Νεότερα για τον Ακάκιο Αμπελικό, «δεύτερο κτήτορα» της μονής Δαφνίου (16ος αι.), και τα μεταβυζαντινά τέμπλα του καθολικού


Δημοσιευμένα: Jan 1, 2013
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταβυζαντινή περίοδος Αττική μονή Δαφνίου δεύτερος κτήτορας τέμπλα
Γιώργος ΠΑΛΛΗΣ
Περίληψη

Μια ανέκδοτη νοταριακή πράξη του 1542 από την Κέρκυρα και δύο κρητικά δικαιοπρακτικά έγγραφα του 1549, τα οποία δημοσιεύτηκαν πρόσφατα και αφορούν στην παραγγελία ενός ξυλόγλυπτου τέμπλου για το καθολικό της μονής Δαφνίου, παρέχουν στοιχεία για μια νέα αποτίμηση της παρουσίας και της συμβολής του μοναχού Ακακίου Αμπελικού στην αναβίωσή της ως ορθόδοξου μοναστηριού. Με την ίδια αφορμή, εξετάζεται η εξέλιξη των τέμπλων του καθολικού κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο, με έμφαση στο μόνο για το οποίο διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, το κτιστό τοιχογραφημένο που κατασκευάστηκε πιθανότατα το 18ο αιώνα και διατηρήθηκε μέχρι τα μέσα του 19ου, πιθανώς ως το 1853, οπότε το διαδέχθηκε το τελευταίο, ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)