| More

Η σχέση της γνωστικής γήρανσης με την οσφρητική ικανότητα: Σύγκριση νέων, μεσηλίκων και ηλικιωμένων ως προς την ικανότητα ταυτοποίησης οσμών

Views: 628 Downloads: 615
Βασιλική Κουκλίδου, Ουρανία Σφακιανάκη, Δέσποινα Μωραΐτου, Γεωργία Παπαντωνίου, Ελβίρα Μασούρα
Βασιλική Κουκλίδου, Ουρανία Σφακιανάκη, Δέσποινα Μωραΐτου, Γεωργία Παπαντωνίου, Ελβίρα Μασούρα

Περίληψη


Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε να εξετάσει τη σχέση της γνωστικής γήρανσης με την οσφρητική ικανότητα. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 75 άτομα ηλικίας 20 έως 90 ετών, κατανεμημένα ισομερώς σε τρεις ομάδες με βάση την ηλικία: στους «Νέους Ενήλικες» (20-28 ετών), στους «Μεσήλικες» (48-58 ετών) και στους «Ηλικιωμένους» (75-90 ετών). Σε όλους τους συμμετέχοντες χορηγήθηκαν δοκιμασίες μέτρησης των εκτελεστικών λειτουργιών, μια δοκιμασία μέτρησης της εργαζόμενης μνήμης και η σχεδιασμένη και αναπτυγμένη για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, Δοκιμασία Οσφρητικής Ταυτοποίησης (ΔΟΤ). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η γνωστική γήρανση συνδέεται αρνητικά με την οσφρητική ικανότητα. Ειδικότερα, διαφάνηκε ότι σε σύγκριση τόσο με τους νέους όσο και με τους μεσήλικες, οι ηλικιωμένοι έχουν σημαντικά χαμηλότερη ικανότητα ταυτοποίησης οσμών. Επίσης, βρέθηκε ότι η προϊούσα ηλικία συνδέεται με έκπτωση των υψηλής ιεραρχίας γνωστικών λειτουργιών, κι αυτές συνδέονται με την οσφρητική ικανότητα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι το μορφωτικό επίπεδο αποτελεί εμπλεκόμενη μεταβλητή στις σχέσεις αυτές.

Λέξεις κλειδιά


Εκτελεστικές λειτουργίες; Ηλικία; Όσφρηση

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Atterns, J., Walker, L., & Jellinger, K. A. (2015). Olfaction and Aging: A mini-review. Gerontology, 61, 485-490. doi: 10.1159/000381619.

Bacon, A. W., Bondi, M. W., Salmon, D. P., & Murphy, C. (1998). Very Early Changes in Olfactory Functioning Due to Alzheimer's Disease and the Role of Apolipoprotein E in Olfaction. Annals of the New York Academy of Sciences, 855(1), 723-731.

Baddeley, A.D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? Trends in Cognitive Science, 4(11): 417–423. doi: 10.1016/S1364-6613(00)01538-2. PMID 11058819

Baltes, P. B., & Lindenberger, U. (1997). Emergence of a powerful connection between sensory and cognitive functions across the adult life span: A new window to the study of cognitive aging. Psychology and Aging, 12, 12–21.

Barrios, F. A., Gonzalez, L., Favila, R., Alonso, M. E., Salgado, P. M., Diaz, R., et al. (2007). Olfaction and neurodegeneration in HD. Neuro Report, 18(1), 73–76.

Bentler, P. (2006). EQS 6 Structural equations program manual. Encino, CA: Multivariate Software, Inc.

Blakemore, S., & Choudhury, S. (2006). Development of the adolescent brain: implications for executive function and social cognition. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(3-4), 296- 312.

Boesveldt, S., et al. (2008). A comparative study of odor identification and odor discrimination deficits in Parkinson's disease. Movement Disorders, 23(14), 1984-1990.

Brämerson, A., Johansson, L., Ek, L., Nordin, S., & Bende, M. (2004). Prevalence of olfactory dysfunction: the Skövde population-based study. Laryngoscope, 114, 733-737.

