Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Εκπαιδευτικές στρατηγικές σε χαρισματικά παιδιά: Mια συγκριτική μελέτη σε Αυστραλία, Ουγγαρία, Ρωσία και Ελλάδα


Δημοσιευμένα: Sep 14, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
χαρισματικά παιδιά εκπαιδευτικές στρατηγικές Aυστραλία Ρωσία Ουγγαρία Ελλάδα
Μάνια Παππά
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου
Περίληψη

Οι ειδικοί επιστήμονες, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς των χαρισματικών παιδιών στην Ελλάδα προβληματίζονται έντονα σχετικά με τις μεθόδους εκπαίδευσης των χαρισματικών μαθητών. Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιαστούν συγκριτικά οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που ακολουθούνται σε Αυστραλία, Ρωσία, Ουγγαρία και Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα διερευνηθούν τρόποι εκπαίδευσης των χαρισματικών παιδιών σε χώρες με μεγάλη παράδοση στο συγκεκριμένο ζήτημα, με απώτερο σκοπό να εξεταστούν οι προοπτικές ανάπτυξης αυτών των στρατηγικών στην χώρα μας. Η Ουγγαρία ήδη από το 1980 έχει μεριμνήσει για τους χαρισματικούς μαθητές, μέσω του δημόσιου εκπαιδευτικού της συστήματος. Η Ρωσία είναι μια χώρα που πάνω από μισό αιώνα υποστηρίζει προγράμματα ενίσχυσης των χαρισματικών μαθητών, ειδικότερα στις θετικές επιστήμες, ενώ η Αυστραλία είναι πρωτοπόρος χώρα στις εκπαιδευτικές στρατηγικές των χαρισματικών παιδιών. Τέλος, στην Ελλάδα γίνονται διάφορες προσπάθειες τόσο για την αξιολόγηση όσο και για την εκπαίδευση των χαρισματικών παιδιών, οι οποίες όμως είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο και στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
BALOGH, L., & NAGY, K. (1996). Developing talented children. In: A. J. Croopley & D. Dehn (Eds.), Fostering the growth of high ability: European perspectives (pp. 65–74). Norwood NJ: Ablex Publishing Corporation.
BALOGH, L., DÁVID, I., NAGY, K., & TÓTH, L. (1997). Learning Techniques and Self-Knowledge with Talented Schoolchildren. Acta Psychologica Debrecina, 20, 173-181.
BALOGH, L., & TÓTH, L. (EDS.) (2001). Gifted Development at Schools: Research and Practice. Debrecen: University of Debrecen, Comenius Program.
BALOGH, L., PERSSON, R. S., & JOSWIG, H. (2000). Gifted education in Europe – Programs, practices and current research. In: K. A. Heller, F. Mönks, R. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.), International Ηandbook of Giftedness and Talent (pp. 703–734). New York: Elsevier Science.
BORSCHEVA, K., FEDOROVA, Y., BORSCHEVA, N., GLUKHOVA, M., & FEDOROV, E. (2020). Assessment of the Impact of the Social-Economic Environment on the Development of Academic Giftedness of Russian Schoolchildren. Calitatea, 21, 33-35.
BUTI, E. (1968). Public Education in the Hungarian People's Republic. Budapest, Hungary: Tankönyvkiadó.
CEYLAN, Ö. (2020). The effect of the waste management themed summer program on gifted students’ environmental attitude, creative thinking skills and critical thinking dispositions. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning, 1-13.
CHOWDHURY, M. A. (2017). Towards the achievement of a unified, uniform and socially-just ‘gifted education’ policy acceptable on a global scale. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(1), 1-22.
CONNELLY, J. (2010). Hungary and the United States: A comparison of gifted education. AHEA: E-Journal of the American Hungarian Educators Association, 3, 1-8.
DAVIS, G. A. (2009). New developments in gifted education. In: L. V. Shavinina (Ed.), International Handbook of Giftedness (pp. 1035-1044). Toronto: Springer Science Business Media B.V.
DAVIS, G. A., RIMM, B. S., & SIEGLE, D. (2018). Εκπαίδευση Χαρισματικών Παιδιών. Α.-Σ. Αντωνίου, Μ. Παπαδάτου-Παστού, & Σ. Πολυχρονοπούλου (Επιμ.). 6η έκδοση. Αθήνα: Παρισιάνου.
EURYDICE (2007). Specific educational measures to promote all forms of giftedness at school in Europe. Report, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), Belgium, Brussels, European Union. Διαθέσιμο σε:
GALI, G. F., FAKHRUTDINOVA, A. V., & GRIGORIEVA, L. L. (2017). The teachers’ strategies of identifying and development of gifted students in foreign countries. Modern Journal of Language Teaching Methods, 7(9), 84-90.
GALI, G. F., FAKHRUTDINOV, B. I., SHAKHNINA, I. Z., & ZAGLADINA, E. N. (2019). School problems in the education and development of gifted children: Psychological aspect. Humanities & Social Sciences Reviews, 7(4), 410-415.
GALLAGHER, J. (2002). Gifted education in the 21st century. Gifted Education International, 6(2), 100–110.
GARVIS, S., WINDSOR, S., & PENDERGAST, D. (2021). Gifted and Talented Aboriginal Students in Australia. In: R. S. Smith (Ed.). Handbook of Giftedness and Talent Development in the Asia-Pacific (pp. 693-708). Springer International Handbooks of Education.
