Ενίσχυση των συμμετοχικών πρακτικών στην προσχολική εκπαίδευση: Μετασχηματίζοντας την ερευνητική γνώση σε εκπαιδευτικό υλικό


Δημοσιευμένα: Apr 30, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
συμμετοχή των παιδιών εκπαιδευτικό υλικό εκπαιδευτική έρευνα υποστήριξη εκπαιδευτικών προσχολική εκπαίδευση
Σοφία Αυγητίδου
https://orcid.org/0000-0001-7157-4720
Σόνια Λυκομήτρου
https://orcid.org/0009-0004-9143-8821
Βασιλική Αλεξίου
https://orcid.org/0009-0001-5491-0830
Μαρία Μπιρμπίλη
https://orcid.org/0000-0002-5233-4761
Μαρία Αμπαρτζάκη
Μαρία Καμπεζά
https://orcid.org/0000-0003-2405-2334
Κυριακή Βέλκου
https://orcid.org/0009-0007-3593-8196
Σεβαστή Θεοδοσίου
Περίληψη

Παρόλο που η συμμετοχή των παιδιών θεωρείται σημαντική στην εκπαίδευση, δεν αποτελεί κοινή πρακτική. Ωστόσο, υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος ερευνών σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση και ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών που εστιάζουν στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το παρόν άρθρο επιδιώκει να παρουσιάσει τις διαδικασίες μετασχηματισμού της ερευνητικής γνώσης σε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην ενίσχυση των συμμετοχικών πρακτικών στην προσχολική εκπαίδευση. Αντλεί στοιχεία από ερευνητικές μελέτες σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη συμμετοχή των παιδιών στην εκπαίδευση και τις διαδικασίες ενίσχυσης της επαγγελματικής τους μάθησης  για να δείξει την αναγκαιότητα, τους στόχους και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού. Μελλοντικές έρευνες θα μπορούσαν να εξετάσουν τα αποτελέσματα από τη χρήση αυτού του εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της συμμετοχής των παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Akyol, T., & Erdem, H. (2021). Children’s Participation from the Perspective of Teachers. Journal of Pedagogical Research, 5(1), 188–202.
Αλεξίου, Β. (2018). Η συμμετοχή των παιδιών του νηπιαγωγείου στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιλήψεις και πρακτικές νηπιαγωγών. Διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Διαθέσιμη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/44164
Arthur, L., Beecher, B., Harrison, C., & Morandini, C. (2003). Sharing the lived experiences of children. Australian Journal of Early Childhood, 28(2). Doi.org/10.1177/183693910302800203
Αυγητίδου, Σ. (2014). Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίες: Υποστηρίζοντας την επαγγελματική μάθηση για μια συμμετοχική και συνεργατική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Avgitidou, S. (2020). Facilitating teachers as action researchers and reflective practitioners: new issues and proposals, Educational Action Research, 28(2), 175-191, DOI: 10.1080/09650792.2019.1654900.
Avgitidou, S. (2022). Supporting Early Childhood Teachers’ Play Pedagogy: Methods, processes and outcomes. In Loizou, E. & Trawick-Smith, J. (eds). Teacher Education and Play Pedagogy. International Perspectives (p.p. 82-94). New York: Routledge.
Bae, B. (2009). Children’s right to participate – challenges in everyday interactions. European Early Childhood Research Journal, 17(3), 391-406.
Baraldi, C. (2014). Children’s Participation in Communication Systems: A Theoretical Perspective to Shape Research. In Soul of Society: A Focus on the Lives of Children & Youth (Vol. 18, pp. 63–92). Emerald Group Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/S1537466120140000018014.