Brand, G., & Millot, J. L. (2001). Sex differences in human olfaction: Between evidence and enigma. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 54, 259–270.

Brown, C. H. et al. (2015). Impaired olfaction and risk of delirium or cognitive decline after cardiac surgery. Journal of the American Geriatrics Society, 63(1), 16-23. doi: 10.1111/jgs.13198

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: The Guilford Press.

Buchanan, T. W., Tranel, D., & Adolphs, R. (2003). A specific role for the human amygdala in olfactory memory. Learning & Memory, 10, 319–325.

Cain, W. S., & Gent, J. F. (1991). Olfactory sensitivity: reliability, generality and association with aging. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 17, 382-391.

Calhoun-Haney, R., & Murphy, C. (2005). Apolipoprotein e4 is associated with more rapid decline in odor identification than in odor threshold or Dementia Rating Scale scores. Brain and Cognition, 58, 178–182.

Carlson, M. S., Moses, J. L. & Claxton, J. L. (2004). Individual differences in executive functioning and theory of mind: An investigation of inhibitory control and planning ability. Journal of Experimental Child Psychology, 87, 299- 319.

Chalke, H. D., Dewhurst, J. R., & Ward, C. W. (1958). Loss of smell in old people. Public Health, 72, 223–230.

Corder, E. H., et al. (1993). Gene dose of apolipoprotein E4 allele and the risk of Alzheimer’s disease in late onset families. Science, 261, 921–923.

Corwin, J., Loury, M., & Gilbert, A. N. (1995). Workplace, age and sex as mediators of olfactory function: data from the National Geographic Smell Survey. Journal of Gerontology, 50(4), 179−186.

Craig, G. J., & Baucum, D. (2008). Η ανάπτυξη του ανθρώπου. Τόμος B’ (επιμ., μετ.: Π. Βορριά, Α. Ιωαννίδου). Αθήνα: Παπαζήση.

Dade, L. A., Zatorre, R. J., & Jones-Gotman M. (2002). Olfactory learning: convergent findings from lesion and brain imaging studies in humans. Brain, 125(1), 86–101.

Danthiir, D., Roberts, R. D., Pallier, G., & Stankov, L. (2001). What the nose knows. Olfaction and cognitive abilities. Intelligence, 29, 337–361.

Deems, et al. (1991). Smell and taste disorders, a study of 750 patients from the University of Pennsylvania Smell and Taste Center. Archives of Otolaryngology - Head and Neck Surgery, 117(5), 519–528.

Delis, D. C., Kaplan, E., & Kramer, J. H. (2001). Delis-Kaplan Executive Function System (D-KEFS). San Antonio, TX: The Psychological Corporation.

Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E., & Holdnack, J. (2004). "Letter to the editor: Reliability and validity of the Delis-Kalplan Executive Function System: An update". Journal of the International Neuropsychological Society, 10(2), 301–303.

Devanand, D. P., et al. (2015). Olfactory deficits predict cognitive decline and Alzheimer dementia in an urban community. Neurology, 84(2), 182-189. doi: 10.1212/WNL.0000000000001132

Devanand, D. P., et al. (2000). Olfactory deficits in patients with mild cognitive impairment predict Alzheimer’s disease at follow-up. American Journal of Psychiatry, 157(9), 1399-1405.

Devanand, D. P., et al. (2010). Olfactory identification deficits and MCI in a multi-ethnic elderly community sample. Neurobiology of Aging, 31, 1593–1600.

Doty, R. L. (1989). Influence of age and age-related diseases on olfactory function. Annals of the New York Academy of Science, 571, 76-86.

Doty, R. L. (2001). Οlfaction: a review focusing on recent progress made in understanding olfactory function, emphasizing transduction, measurements and clinical findings. Annual Review of Psychology, 52, 423-452.

Doty, R. L. (2009). The olfactory system and its disorders. Seminars in Neurology, 29(1), 74-81.

Doty, R. L., & Laing, D.G. (2003). Psychophysical measurement of olfactory function, including odorant mixture assessment. In R. L. Doty (ed). Handbook of Olfaction and Gustation. 2nd ed. (pp. 203–228). New York: Marcel Dekker.

