Το περιοδικό Διάλογοι! Θεωρία και Πράξη στις Επιστήμες Αγωγής και Εκπαίδευσης σκοπό έχει να προβάλει την επιστημονική έρευνα που καλύπτει όλες τις γνωστικές περιοχές για την προσχολική και σχολική αγωγή και εκπαίδευση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, δίνοντας έμφαση σε πρωτότυπες μελέτες που συνδέουν την εκπαιδευτική πράξη με την έρευνα, την καινοτομία και την αλλαγή στην εκπαίδευση. 

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 9 (2023)

Δημοσιευμένα: 2023-12-20

Οι παιδαγωγικοί πράκτορες ως βοηθοί φθίνουσας καθοδήγησης για την ανάπτυξη μεταγνωσιακών στρατηγικών

Αριστέα Μαυρογιάννη, Ελένη Βασιλάκη, Ιωάννης Σπαντιδάκης , Εμμανουήλ Γιαχνάκης


Προβολή όλων των τευχών