Βέλκου, Κ. & Αυγητίδου, Σ. (2019). Η διαδικασία της έρευνας των εκπαιδευτικών στην έρευνα·δράση ως μετασχηματιστική πρακτική. Στο Ε. Γουργιώτου, Δ. Κακανά, Μ. Μπιρμπίλη & Κ. Χατζοπούλου (Επιμ.). Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Παιδαγωγικά Τμήματα, 30 χρόνια μετά: Αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις. Πρακτικά 2ου Συνεδρίου του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Βέλκου, Κ. & Αυγητίδου, Σ. (2022). Μετασχηματίζοντας τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στην προσχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο μιας συνεργατικής έρευνας-δράσης. Στο Σ.Γ. Σούλης & Μ. Λιακοπούλου (Επιμ.). Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Σύγχρονες προκλήσεις και προβληματισμοί, 13, 14 & 15 Μαΐου 2022 (σσ. 18-32). Ιωάννινα: Gutenberg.
Birbili, M. (2017). The pedagogy of worksheets in early childhood settings: teachers’ beliefs and practices. In A. Pinto & V. Pagnotto (Eds.), Focus on Early Childhood Education (pp. 85-122). New York, NY: Nova Science Publishers.
Birbili, M., & Myrovali, A. (2020). Early childhood teachers’ relationship with the official curriculum: the mediating role of professional and policy contexts [Special Issue]. Education Inquiry, 11(2), 110-125. doi: 10.1080/20004508.2019.1687080
Bowden-Clissold, N. (2011). Young children have a right to participate actively in shaping their own lives. In Reality to what extent are their voices heard? A study in an early years setting. Proceedings of the thirteenth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe Erasmus Academic Network Europe’s Future: Citizenship in a Changing World (531-539). London.
Branco, A. U., Barreto, A. R., & Barrios, Á. (2018). Educational Practices and Young Children’s Socio-Moral Development: A Cultural Psychological Approach. In M. Fleer & B. van Oers (Eds.), International Handbook of Early Childhood Education (pp. 795–814). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-024-0927-7_39
Bresnahan, J., Hamilton, A., Hollebone, S., Lakatos, H., Memole, L., Bedell, G., Coster, W., & Law, M. (2013). Parent Needs and Strategies for Promoting Child Participation: What We Learned from Developing the Participation and Environment Measure for Children and Youth (PEM-CY). In Brief. Accessed from: https://www.canchild.ca/en/resources/236-parent-needs-and-strategies-for-promoting-child-participation-what-we-learned-from-developing-the-participation-and-environment-measure-for-children-and-youth-pem-cy.
Broström, S., Sandberg, A., Johansson, I., Margetts, K., Nyland, B., Frøkjær, T., Kieferle, C., Seifert, A., Roth, A., Ugaste, A. & Vrinioti, K. (2015). Preschool teachers’ views on children’s learning: An international perspective. Early Child Development & Care, 185, 824–847, doi: 10.1080/03004430.2014.958483
Carr, M. Lee, W., & Jones, C. (2004). Children contributing to their own assessment. Wellington, New Zealand: Ministry of Education.
Cefai, C. Downes, P. Cavioni. V. (2021). A formative, inclusive, whole school approach to the assessment of social and emotional education in the EU. NESET Report, Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi: 10.2766/506737. Accessed from https://nesetweb.eu/wp·content/uploads/2021/01/NESET_AR3_2020_FULL_WITH·IDENTIFIERS·1.pdf
Cele, S., & van der Burgt, D. (2015). Participation, consultation, confusion: Professionals’ understandings of children’s participation in physical planning. Children’s Geographies, 13(1), 14–29. https://doi.org/10.1080/14733285.2013.827873
Chaille, C., & Britain, L. (1997). The young child as scientist: A constructivist approach to early childhood science education. Pearson Education.
Clark, A., & Moss, P. (2011). Listening to young children: The mosaic approach (2nd ed.). London: National Children’s Bureau.
Correia, L. G. (2021). Spaces and places of education: Prelude. Paedagogica Historica, 57(1–2), 1–10. https://doi.org/10.1080/00309230.2021.1897633
Correia, N., Camilo, C., Aguiar, C. & Amaro, F. (2019). Children's right to participate in early childhood education settings: a systematic review. Children and Youth Services Review, 100, 76-88. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.031
Correia, N., Carvalho, H., Durães, J., Aguiar, C. (2020). Teachers’ ideas about children’s participation within Portuguese early childhood education settings. Children and Youth Services Review, 111, 104845 doi: 10.1016/j.childyouth.2020.104845.
