| More

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Views: 879 Downloads: 1528
Σόνια Καφούση (Sonia Kafousi), Πέτρος Χαβιάρης (Petros Chaviaris)

Περίληψη


Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις αξίες που διαμορφώνει η μάθηση και η διδασκαλία των μαθηματικών. Στην έρευνα συμμετείχαν 48 εκπαιδευτικοί που δίδασκαν σε τέσσερα σχολεία με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η συλλογή των δεδομένων στηρίχθηκε στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συζήτηση των αξιών με τους εκπαιδευτικούς μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο πλαίσιο προβληματισμού για τις επιθυμητές αλλαγές στη μαθηματική εκπαίδευση.


Λέξεις κλειδιά


αντιλήψεις; αξιες εκπαιδευτικών

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Atweh, B., & Seah, W.T. (2008). Theorising values and their study in mathematics education.

In P. L. Jeffery (Ed.), AARE Conference 2007. Fremantle, Western Australia.

http://www.aare.edu.au/data/publications/2007/atw07578.pdf(15.09.13)

Bishop, A. (2008α ). Mathematics teaching and values education- an intersection in need

of research. In P. Clarkson & N. Presmeg (Eds.), Critical Issues in Mathematics

Education (pp. 231-238). New York and London: Springer

Bishop, A. (2008β ). Teachers’ mathematical values for developing mathematical thinking

in classrooms: theory, research and policy. The Mathematics Educator , 11 (1&2),

-88.

Bishop, A. (2008γ ). Values in Mathematics and Science Education: similarities and differences.

The Montana Mathematics Enthusiast , 5 (1), 47-58.

Bishop, A. (2009). Researching family mathematical practices: background research and

future challenges. Στο Φ . Καλαβάσης , Σ . Καφούση , Μ . Χιονίδου -Μοσκοφόγλου , Χ .

Σκουμπουρδή & Γ . Φεσάκης (Eπιμ .), Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου ΕΝΕΔΙΜ, 43-53.

Ρόδος .

Dede, Y. (2006). Mathematics educational values of college students’ towards function

concept. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education,

(1), 82-102.

Dede, Y. (2009). Turkish preservice mathematics teachers’ mathematical values: Positivist

and constructivist values. Scientifi c Research and Essay , 4 (11), 1229-1235.

Doruk, B. (2012). Mathematical modeling activities as a useful tool for values education.

Educational Sciences: Theory & Practice , 12 (2), 1667-1672.

FitzSimons, G. E., Seah, W.T., Clarkson, P.C. & Bishop, A. (2000). Conceptions of values

and mathematics education held by Australian Primary Teachers: Preliminary Findings from VAMP. Ι n W.- S. Horng & F.- L. Lin (Ε ds.), Proceedings of HPM 2000, vol.II , 163-171.Taipei, Taiwan.

Καφούση , Σ . & Χαβιάρης , Π . (2013). Σχολική τάξη , οικογένεια , κοινωνία και μαθηματική εκπαίδευση . Εκδόσεις Πατάκη . Αθήνα .

Lancaster, D. (2006). Values in mathematics. Values Education for Australian Schooling .

http://www.valueseducation.edu.au/verve/_resources/LeighLancaster_Values_

maths.pdf (15.09.13)

Leu, Y-C. & Wu, C-J. (2004). The mathematics pedagogical values delivered by an elementary

teacher in her mathematics instruction: attainment of higher education

and achievement. In M. J. Hoines & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of 28th PME Conference, 225-232. Bergen, Norway.

Liman, M., Salleh, M. & Abdullahi, M. (2013). Sociological and Mathematics Educational

Values: An Intersection of Need for Effective Mathematics Instructional Contents

Delivery. International Journal of Humanities and Social Science. 3 (2), 192-203.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and Standards

for School Mathematics. Reston, VA: NCTM

Πρόγραμμα σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (2011). Υπουρ γείο Παιδείας : http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/news.php

Sam, L.S. & Ernest, P. (1997). Values in mathematics education: what is planned and

what is espoused? Proceedings of the Day Conference , BSRLM, University of

Nottingham, 37-44. http://www.bsrlm.org.uk/IPs/ip17-12/BSRLM-IP-17-12-Full.

pdf (15.09.13)

Seah, W.T. & Bishop, A. (2000). Values in mathematics textbooks: a view through two

Australasian regions. Paper presented at the 81st annual meeting of the American

Educational Research Association. New Orleans, LA. (ERIC Document reproduction

Service No. ED 440870).

Seah, W.T. & Bishop, A.(2002). Values, mathematics & society: making the connections.

In C. Vale, J. Roumeliotis & J. Horwood (Eds.), Valuing mathematics in society (pp.

-113). Brunswick, Australia: Mathematical Association of Victoria.

Στάμου , Γ . Α ., Χρονάκη , Α ., & Ζιώγα , Α . (2007). Επιστημονικοί λόγοι και έμφυλες αναπαραστάσεις στο σχολικό μαθηματικό περιοδικό Ευκλείδης Α΄ . Έρευνα στη Διδακτική των Μαθηματικών , 1 , 63-89.

Tan, S. K. (1997). Moral values and science teaching: A Malaysian school curriculum

initiative. Science and Education , 6 ,555-572.

van de Walle, J. (2005). Μαθηματικά για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο: Μια Εξελικτική

Διδασκαλία. (Eπιμ . Τ .Α . Τριανταφυλλίδης ). Τυπωθήτω -Γιώργος Δαρδάνος .


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2017 ΣΟΝΙΑ ΚΑΦΟΥΣΗ, ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΒΙΑΡΗΣ

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.