Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Χαρισματικότητα και Πολιτισμική Ετερότητα


Δημοσιευμένα: Sep 14, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικότητα πολιτισμός πολιτισμική ετερότητα πολιτισμική ευαισθητοποίηση υποεκπροσώπηση
Ιώ Θεοδωρίτση
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Περίληψη

Η συνεχώς αυξανόμενη ποικιλομορφία των ταλαντούχων μαθητών στις αίθουσες διδασκαλίας και τις υπηρεσίες της χαρισματικής εκπαίδευσης αποτελεί σήμερα μια διαρκή πρόκληση. Οι υφιστάμενες συνθήκες προστάζουν την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πολιτικών και διαδικασιών αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και εξειδικευμένων γνώσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Τα εμπόδια και οι δυσκολίες, που αναδύονται στη χαρισματική εκπαίδευση, αναφορικά με τη χαρισματικότητα και την πολιτισμική ετερότητα, συνδέονται αφενός με τη δυσκολία εντοπισμού των χαρισματικών παιδιών, τα οποία προέρχονται από διαφορετικά πολιτιστικά περιβάλλοντα, και αφετέρου με την ένταξή τους σε ανάλογα προγράμματα. Παράλληλα, εντοπίζονται και ιδιαίτερες δυσκολίες κατανόησης της ίδιας της έννοιας της χαρισματικότητας. Βασικός αντικειμενικός σκοπός είναι να οριστούν και να προσδιοριστούν επακριβώς οι έννοιες του πολιτισμού και της χαρισματικότητας. Στη συνέχεια, επιχειρείται να γίνει η σύνδεση των δύο αυτών εννοιών και να παρουσιαστεί το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής τους. Ακολούθως, να τονισθεί η αδήριτη ανάγκη για την πολιτισμική ευαισθητοποίηση και την ενημερότητα των εκπαιδευτικών, με σκοπό την επιτυχή και δίκαιη ενσωμάτωση των χαρισματικών μαθητών σε ανάλογα προγράμματα εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται λόγος για τον κρίσιμο και καθοριστικό ρόλο των γονέων ως συνηγόρων των χαρισματικών παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια, με σκοπό την αντιστροφή της υποεκπροσώπησης των παιδιών αυτών στα χαρισματικά εκπαιδευτικά προγράμματα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
AGALIOTIS, I., & KALYVA, E. (2019). Motivational Differences of Greek Gifted and Non-Gifted High-Achieving and Gifted Under-Achieving Students. International Education Studies, 12(2), 45-56.
ALLEN, J. K. (2017). Exploring the role teacher perceptions play in the underrepresentation of culturally and linguistically diverse students in gifted programming. Gifted Child Today, 40(2), 77-86.
ALQAHTANI, R., & KALIAPPEN, N. (2020). Quality Assurance in Gifted Education. Universal Journal of Educational Research, 8(11), 5137-5150.
ANDRESEN, M., & BERGDOLT, F. (2017). A systematic literature review on the definitions of global mindset and cultural intelligence–merging two different research streams. The International Journal of Human Resource Management, 28(1), 170-195.
BALDWIN, A. Y. (1984). Baldwin Identification Matrix 2 for the identification of gifted and talented. New York: Royal Fireworks.
BALDWIN, A. Y. (2002). Culturally Diverse Students Who Are Gifted, Exceptionality. A Special Education Journal, 10(2), 139-147.
BALDWIN, A. Y., & VIALLE, W. (EDS.). (1999). The many faces of giftedness: Lifting the masks. Belmont, CA: Wadsworth.
BANKS, J. (1989). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. Blank & C. Banks (Eds.), Multicultural education: Issues and perspectives (pp. 2–26). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.
BENNETT-RAPPELL, H., & NORTHCOTE, M. (2016). Underachieving gifted students: Two case studies. Issues in Educational Research, 26(3), 407-430.