Dahlberg, G. & Moss, P. (2005). Ethics and Politics in Early Childhood Education. London: Routledge.
Dahlberg, G., Moss, P. & Pence, A. (2021). Πέρα από την Ποιότητα. Γλώσσες αξιολόγησης στην προσχολική αγωγή. (Επιστ. Επιμέλεια Π. Κυπριανός – Ε. Μουσένα). Αθήνα: Gutenberg.
Delijeva, G., & Ozola, A. (2023). Teachers’ perspectives on promoting children’s participation in Early Childhood Education. Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 56–69. https://doi.org/10.17770/sie2023vol2.7092
Dijkstra, E.M. Walraven, A. Mooij, T., & Kirschner, P.A. (2016). Improving kindergarten teachers’ differentiation practices to better anticipate student differences, Educational Studies, 42(4), 357-377, DOI: 10.1080/03055698.2016.1195719.
Emilson, A., & Folkesson, A. (2006). Children’s participation and teacher control. Early Child Development and Care, 176 (3–4), 219–238. https://doi.org/10.1080/03004430500039846
Fleer, M. (2018). Το Παιχνίδι στην Προσχολική Ηλικία. Από τις προσωπικές θεωρίες στις σύγχρονες θεωρίες. Επιστημονική επιμέλεια – εισαγωγή. Μ. Μπιρμπίλη. Θεσσαλονίκη: Σοφία
Formosinho, J.O., & Formosinho, J. (2016). Pedagogy-in-Participation: The Search for a Holistic Praxis. In J. Formosinho, & C. Pascal (Eds.), Assessment and Evaluation for Transformation in Early Childhood (pp. 26–55). Abingdon, OXON: Routledge.
Gillett-Swan, J., & Brodie-McKenzie, A. (2023). Voice, agency, and power in the classroom. In J. Biddulph, L. Rolls, & J. Flutter (Eds.), Unleashing Children’s Voices in New Democratic Primary Education (pp. 226-238). London: Routledge.
Hargreaves, L., Moyles, J., Merry, R. et al. (2003). How do primary school teachers define and implement ‘interactive teaching’ in the National Literacy Strategy in England? Research Papers in Education, 18(3), 217–36.
Harris, P., & Manatakis, H. (2013). Children’s Voices: A principled framework for children and young people’s participation as valued citizens and learners. Adelaide: University of SouthAustralia in partnership with the South Australian Department for Education and Child Development.
Hart, R. (1992). Children’s Participation: From Tokenism to Citizenship, Innocenti Essays, No. 4. Florence: UNICEF International Child Development Center.
Hedges, H.; Cullen, J. (2012). Participatory learning theories: A framework for early childhood pedagogy. Early Child Development and Care, 182, 921–940. https://doi.org/10.1080/03004430.2011.597504.
James, A., Jenks, C. & Prout, A. (1998). Theorising Childhood. Oxford: Polity Press.
Kaur, A. Noman, M., & Awang-Hashim, R. (2019). Exploring and evaluating differentiated assessment practices of in-service teachers for components of differentiation, Teaching Education, 30(2), 160-176, DOI: 10.1080/10476210.2018.1455084
Kjørholt, A. T., Moss, P., & Clark, A. (2005). Beyond listening: Future prospects. Beyond Listening: Children’s Perspectives on Early Childhood Services, 175–187.
Leinonen, J., Brotherus, A., Venninen, T. (2014). Children’s participation in Finnish preschool education: Identifying, describing and documenting children’s participation. Nordisk barnehageforskning, 7, 1-16. https://doi.org/10.7577/nbf.725
Liodaki, N., Kampeza, M., & Karalis, T. (2015). Talking with Children: Teacher’s Use of Interviews and Group Discussions in Early Childhood Education. In L. Varga (eds), Early Childhood Education International Research Report (pp.177-195). University of West Hungary, Sopron.