Doty, R. L., Petersen, I., Mensah, N., & Christensen, K. (2011). Genetic and environmental influences on odor identification ability in the very old. Psychology and Aging, 26(4), 864-871.

Doty, R. L., Shaman, P., Applebaum, S. L., Giberson, R., Siksorski, L., & Rosenberg, L. (1984). Smell identification ability: changes with age. Science, 226, 1441–1443.

Doty, R. L., Shaman, P., & Dann, M. (1984). Development of the University of Pennsylvania Smell Identification Test: a standardized microencapsulated test of olfactory function. Physiology of Behavior, 32, 489-502.

Doty, R. L., Smith, R., McKeown, D. A., & Raj, J. (1994). Test of human olfactory function: Principal components analysis suggests that most measure a common source of variance. Perception & Psychophysics, 56, 701-707.

Drag, L. L., & Bieliauskas, L. A. (2010). Contemporary Review 2009: Cognitive Aging. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 23(2), 75–93.

Duffy, V. B., Backstrand, J. R., & Ferris, A. M. (1995). Olfactory dysfunction and related nutritional risk in free-living, elderly women. Journal of the American Dietetic Association, 8, 879–884.

Dulay, M., Gesteland, R., Shear, P., Ritchey, P., & Frank, R. (2008). Assessment of the influence of cognition and cognitive processing speed on three tests of olfaction. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 30, 327–337.

Dulay, M. F., & Murphy, C. (2002). Olfactory acuity and cognitive function converge in older adulthood: Support for the common cause hypothesis. Psychology and Aging, 17, 392–404.

Economou, A. (2003). Olfactory identification in elderly Greek people in relation to memory and attention measures. Archives of Gerontology and Geriatrics, 37, 119–130.

Finkel, D., Reynolds, C. A., Larsson, M., Gatz, M., & Pedersen, N. L. (2011). Both odor identification and ApoE-ε4 contribute to normative cognitive aging. Psychology and Aging, 26, 87–883.

Folstein, M. F., Folstein, S. E., & McHugh, P. R. (1975). MMSE: A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. Journal of Psychiatric Research, 12(3), 189-198.

Fortin, N. J., Agster, K. L., & Eichenbaum, H. (2002). Critical role of the hippocampus in memory for sequences of events. Nature Neuroscience, 5, 458–462.

Fountoulakis, K., Tsolaki, M., Chantzi, H., & Kazis, A. (2000). Mini-Mental State Examination (MMSE): A validation study in Greece. American Journal of Alzheimer’s Disease, 15(6), 342-345.

Fountoulakis, K., et al. (1999). The validation of the Short Form of Geriatric Depression Scale (GDS) in Greece. Aging: Clinical and Experimental Research (Milano), 11(6), 367-372.

Gottfried, J. A., Deichmann, R., Winston, J. S., & Dolan, R. J. (2002). Functional heterogeneity of human olfactory cortex: an event-related functional magnetic resonance imaging study. Journal of Neuroscience, 15, 10819–10828.

Haug, H., & Eggers, R. (1991). Morphometry of the human cortex cerebri and corpus striatum during aging. Neurobiology of Aging, 12(4), 336-338.

Hawkes, C. (2006). Olfaction in neurodegenerative disorder. Taste and Smell. An Update, 63, 133–151.

Hawkins, K. A., & Pearlson, G. D. (2011). Age and gender but not common chronic illnesses predict odor identification in older African Americans. American Journal of Geriatric Psychiatry, 19, 777–782.

Hedden, T., & Gabrieli, J. D. E. (2004). Insights into the aging mind: a view from cognitive neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, 5, 87-97.

Hedner, M., Larsson, M., Arnold, N., Zucco, G. M., & Hummel, T. (2010). Cognitive factors in odor detection, odor discrimination and odor identification tasks. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32, 1062–1067.

Hulshoff-Pol, H. E., Hijman, R., Baare, W. F. C., van Eekelen, S., & van Ree, J. M. (2000). Odor discrimination and task duration in young and older adults. Chemical Senses, 25, 461–464.

