| More
Vol 50, No 3 (2016)

Table of Contents

Front matter

 
PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF
 
PDF

Geophysics and Seismology

I. Fikos, G. Vargemezis, F. Kapeti, E. Avramidou, T. Stylianou
PDF
1135-1142
A. Karakonstantis, P. Papadimitriou
PDF
1143-1152
G. Kaviris, I. Spingos, V. Kapetanidis, P. Papadimitriou
PDF
1153-1162
A.A. Kiratzi
PDF
1163-1173
D. Konstantinopoulos, D. Giannopoulos, E. Sokos, K.I. Konstantinou, G.A. Tselentis
PDF
1174-1183
G. Koravos, G. Vougiouka, T.M. Tsapanos, G. Drakatos, E. Olasoglou
PDF
1184-1193
M.E. Norda, A. Prapiga, P. Paraskevopoulos, G.A Tselentis
PDF
1194-1203
A. Nur
PDF
1204-1211
E.M. Olasoglou, T.M. Tsapanos, E.E. Papadimitriou, G.N. Drakatos
PDF
1212-1221
B.C. Papazachos, G.F. Karakaisis, E.M. Scordilis, Ch. Papaioannou
PDF
1222-1231
O. Stavroulopoulou, E. Sokos, G.A. Tselentis
PDF
1232-1240
V. Stavropoulou, D. Giannopoulos, E. Sokos, K.I. Konstantinou, G.A. Tselentis
PDF
1241-1249
E. Tema
PDF
1250-1257
E. Teza, E.M. Scordilis, C.B. Papazachos, G.F. Karakaisis
PDF
1258-1269
A.D. Tsampas, E.M. Scordilis, C.B. Papazachos, G.F. Karakaisis
PDF
1270-1280

Seismology

K.A. Adamaki, R.G. Roberts
PDF
1283-1292
K. Arvanitakis, C. Gounaropoulos, M. Avlonitis
PDF
1293-1298
D. Chorozoglou, D. Kugiumtzis, E. Papadimitriou, G. Tsaklidis
PDF
1300-1308
R. Console
PDF
1309-1318
R. Console, R. Carluccio, E. Papadimitriou, V. Karakostas
PDF
1319-1328
A. Efstathiou, A. Tzanis, F. Vallianatos
PDF
1329-1340
D. Gospodinov
PDF
1341-1348
Ch. Kourouklas, E. Papadimitriou, G. Tsaklidis, V. Karakostas
PDF
1349-1358
K.M. Leptokaropoulos, C.G Gkarlaouni
PDF
1359-1368
O. Mangira, E. Papadimitriou, G. Tsaklidis, G. Vasiliadis
PDF
1369-1378
M. Mesimeri, V. Karakostas, E. Papadimitriou, G. Tsaklidis
PDF
1379-1388
P.M. Paradisopoulou, E.E. Papadimitriou, J. Mirek
PDF
1389-1398
C.E. Pertsinidou, G. Tsaklidis, N. Limnios, E. Papadimitriou
PDF
1399-1411
G.P. Farangitakis, O.G. Brentas, E. Andreadakis, E. Lekkas
PDF
1415-1425
O. Novikova, A. Gorshkov
PDF
1426-1432
C. Smerzini, K. Pitilakis, K. Hashemi
PDF
1433-1452
N. Theodoulidis, I. Grendas
PDF
1453-1462
D.A. Vamvakaris, C.B. Papazachos, Ch.A. Papaioannou, E.M. Scordilis, G.F. Karakaisis
PDF
1463-1472
M.E. Contadakis, D.N. Arabelos, G. Vergos, E.M. Scordilis, S.D. Spatalas
PDF
1375-1485
G.C. Gkarlaouni, E.E. Papadimitriou, A.Α. Kilias
PDF
1485-1494
D. Kazantzidou-Firtinidou, I. Kassaras, A. Ganas, C. Tsimi, N. Sakellariou, S. Mourloukos, P. Stoumpos, K. Michalaki, G. Giannaraki
PDF
1495-1505
D. Kementzetzidou, P. Paradisopoulou, K. Gkogkas, E. Arampatzi, E. Kyriakidou, E. Melissanidou, N. Theodoulidis
PDF
1505-1514
O.J. Ktenidou, N. Abrahamson, S. Drouet, F. Cotton
PDF
1515-1524
K. Makra, D. Raptakis
PDF
1525-1534
C. Panorias, A. Papadopoulou, T. Tsapanos
PDF
1535-1542
S. Bitharis, A. Fotiou, C. Pikridas, D. Rossikopoulos, S. Pavlides, A. Chatzipetros
PDF
1545-1552
A. Ganas, K. Chousianitis, P. Argyrakis, Ch. Tsimi, M. Papanikolaou, G. Papathanassiou, K. Exarchos
PDF
1553-1562
C. Pikridas, S. Bitharis, A. Fotiou, D. Rossikopoulos, S. Katsougiannopoulos, K. Spanakaki, I. Karolos
PDF
1563-1569
D. Rossikopoulos, A. Fotiou, C. Pikridas, S. Bitharis
PDF
1570-1582
V. Saltogianni, M. Gianniou, T. Taymaz, S. Yolsal-Çevikbilen, S. Stiros
PDF
1583-1592
A. Anifadi, Is. Parcharidis, O. Sykioti
PDF
1596-1604
E. Argyropoulou, D. Argialas, P. Nomikou, D. Papanikolaou, M. Dekavalla
PDF
1605-1615
D. Βampourda, D. Argialas, P. Nomikou, A. Tzotsos
PDF
1616-1625
B. Christaras, An. Moropoulou, M. Chatziangelou, L. Dimitraki, K. Devlioti
PDF
1626-1632
R. Kouli, D. Argialas, P. Nomikou, V. Lykousis
PDF
1633-1642
A. Mouratidis
PDF
1643-1651

Remote Sensing and GIS

A. Mouratidis, M. Koutsoukos
PDF
1652-1661
K.G. Nikolakopoulos, I. Koukouvelas, N.G. Argyropoulos
PDF
1662-1671
P. Štych, A. Mouratidis, F. Sarti, G. Gutman
PDF
1672-1680
A. Atzemoglou, D. Kotzinos, El. Grinias, N. Spanou, Ch. Pappas
PDF
1683-1692
I. Ilia, C. Loupasakis, P. Tsangaratos
PDF
1693-1702
A. Kaitantzian, C. Loupasakis
PDF
1703-1710
A. Kyriou, K. Nikolakopoulos
PDF
1711-1720
A. Mavromatidi, E. Karymbalis
PDF
1721-1729
A. Papastergios, M. Chini, I. Parcharidis
PDF
1730-1736
P. Tsangaratos, I. Ilia
PDF
1737-1746
Emm. Vassilakis, A. Tsokos, E. Kotsi
PDF
1747-1755
V. Zygouri, I. Koukouvelas
PDF
1756-1765