Vol. 17 No. 2 (2018): History, Historiography and the Historical Profession

Published: 2018-08-21

Editorial Committee: Photini Danou, Ada A. Dialla, Giorgos Plakotos, Aimilia Salvanou, Elias Stouraitis, Athena Syriatou

Book Review Editor: Athena Syriatou

Cover Image: Pantelis Chandris, "Ο Ερωτών" [The Quester, 2006]

Cover Design: Panagiotis Papidas

Introduction

Giorgos Plakotos, Athina Syriatou