Hulshoff Pol, H. E., Hijman, R., Tulleken, C. A., Heeren, T. J., Schneider, N., & van Ree, J. M. (2002). Odor discrimination in patients with frontal lobe damage and Korsakoff’s syndrome. Neuropsychologia, 40, 888–891.

Hummel, T., & Nordin, S. (2005). Olfactory disorders and their consequences for quality of life: a review. Acta Otolaryngologica, 125,116-121.

Hyde, J. S., & Linn, M. C. (1988). Gender differences in verbal ability: a meta-analysis. Psychological Bulletin, 104, 53–69.

IBM Corp. Released IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk 2012; NY:

IBM Corp.

Kljajevic, V. (2015). Overestimating the effects of healthy aging. Frontiers in Aging Neuroscience, 7, article 164. doi: 10.3389/fnagi.2015.00164

Koss, E., Weiffenbach, J. M., Haxby, J. V., & Friedland, R. P. (1988). Olfactory detection and identification performance are dissociated in early Alzheimers-Disease. Neurology, 38, 1228-1232.

Kouvatsou, Z., Berlingeri, M., Masoura. E., & Kimiskidis, V. (2011). Neuropsychological assessment of semantically bound information processing: A case report. Neuroscience Letters, 500, 51-52.

Kovacs, T. (2004). Mechanisms of olfactory dysfunction in aging and neurodegenerative disorders. Ageing Research Reviews, 3, 215-232.

Κωσταρίδου - Ευκλείδη, Α. (2011). Θέματα γηροψυχολογίας και γεροντολογίας. Aθήνα: Πεδίο.

Landis, B. N., Konnerth, C. G., & Hummel, T. (2004). A study in the frequency of olfactory dysfunction. Laryngoscope, 114, 1764-1769.

Larsson, M. (1997). The influence of semantic factors in episodic recognition of common odors: A review. Chemical Senses, 22, 623–633.

Larsson, M., Finkel, D., & Pedersen, N. L. (2000). Odor identification: influences of age, gender, cognition, and personality. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 55B, 304–310.

Larsson, M., Hedner, M., & Olofsson, J. K. (2009). Differential age and sex effects in semantic recognition of odors and words. Acta Psychologica Sinica, 41(11), 1049-1053.

Larsson, M., Nilsson, L., Olofsson, J. K., & Nordin, S. (2004). Demographic and cognitive predictors of cued odor identification: Evidence from a population-based study. Chemical Senses, 29, 547–554.

Lehrner, J. P., Glück, J., & Laska, M. (1999). Odor identification, consistency of label use, olfactory threshold, and their relationships to odor memory over the human life span. Chemical Senses, 24, 337–346.

Loo, A. T., Youngentob, S. L., Kent, P. F., & Schwob, J. E. (1996). The aging olfactory epithelium: Neurogenesis, response to damage, and odorant-induced activity. International Journal of Developmental Neuroscience, 14, 881–900.

Mahley, R. W. (1988). Apolipoprotein-E - cholesterol transport protein with expanding role in cell biology. Science, 240(4852), 622–630.

McShane, R. H., et al. (2001). Anosmia in dementia is associated with Lewy bodies rather than Alzheimer’s pathology. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 70(6), 739–743.

Morgan, C. D., & Murphy, C. (2012). Individuals at risk for Alzheimer’s disease show differential patterns of ERP brain activation during odor identification. Behavioral and Brain Functions, 8(1), 37.

Morgan, C. D., Nordin, S., & Murphy, C. (1995). Odor identification as an early marker for Alzheimer’s disease: Impact of lexical functioning and detection sensitivity. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 17, 793–803.

Murphy, C., Doty, R. L., & Duncan, H. J. (2003). Clinical disorders of olfaction. In R. L. Doty (Ed), Handbook of olfaction and gustation (2nd ed., pp. 461–478). New York: Marcel Dekker.

Murphy, C., Schubert, C. R., Cruickshanks, K. J., Klein, B. E., Klein, R., & Nondahl, D. M. (2002). Prevalence of olfactory impairment in older adults. JAMA, 288, 2307–2312.