Löfdahl Hultman, A., & Margrain, V. (2019). Challenging the Challenges: Democratic Spaces and Opportunities in ECE. In V. Margrain & A. Löfdahl Hultman (Eds.), Challenging Democracy in Early Childhood Education: Engagement in Changing Global Contexts (pp. 265–274). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7771-6_18
Λυκομήτρου, Σ. (2015). Λεκτικές αλληλεπιδράσεις στην προσχολική εκπαίδευση: Μια συνεργατική έρευνα – δράση για την ενίσχυση της παιδαγωγικής του διαλόγου. Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Διαθέσιμη στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/35865
Λυκομήτρου, Σ. & Αυγητίδου, Σ. (2017). Διαλογικές πρακτικές προς μια συμμετοχική προσχολική εκπαίδευση: Ένα μοντέλο υποστήριξης των εκπαιδευτικών. Διάλογοι! Θεωρία και πράξη στις επιστήμες αγωγής και εκπαίδευσης, 3, 69–96. https://doi.org/10.12681/dial.14361
Lundy, L. (2007). Voice” is not enough: Conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33, 927–942. doi: 10.1080/01411920701657033
MacNaughton, G. (2003). Shaping early childhood: Learners, curriculum and contexts. Open University Press.
Mac Naughton, G., Hughes, P., Smith, K. (2008). Young Children As Active Citizens. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Malta Campos, M., & Aparecida Colasanto, C. (2016). Case study 4 How to bring children’s voices into assessment reports: working with teachers in two São Paulo public preschools. In J. Formosinho & C. Pascal (Eds.), Assessment and Evaluation for Transformation in Early Childhood (pp. 192-205). Abingdon, OXON: Routledge.
Mavidou, A. & Kakana D.M. (2019). Differentiated Instruction in Practice: Curriculum Adjustments in Kindergarten. Creative Education, 10, 535-554, doi: 10.4236/ce.2019.103039.
Mercer, N. & Howe, C. (2012). Explaining the dialogic processes of teaching and learning: The value and potential of sociocultural theory. Learning, Culture and Social Interaction, 1, 12–21.
Mercer, N. & Littleton. K. (2007). Dialogue and the development of children’s thinking: A sociocultural approach. Oxon: Routledge.
Mesquita-Pires, C. (2012). Children and professionals’ rights to participation: A case study. European. Early Childhood Education Research Journal, 20, 565–576, doi: 10.1080/1350293X.2012.737242.
Myhill, D. (2006). Talk, talk, talk: teaching and learning in whole class Discourse. Research Papers in Education, 21 (1), 19-41.
Ngussa, B., M. & Makewa, L., N. (2014). Student Voice in Curriculum Change: A Theoretical Reasoning. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 3(3), 23-37.
OECD (2006). Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. Organisation for Economic Co·operation and Development. https://www.oecd-ilibrary.org/education/starting-strong-ii_9789264035461-en
OECD (2024). The right conditions. Systemic enablers of a culture of research engagement in education. https://www.oecd.org/publications/the-right-conditions-systemic-enablers-for·-a-culture-of-research-engagement-in-education-9f3596de-en.htm
Παπανδρέου, Μ. (2020). Συμμετοχική μάθηση στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Κατανοώντας τις γλώσσες των παιδιών και ενισχύοντας τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες μάθησης και έρευνας. Θεσσαλονίκη: Σοφία.
Pyle, A., & Danniels, E. (2017). A continuum of play-based learning: The role of the teacher in play-based pedagogy and the fear of hijacking play. Early Education and Development, 28 (3), 274–289. doi:10.1080/10409289.2016.1220771
Raikou, A., Kampeza, M. & Karalis, T. (2017). Encouraging pre-service teachers to reflect on their teaching during practicum. In D·M. Kakana & P. Manoli (eds), Digital Proceedings from the 3rd International Symposium on New Issues on Teacher Education, ISNITE 2015 (pp 372-380). Volos: University of Thessaly.
Ribaeus, K., & Skånfors, L. (2019). Preschool Children as Democratic Subjects: Agents of Democracy. In V. Margrain & A. Löfdahl Hultman (Eds.), Challenging Democracy in Early Childhood Education: Engagement in Changing Global Contexts (pp. 233–245). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7771-6_16
Rinaldi, C. (2006). In dialogue with Reggio Emilia. Listening, researching, and learning. London & N.Y: Routledge, Taylor & Francis.