CALLAHAN C. M. (2005). Identifying Gifted Students from Underrepresented Populations. Theory into Practice, 44(2), 98-10.
CARROLL, J. B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic studies. New York: Cambridge University Press.
CASTELLANO, J. A. (Ed.). (2003). Special populations in gifted education: Working with diverse gifted learners. Boston: Allyn & Bacon.
CHEN, X., CHEUNG, H. Y., FAN, X., & WU, J. (2018). Factors related to resilience of academically gifted students in the Chinese cultural and educational environment. Psychology in the Schools, 55(2), 107-119.
CRAWFORD, B. F., SNYDER, K. E., & ADELSON, J. L. (2020). Exploring obstacles faced by gifted minority students through Bronfenbrenner’s bioecological systems theory. High Ability Studies, 31(1), 43-74.
DAVIS, J. L., FORD, D. Y., MOORE III, J. L., & FLOYD, E. F. (2020). Black and Gifted in Rural America: Barriers and Facilitators to Accessing Gifted and Talented Education Programs: Barriers and Facilitators to Accessing Gifted and Talented Education Programs. Theory & Practice in Rural Education, 10(2), 85-100.
DONOVAN, M. S., & CROSS, T. (EDS.). (2002). Minority students in special and gifted education. Washington, DC: National Academy Press.
ECKER-LYSTER, M., & NIILEKSELA, C. (2017). Enhancing gifted education for underrepresented students: Promising recruitment and programming strategies. Journal for the Education of the Gifted, 40(1), 79-95.
ELLIOTT S, KRATOCHWILL T, LITTLEFIELD-COOK J, TRAVERS J. (2008). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Aποτελεσματική διδασκαλία, αποτελεσματική μάθηση. Αθήνα: Eκδόσεις Gutenberg.
FORD, D. Y. (1998). The underrepresentation of minority students in gifted education: Problems and promises in recruitment and retention. Journal of Special Education, 32, 4–14.
FORD, D. Y., DICKSON, K. T., DAVIS, J. L., SCOTT, M. T., & GRANTHAM, T. C. (2018). A culturally responsive equity-based bill of rights for gifted students of color. Gifted Child Today, 41(3), 125-129.
FORD, D. Y., & GRANTHAM, T. C. (2003). Parenting gifted culturally diverse children: A focus on education-related issues and needs. Understanding Our Gifted, 15, 12–17.
FORD, D. Y., & HARRIS III, J. J. (1999). Multicultural gifted education. New York: Teachers College Press.
FORD, D. Y., HARRIS III, J. J., TYSON, C. A., & FRAZIER TROTMAN, M. (2002). Beyond deficit thinking: Providing access for gifted African American students. Roeper Review, 24(2), 52-58.
FORD, D. Y., JAMES L. MOORE III & H. RICHARD MILNER (2004). Beyond culture blindness: A model of culture with implications for gifted education. Roeper Review, 27(2), 97-103.
FORD, D. Y., & TAREK C. GRANTHAM (2003). Providing Access for Culturally Diverse Gifted Students: From Deficit to Dynamic Thinking. Theory into Practice, 42(3), 217-225.
FRASIER, M. (1989). Poor and minority students can be gifted, too. Educational Leadership, 46, 16-18.
FREILICH, M. (1989). Introduction: Is culture still relevant? In M. Frielich (Ed.), The relevance of Culture (pp. 1-7). New York: Morgan & Garvey.
FRIESEN, B. J., & HUFF, B. (1990). Parents and professionals as advocacy partners. Preventing School Failure, 34(3), 31–36.
GARDNER, H. (1983). Frames of mind. New York: Basic Books.
GENSHAFT, J. (1991). The gifted adolescent in perspective. In M. Birely& J. Genshaft (Eds), Understanding the gifted adolescent: Educational development and multicultural issues (pp.259-262). New York: Teachers College Press.
GOLLNICK, D. M., & CHINN, P. C. (2004). Multicultural education in a pluralistic society (6* ed.). Columbus, OH: Merrill Prentice Hall.