Μήτση, Χ., Πόταγας, Κ., & Τζαβάρας, Α. (2008). Χορήγηση πέντε νευροψυχολογικών οσφρητικών δοκιμασιών σε δείγμα ελληνικού πληθυσμού: προκαταρκτικά αποτελέσματα. Ψυχολογία, 15(4), 362-374.

Nathan, B. P., Nannapaneni, S., Gairhe, S., Nwosu, I., & Struble, R. G. (2007). The distribution of apolipoprotein E in mouse olfactory epithelium. Brain Research, 1137(1), 78–83.

Nieuwenhuis-Mark, R. E. (2011). Healthy aging as disease? Frontiers in Aging Neuroscience, 3, article 3. doi: 0.3389/fnagi.2011.00003

Öberg, C., Larsson, M., & Bäckman, L. (2002). Differential sex effects in olfactory functioning: The role of verbal processing. Journal of the International Neuropsychological Society, 8, 691–698.

Olofsson, J. K., Rönnlund, M., Nordin, S., Nyberg, L., Nilsson, L. G., & Larsson, M. (2009). Odor identification deficit as a predictor of fiver year global cognitive change: Interactive effects of age and ApoE-ε4. Behavior Genetics, 39, 496–503.

Petersen, R. C., Smith, G. E., Waring, S. C., Ivnik, R. J., Tangalos, E. G., & Kokmen, E. (1999). Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Archives of Neurology, 56, 303- 308.

Pinel, J. P. J. (2011). Βιοψυχολογία. ΙΩΝ/Εκδόσεις “ΕΛΛΗΝ”. Αθήνα.

Richman, R. A., Wallace, K., & Sheehe, P. R. (1995). Assessment of an abbreviated odorant identification task for children: a rapid screening device for schools and clinics. Acta Paediatrica Scandinavica, 84, 434–37.

Rolls, E. T., Critchley, H. D., Browning, A., & Hernadi, I. (1998). The neurophysiology of taste and olfaction in primates, and umami flavor. Annals of the New York Academy of Sciences, 855, 426–437.

Royet, J. P. (2004). Lateralization of Olfactory Processes. Chemical Senses, 29(8), 731-745.

Royet, J. P., et al. (2001). Functional neuroanatomy of different olfactory judgments. NeuroImage, 13, 506–519.

Rozzini, L., et al. (2008). The importance of Alzheimer disease assessment scale-cognitive part in predicting progress for amnestic mild cognitive impairment to Alzheimer disease. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, 21(4), 261-267.

Savic, I. (2002). Brain imaging studies of the functional organization of human olfaction. Neuroscientist, 8, 204–211.

Schab, F. R. (1991). Odor memory: Taking stock. Psychological Bulletin, 2, 242–251.

Schiffman, S., & Pasternak, M. (1979). Decreased discrimination of food odors in the elderly. Journal of Gerontology, 34, 73-79.

Schmidt, M. (2003). Hit or miss? Insight into executive functions (Test Review). Journal of the International Neuropsychological Society, 9, 962-964.

Schubert, R. C., Carmichael, L. L., Murphy, C., Klein, B. K. E., Klein, R., & Cruickshanks, K. J. (2008). Olfaction and the 5-year incidence of cognitive impairment in an epidemiological study of older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 56(8), 1517–1521.

Seiberling, K. A., & Conley, D. B. (2004). Aging and olfactory and taste function. Otolaryngologic Clinics of North America, 37, 1209-1228.

Serby, M., Larson, P., & Kalkstein, D. (1991). The nature and course of olfactory deficits in Alzheimers-Disease. American Journal of Psychiatry, 148, 357-360.

Sheikh, J. I., & Yesavage, J. A. (1986). Geriatric Depression Scale (GDS): recent evidence and development of a shorter version. Clinical Gerontology, 5(1/2), 165-173.

Ship, J. A., Pearson, J. D., Cruise, L. J., Brant, L. J., & Metter, E. J. (1996). Longitudinal changes in smell identification. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences, 51(2), 86–91.