GORBUNOVA, I. B., & MOROZOV, S. A. (2020). Computer-Aided Music Technologies in Teaching Students with Visual Impairments in Secondary and High-Level Music Education Institutions in Russia. Talent Development & Excellence, 12, 918-932.
GRIGORENKO, E. L. (2000). Russian defectology: Anticipating perestroika in the field. Journal of Learning Disabilities, 31, 193–207.
GRIGORENKO, E. L. (2002). Intelligence and educational practices. Educational Psychology Review, 12, 361–364.
GRIGORENKO, E. L. (2017). Gifted education in Russia: Developing, threshold, or developed. Cogent Education, 4(1), 1364898.
GROSS, M. U. (1999). Small poppies: Highly gifted children in the early years. Roeper Review, 21(3), 207-214.
GYARMATHY, E. (2013). The gifted and gifted education in Hungary. Journal for the Education of the Gifted, 36(1), 19-43.
HELLER, K. A., & SCHOFIELD, N. J. (2000). International trends and topics of research on giftedness and talent. In: K. A. Heller., F. J. Monks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Eds.), International Handbook of Research and Development of Giftedness and Talent 2nd ed. (pp. 123–137). Oxford: Elsevier.
HEUSER, B. L., WANG, K., & SHAHID, S. (2017). Global Dimensions of Gifted and Talented Education: The Influence of National Perceptions on Policies and Practices. Global Education Review, 4(1), 4-21.
JELTOVA, I., & GRIGORENKO, E. L. (2005). Systemic approaches to giftedness: Contributions of Russian psychology. In R. J. Sternberg & J. E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness (pp. 171-186). New York, NY: Cambridge University Press.
KRONBORG, L. G. (2002). AAEGT President's Report. Australasian Journal of Gifted Education, 11(2), 46-48.
KRONBORG, L., & CORNEJO-ARAYA, C. A. (2018). Gifted educational provisions for gifted and highly able students in Victorian schools, Australia. Universitas Psychologica, 17(5), 1-14.
KURBATOVA, A., BICHEVA, I., IVANOVA, N., ZAITSEVA, S., & KRASILNIKOVA, L. (2019). Career guidance problem as a systemic problem in russian society. Revista Inclusiones, 158-173.
MATHEIS, S., KRONBORG, L., SCHMITT, M., & PRECKEL, F. (2017). Threat or challenge? Teacher beliefs about gifted students and their relationship to teacher motivation. Gifted and Talented International, 32(2), 134-160.
ΜΑΤΣΑΓΓΟΎΡΑΣ, Η. Γ. (2003). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας, τόμος Β΄. Στρατηγικές. ∆ιδασκαλίας. Αθήνα: Gutenberg.
MATSAGOURAS, E. G., & DOUGALI, E. (2009). A proposal for gifted education in reluctant schools: the case of the Greek school system. In: T. Balchin, B. Hymer, & D. J. Matthews (Eds.), The Routledge International Companion to Gifted Education (pp. 84-91). London: Routledge.
MCCANN, M. (2005). Our greatest natural resource; Gifted education in Australia. Gifted Education International, 19, 90-106.
MONKS, F. J., & PFLUGER, R. (2005). Gifted Education in 21 European Countries – Inventory and Perspective. Nijmegen: Radboud University Nijmegen. Διαθέσιμο σε: www.bmbf.de/pub/gifted_education_21_eu_countries.pdf
PERSSON, R. S. (2010). Experiences of intellectually gifted students in an egalitarian and inclusive educational system: A survey study. Journal for the Education of the Gifted, 33(4), 536-569.
PLUNKETT, M. M., & KRONBORG, L. G., (2007). Gifted education in Australia: a story of striving for balance. Gifted Education International, 23(1), 72-83.
SĘKOWSKI, A. (2001). Achievements of Gifted Students. Lublin: Scientific Society of the Catholic University of Lublin.
SĘKOWSKI, A. E., & ŁUBIANKA, B. (2015). Education of gifted students in Europe. Gifted Education International, 31(1), 73-90.
SĘKOWSKI A., SIEKANSKA M., & KLINKOSZ, W. (2009). On individual differences in giftedness. In: L. V. Shavinina (Ed.), International Handbook of Giftedness (pp. 467–485). Toronto: Springer Science Business Media B.V.
SHAUGHNESSY, M. F., & PERSSON, R. S. (2009). Observed trends and needed trends in gifted education. In: L. V. Shavinina (Ed.), International Handbook of Giftedness (pp. 1285–1291). Toronto: Springer Science Business Media B.V.
SHATUNOVA, O. V., & SERGEEVA, A. B. (2014). Academic competitions and Technology Olympiads as a means to identify and develop endowments of school students. Life Science Journal, 11(11), 380-383.
SLATER, E. (2018). The identification of gifted children in Australia: The importance of policy. TalentEd, 30(2018), 1-16.
YURKEVICH, V. S. (2018). Intellectual giftedness and social success: an analysis of the contradictory context. Journal of Modern Foreign Psychology, 7(2), 28-38.
VATHY, V. L., & ADRIÁN, N. A. G. Y. (2019). The significance of gifted and talented programmes in contemporary higher education. Network Intelligence Studies, 13, 7-12.
WALSH, R. L., & JOLLY, J. L. (2018). Gifted education in the Australian context. Gifted Child Today, 41(2), 81-88.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)