GRANTHAM TAREK C. (2005). Parent Advocacy for Culturally Diverse Gifted Students. Theory Into Practice, 44(2), 138-147.
HAMILTON, R., MCCOACH, D. B., TUTWILER, M. S., SIEGLE, D., GUBBINS, E. J., CALLAHAN, C. M., ... & MUN, R. U. (2018). Disentangling the roles of institutional and individual poverty in the identification of gifted students. Gifted Child Quarterly, 62(1), 6-24.
HARMON, D. (2002). They won't teach me: The voices of gifted African American inner-city students. Roeper Review, 24(2), 68-75.
HERRNSTEIN, R., & MURRAY, C. (1994). The Bell Curve: Intelligence and class structure in American life. New York: Free Press.
HILLIARD, A. G., III. (1991). Do we have the will to educate all children? Educational Leadership, 49, 31–36.
HODGES, J., & GENTRY, M. (2020). Underrepresentation in Gifted Education in the Context of Rurality and Socioeconomic Status. Journal of Advanced Academics.
doi:10.1177/1932202X20969143
HODGES, J., TAY, J., MAEDA, Y., & GENTRY, M. (2018). A meta-analysis of gifted and talented identification practices. Gifted Child Quarterly, 62(2), 147-174.
HOFSTEDE, G. (1991). Cultures and organizations: Software of the mind. London: McGraw-Hill.
HOLLINS, E. R. (1996). Culture in school learning: Revealing the deep meaning. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
IBÁÑEZ GARCÍA, A., GALLEGO ÁLVAREZ, T., GARCÍA ROMÁN, M., GUILLÉN MARTÍN, V. M., TOMÉ MERCHÁN, D., & CASTRO ZAMUDIO, S. (2020). University Mentoring Programmes for Gifted High School Students: Satisfaction of Workshops. Sustainability, 12(13), 5282.
KARACABEY, M. F., OZDERE, M., & BOZKUS, K. (2019). The Attitudes of Teachers towards Multicultural Education. European Journal of Educational Research, 8(1), 383-393.
LOCKHART, K., & MUN, R. U. (2020). Developing a Strong Home–School Connection to Better Identify and Serve Culturally, Linguistically, and Economically Diverse Gifted and Talented Students. Gifted Child Today, 43(4), 231-238.
MADDOCKS, D. L. (2018). The identification of students who are gifted and have a learning disability: A comparison of different diagnostic criteria. Gifted Child Quarterly, 62(2), 175-192.
MANASAWALA, S. A., & DESAI, D. N. (2019). Meeting the educational needs of a gifted child: A parent’s narrative. Gifted Education International, 35(3), 189-200.
MATHEIS, S., KRONBORG, L., SCHMITT, M., & PRECKEL, F. (2017). Threat or challenge? Teacher beliefs about gifted students and their relationship to teacher motivation. Gifted and Talented International, 32(2), 134-160.
MITANA, J. M. V., MUWAGGA, A. M., & SSEMPALA, C. (2019). Assessment for successful intelligence: A paradigm shift in classroom practice. International Journal of Educational Research Review, 4(1), 106-115.
MORGAN, H. (2019). The lack of minority students in gifted education: Hiring more exemplary teachers of color can alleviate the problem. The Clearing House. A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 92(5), 156-162.
MUN, R. U., EZZANI, M. D., & LEE, L. E. (2020). Culturally Relevant Leadership in Gifted Education: A Systematic Literature Review. Journal for the Education of the Gifted, 43(2), 108-142.
OTT, D. L., & MICHAILOVA, S. (2018). Cultural intelligence: A review and new research avenues. International Journal of Management Reviews, 20(1), 99-119.
OTTWEIN, J. K. (2020). Working toward equitable gifted programming: The school psychologist's role. Psychology in the Schools, 57(6), 937-945.
PARKER, J. D., SAKLOFSKE, D. H., & KEEFER, K. V. (2017). Giftedness and academic success in college and university: Why emotional intelligence matters. Gifted Education International, 33(2), 183-194.