Sandberg, A.; Eriksson, A. (2010). Children’s participation in preschool—On the conditions of the adults? Preschool staff’s concepts of children’s participation in preschool everyday life. Early Child Development and Care, 180, 619–631, doi: 10.1080/03004430802181759.
Saracho, O. (2012). Creativity theories and related teachers’ beliefs. Early Child Development and Care, 182 (1), 35–44. doi:10.1080/03004430.2010.535899
Sato, Μ. & Loewen, S. (2019). Do teachers care about research? The research–pedagogy dialogue, English Language Teaching Journal, 73 (1), 1–10. https://doi.org/10.1093/elt/ccy048
Shaik, N. (2016). Teacher beliefs about child participation in Grade R. South African Journal of Childhood Education, 6, a248, doi: 10.4102/sajce.v6i1.248.
Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2001). Children’s Conceptions of Participation and Influence in Pre-School: A Perspective on Pedagogical Quality. Contemporary Issues in Early Childhood, 2(2), 131–261.
Shier, H. (2001). Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Children and Society, 15, 107-117.
Shkedi, A. (1998).Teachers’attitudes towards research: a challenge for qualitative researchers. Qualitative Studies in Education, 11(4), 559-577.
Smith, P. (1994). Play and the uses of play. In J. R. Moyles (Ed.), The excellence of play. Buckingham: Open University Press.
Smith, S. C. (2016). Against race and class based pedagogy in early childhood education. Springer.
Σοφού, Ε. (2022). Η ενεργητική ακρόαση των μικρών παιδιών. Διερευνώντας τον ρόλο και τη σημασία της στην προσχολική εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg.
Tatham-Fashanu, C. (2023). A third space pedagogy: Embracing complexity in a super·diverse, early childhood education setting. Pedagogy, Culture & Society, 31(4), 863–881. https://doi.org/10.1080/14681366.2021.1952295
Taylor, C. A. & Robinson, C. (2009). Student voice: Theorising power and participation. Pedagogy, Culture & Society, 17, 161-175, doi: 10.1080/14681360902934392.
Tomlinson, C. (1999). The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Treseder, P. (1997). Empowering children and young people: promoting involvement in decision-making. London: Children’s rights office and save the children.
Turnšek, N. (2007). Children’s participation in decision-making in Slovene kindergartens. In Ross, A., (Ed.). Citizenship Education in Society (pp. 147–158). London: CiCe.
ΦΕΚ 192, τ. Α’, 2/12/1992. Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. https://ddp.gr/wp·content/uploads/2013/04/n2101·1992_fek_A1921·1.pdf
Weisner, S. T. (2002). Ecocultural Understanding of Children's Developmental Pathways. Human Development, 45(4), 275–281. https://www.jstor.org/stable/26763688
Willingham, D.T., & Daniel, D.B. (2021). Making Education Research Relevant: How researchers can give teachers more choices. Education Next, 21(2), 28-33. Accessed from https://www.educationnext.org/making·education·research·relevant·how·researchers·can·give·teachers·more·choices/
Wood, E. (2010). Reconceptualizing the play-pedagogy relationship: From control to complexity. In L. Brooker & S. Edwards (Eds.), Engaging play (pp. 11–24). Berkshire: Open University Press.
Wu, S. C., & Chang, Y. L. (2015). Advancing Kindergarten Teachers’ Knowledge and Capabilities of Differentiated Instruction Associated with Implementation of Thematic Integrated Curriculum. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 177, 246-250.
Wyness, M. (2018). Children’s Participation: Definitions, Narratives and Disputes. In C. Baraldi & T. Cockburn (Eds.), Theorising Childhood: Citizenship, Rights and Participation (pp. 53–72). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978·3·319·72673·1_3
Zorec, M. B. (2015). Children’s Participation in Slovene Preschools: The Teachers’ Viewpoints and Practice. European Education, 47(2), 154–168. https://doi.org/10.1080/10564934.2015.1039878
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)