Sohrabi, H. R., et al. (2009). Olfactory dysfunction is associated with subjective memory complaints in community dwelling elderly individuals. Journal of Alzheimer's Disease, 17, 135–142.

Sohrabi, H. R., et al. (2012). Olfactory discrimination predicts cognitive decline among community-dwelling older adults. Translational Psychiatry, 2(5), e118. doi: 10.1038/tp.2012.43

St.George-Hyslop, P. H. (2000). Piecing together Alzheimer's. Scientific American, 283(6), 76-83.

Stevens, J. C., & Cain, W. S. (1987). Old-Age Deficits in the Sense of Smell as Gauged by Thresholds, Magnitude Matching, and Odor Identification. Psychology and Aging, 2, 36-42.

Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology IS, 643-662.

Struble, R. G., Short, J., Ghobrial, M., & Nathan, B. P. (1999). Apolipoprotein E immunoreactivity in human and mouse olfactory bulb. Neuroscience Letters, 267(2), 137–140.

Sullivan, R., Wilson, D., Raven, N., & Mouly, A.-M. (2015). Olfactory memory networks: from emotional learning to social behaviors. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 9, article 36. doi: 10.3389/fnbeh.2015.00036

Swan, G. E., & Carmelli, D. (2002). Impaired olfaction predicts cognitive decline in nondemented older adults. Neuroepidemiology, 21, 58-67.

Tabert, M. H., et al. (2005). A 10-item smell identification scale related to risk for Alzheimer’s disease. Annals of Neurology, 58 (1), 155–160.

Tulving, E. (1993). Human Memory. In P. Andersen, O. Hvalby, O. Paulsen, & B. Hökfelt (Eds.), Memory concepts–1993: Basic and clinical aspects (pp. 27–45). Amsterdam: Elsevier Science Publishers.

Velayudhan, L., Pritchard, M., Powell, J. F., Proitsi, P., & Lovestone, S. (2013). Smell identification function as a severity and progression marker in Alzheimer’s disease. International Psychogeriatrics, 25, 1157–1166.

Vyhnalek, M., et al. (2015). Olfactory identification in amnestic and non-amnestic mild cognitive impairment and its neuropsychological correlates. Journal of the Neurological Sciences, 349, 179-184. doi: 10.1016/j.jns.2015.01.014

Westervelt, H. J., Bruce, J. M., Coon, W. G., & Tremont, G. (2008). Odor identification in mild cognitive impairment subtypes. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 30, 151-156.

Westervelt, H. J., Ruffolo, J. S., & Tremont, G. (2005). Assessing olfaction in the neuropsychological exam: The relationship between odor identification and cognition in older adults. Archives of Clinical Neuropsychology, 20, 761–769.

Wilson, R. S., Arnold, S. E., Tang, Y., & Bennett, D. A. (2006). Odor identification and decline in different cognitive domains in old age. Neuroepidemiology, 26, 61-67.

Wilson, R. S., Schneider, J. A., Arnold, S. E., Tang, Y., Boyle, P. A., & Bennett, D. A. (2007). Olfactory identification and incidence of mild cognitive impairment in older age. Archives of General Psychiatry, 64(7), 802-808.

Wysocki, C. J., & Gilbert, A. N. (1989). National Geographic Smell Survey. Effects of age are heterogeneous. Annals of the New York Academy of Sciences, 561, 12–28.

Yamagishi, M., Getchell, M. L., Takami, S., & Getchell, T. V. (1998). Increased density of olfactory receptor neurons immunoreactive for apolipoprotein E in patients with Alzheimer’s disease. The Annals of Otology, Rhinology, and Laryngology, 107(5 Pt 1), 421–426.

Zatorre, R. J., Jones-Gotman, M., Evans, A. C., & Meyer, E. (1992). Functional localization and lateralization of human olfactory cortex. Nature, 360, 339–340.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2015 Βασιλική Κουκλίδου, Ουρανία Σφακιανάκη, Δέσποινα Μωραΐτου, Γεωργία Παπαντωνίου, Ελβίρα Μασούρα

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.