PERRY, T., STEELE, C., & HILLIARD, A. (2003). Young, gifted, and Black: Promoting high achievement among African American students. Boston, MA: Beacon Press.
PETERS, S. J., GENTRY, M., WHITING, G. W., & MCBEE, M. T. (2019). Who gets served in gifted education? Demographic representation and a call for action. Gifted Child Quarterly, 63(4), 273-287.
PETERSON, J. S. (1999). Gifted through whose cultural lens? An application of the postpositivistic mode of inquiry. Journal for the Education of the Gifted, 22(4), 354-383.
ROBERT J. STERNBERG (2007). Cultural concepts of giftedness, Roeper Review, 29(3), 160-165.
ROBINSON, A., & MOON, S. M. (2003). A national study of local and state advocacy in gifted education. Gifted Child Quarterly, 47, 8–25.
SCHIEBER, N. B. A. (2019). The gifted child as an equal partner or minority in the sibling relationship: The parents’ perspective. Child Indicators Research, 12(6), 2151-2171.
SIEGLE, D., DAVIA RUBENSTEIN, L., & MCCOACH, D. B. (2020). Do you know what I'm thinking? A comparison of teacher and parent perspectives of underachieving gifted students' attitudes. Psychology in the Schools, 57(10), 1596-1614.
SILVERMAN, L. K. (2021). Honoring the precious uniqueness of your gifted child. Gifted Education International, 37(1), 67-79.
SMEDSRUD, J. (2020). Explaining the variations of definitions in gifted education. Nordic Studies in Education, 40(1), 79-97.
STEENBERGEN-HU, S., OLSZEWSKI-KUBILIUS, P., & CALVERT, E. (2020). The effectiveness of current interventions to reverse the underachievement of gifted students: Findings of a meta-analysis and systematic review. Gifted Child Quarterly, 64(2), 132-165.
STERNBERG, R. (1994). Allowing for thinking styles. Educational Leadership, 52(3), 36-41.
STERNBERG, R. J. (1997). A triadic view of giftedness: Theory and practice. In N. Colangelo & G. A. Davis (Eds.), Handbook of gifted education (2nd ed., pp. 43–53). Boston: Allyn & Bacon.
STEMBERG, R. J., & CLINKENBEARD, P. R. (1995). The triarchic model applied to identifying teaching, and assessing gifted children. Roeper Review, 17, 255-260.
STEMBERG, R. J., & GRIGORENKO, E. L. (1997). The cognitive costs of physical and mental ill health: Applying the psychology of the developed world to the problems of the developing world. Eye on Psi Chi, 2(1), 20-27.
STEMBERG, R. J., & KAUFMAN J. C. (1998). Human abilities. Annual Review of Psychology, 49, 479-502.
SYAFRIL, S., YAUMAS, N. E., ISHAK, N. M., YUSOF, R., JAAFAR, A., YUNUS, M. M., & SUGIHARTA, I. (2020). Characteristics and educational needs of gifted young scientists: a focus group study. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 8(2), 947-954.
TING-TOOMEY, S. (1999). Communicating across cultures. New York: Guilford Press.
U. S. DEPARTMENT OF EDUCATION, NATIONAL CENTER FOR EDUCATION STATISTICS (2003). Statistics and trends in the education of Blacks. Washington, DC: Author.
U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION OFFICE OF THE SECRETARY, OFFICE OF PUBLIC AFFAIRS. (2003). No Child Left Behind: A Parents’ Guide. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.
YEO, L. S., & PFEIFFER, S. I. (2018). Counseling gifted children in Singapore: Implications for evidence-based treatment with a multicultural population. Gifted Education International, 34(1), 64-75.
YOON, J., KIM, K. J., & KOO, K. (2020). Enrichment program for the ethnic minority of gifted and talented students in science and engineering. International Journal of Science Education, Part B, 10(1), 36-50.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)