal of cohesion – i.e. the reduction of territorial disparities – and the EU’s strategic ambitions. 

Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Γιώργος Ανδρέου
Assistant Professor at the Aristotle University of Thessaloniki
References
Ανδρέου, Γ. (2002), Συνοχή και διαρθρωτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών), Κείμενο Εργασίας, 2, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
Ανδρέου, Γ. (2016), “Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής”, στο: Μαραβέγιας Ν.(επιμ.), Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργία, Εξέλιξη Προοπτικές, Αθήνα: Κριτική , σελ. 332-335.
Ανδρέου, Γ. (2017α), “Η πολιτική συνοχής της Ε.Ε.: μια πολιτική σε αναζήτηση ταυτότητας”, στο : Βέρνυ, Σ. και Κόντης, Α. (επιμ), Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: οι Πολλαπλές Κρίσεις και οι Προκλήσεις του Μέλλοντος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, σελ. 493-512.
Ανδρέου, Γ. (2017β), “Η Nέα Οικονομική Διακυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής: Περισσότερη Αποτελεσματικότητα και Λιγότερη Αλληλεγγύη;”, Διεθνής κι Ευρωπαϊκή Πολιτική, 39: 195-212.
Bachtler, J., Begg I., Macchiarelli, C., Mendez C. and Wishlade, F. (2014), European Economic Governance and Cohesion Policy, Study for the European Parliament’s Committee on Regional Development, IP/B/REGI/IC/2013-086, Brussels: European Union.
Barca, F. (2009), An agenda for a reformed cohesion policy: A placebased approach to meeting European Union challenges and expectations, Independent Report prepared at the request of Danuta Hübner, Commissioner for Regional Policy, Brussels: European Commission.
Checkel, J.T. (1999), “Social Construction and Integration”, Journal of European Public Policy, 6(4): 545-560.
Dinan, D. (1994), Ever Closer Union? An Introduction to the European Community, London: Macmillan Press.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2014), Έκτη Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2016), Επένδυση σε περιφέρειες και πόλεις: Πολιτική συνοχής της Ε.Ε. 2014-2020, γενική παρουσίαση Powerpoint για την πολιτική συνοχής της Ε.Ε. 2014-2020. https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/publications/presentations/2016/investing-in-regions-andcities-eu-cohesion-policy-2014-2020, τελευταία πρόσβαση στις 04.02.2019.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018α), Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της: το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, COM(2018)321 της 2.5.2018, Βρυξέλλες.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018β), Πρόταση: Κανονισμός Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων, COM (2018)375 της 29.5.2018, Βρυξέλλες.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2018γ), Πρόταση: Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+), COM(2018)382 της 30.5.2018, Βρυξέλλες.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (2018δ), Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020, Panorama, 65: 12-17.
Haas, J., Rubio, E. and Schneemelcher, P. (2018), “The MFF proposal: what’s new, what’s old, what’s next?”, Policy Brief, Paris and Berlin: Jacques Delors Institute, 21 May.
Hooghe, L. (1996), “Building a Europe With the Regions: The Changing Role of the European Commission”, in: Hooghe L. (ed.), Cohesion Policy and European Integration: Building Multi-Level Governance, Oxford: Oxford University Press.
Hοwlett, M. and Cashore, B. (2009), “The Dependent Variable Problem in the Study of Policy Change: Understanding Policy Change as a Methodological Problem”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice,11(1): 33-46.
KPMG Central and Eastern Europe (2016), “EU Funds in Central and Eastern Europe: Progress Report 2007-2015”. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/EU-Funds-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf, τελευταία πρόσβαση στις 27.03.2019.
Majone, G. (1989), Evidence, Argument and Persuasion in the Policy Process, New Haven (Conn.): Yale University Press, p.p.. 158-159.
Majone, G. (1993), “The European Community Between Social Policy and Social Regulation”, Journal of Common Market Studies, 31(2): 153-70.
Parry, M. and Sapała, M. (2018), “2021-2027 Multiannual Financial Framework and new own resources; Analysis of the Commission’s proposal”, European Parliamentary Research Service, Brussels: European Parliament, July.
Peters, G. (2012), Institutional Theory in Political Science: The ‘‘New Institutionalism’’, Third Edition, London: Pinter.
Pierson, P. (2000), “Increasing returns, path dependence, and the study of politics”, American Political Science Review, 94: 251-67.
Pierson, P. and T. Skocpol (2002), “Historical Institutionalism in Contemporary Political Science”, in: Katzelson I. and. Milner H. V, (eds.), Political Science: State of the Discipline, New York: Norton.
Πετράκος, Γ. και Ψυχάρης, Γ. (2004), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Αθήνα: Κριτική.
Smyrl, M. (1998), “When (and How) Do the Commission’s Preferences Matter?”, Journal of Common Market Studies, 36(1): 79-100.
Streeck, W. and Thelen, K. (2005), “Introduction: institutional change in advanced political economies”, in: Streeck W. and Thelen K., (eds.), Beyond continuity: institutional change in advanced political economies, Oxford: Oxford University Press.
Most read articles by the same author(s)